Sprache:

 • en
 • bg
 • ru
 • ro
 • el
 • tr
 • sr
 • es
 • de
 • fr
 • it
 • nl
(+359 2) 940 11 22 / +359 888 269 643 e-mail
Wir sprechen Bulgarisch

Keine Reservierungsgebühren!
Kostenlose Stornierung der meisten Reservierungen!

Hotelsuche / Urlaubsuche:

* nicht obligatorisch
 (€ gesamt)

Hotels in Bulgarien (510)

Ski in Bulgarien 2016/17

Webkamera live in Bulgarien

Orphey Hotel Hotel 18 aus/ von 52 in Bansko

(per: 

)

Aus/ Von: Bis : Adults: children:

Hotelsrating:

hotel rating 7.6 out of 10 7.6/10 auf der Basis von 9 hotelbewertungen

Qualität / Preis-Verhältnis: Qualität / Preis-Verhältnis: 3.9 aus 5 Qualität / Preis-Verhältnis: 3.9 aus 5 Qualität / Preis-Verhältnis: 3.9 aus 5 Qualität / Preis-Verhältnis: 3.9 aus 5 | 3.9 aus 5
Lage: Lage: 3.6 aus 5Lage: 3.6 aus 5Lage: 3.6 aus 5Lage: 3.6 aus 5 | 3.6 aus 5
Mitarbeiter / Service: Mitarbeiter / Service: 3.3 aus 5Mitarbeiter / Service: 3.3 aus 5Mitarbeiter / Service: 3.3 aus 5 | 3.3 aus 5
Zimmer/ Unterbringung: Zimmer/ Unterbringung: 3.4 aus 5Zimmer/ Unterbringung: 3.4 aus 5Zimmer/ Unterbringung: 3.4 aus 5 | 3.4 aus 5
Verpflegung: Verpflegung: 3.2 aus 5Verpflegung: 3.2 aus 5Verpflegung: 3.2 aus 5 | 3.2 aus 5
Unterhaltung: Unterhaltung: 3.8 aus 5Unterhaltung: 3.8 aus 5Unterhaltung: 3.8 aus 5Unterhaltung: 3.8 aus 5 | 3.8 aus 5

Sonderangebote - Promotionen und Ermäßigungen für Urlaub/ Hotelunterbringung

Bitte bezahlen Sie 12, Bekommen Sie 14 Übernachtungen , 14 Übernachtungen in dem Zeitraum 01.03.2017 - 30.04.2017 , Für Buchungen, erledigt vor 29.04.2017 .  » Buchen Sie

Bitte bezahlen Sie 6, Bekommen Sie 7 Übernachtungen , 7 - 13 Übernachtungen in dem Zeitraum 01.03.2017 - 30.04.2017 , Für Buchungen, erledigt vor 29.04.2017 .  » Buchen Sie

Allgemeine Information:

Das Orphey Hotel ist ein luxuriöses Vier-Sterne-Hotel in Bansko. Seine einzigartige Lage zieht viele Touristen wie im Sommer als auch im Winter an. Das Hotel liegt im ruhigen und gemütlichen Teil der Stadt, es ist nur 5 Minuten von dem Nationalen Wiedergeburtskomplex und dem Zentrum  und 2 km von der ersten Station der Kabinenlift entfernt.

Lage:

Sehen Sie die Karte

Das Hotel ist zentral gelegen - nur 200 m vom Zentrum von Bansko entfernt. Es liegt in einer ruhigen und sonnigen Lage mit Blick auf den Stadtpark und gegenüber Pirin-Gebirge im Süden. Für diejenigen, die an  Skifahren sich  interessieren, ist das Hotel 1,5 km von der zentralen Kabinenlift entfernt.

Address: 2A Banio Marinov str., Bansko 2770, Bulgaria, Bansko

Entfernung zum Skilift: 1.8km
Entfernung zum Zentrum: 860m
Entfernung zum Flughafen: 150km to airport sofia
Entfernung bis zur Bushaltestelle: 1km
Entfernung zum Bahnhof: 1km
Entfernung von ATM: 0.2km
Entfernung zum Changebüro: 0.2km
Entfernung von Restaurants: 0.2km
Entfernung von Geschäfte: 0.2km

Hotelsanlagen:

alle Einrichtungen

Für alle unsere Gäste:

Zimmerservice

Rezeption Wertsachen

Dienstleistungen für Unternehmen - Fax, Kopierer, Internet

Wireless Internet Zugang auf dem Gebiet des Hotels

Wäscherei / Bügelservice

Arzt auf Abruf

Transport-Dienste auf Anfrage

Souvenirladen

Währungsaustausch 

Visa und Master Kreditkarten werden akzeptiert

Geldautomat

Parkplatz

Laufbursche und Wachmann

Gepäckraum

Klimaanlage in dem Hotel: nein
Safe an Rezeption: nein
Safe in den Zimmern: ja, bezahlt, 4 euros per night
Internet in dem Hotel: ja, kostenfrei, wifi
Internet in den Zimmern: ja, kostenfrei, wifi
Rezeption: 24 Stunden
Aufzug: ja

Zimmer und Unterbringung:

Zimmerdetails

Das Hotel bietet seinen Gästen an:

27 Doppelzimmer

18 luxuriöse Doppelzimmer

11 Familienzimmer

8 Suiten

7 Deluxe Suiten

St. Valentine Suite

Einzelzimmer Orphey Hotel - Einzelzimmer

* IEIE AAD * Ñàéò * Äèðåêòåí VoIP òåëåôîí * Âèñîêîñêîðîñòåí èíòåðíåò * ICAO ÷ èòåëíà ñèñòåìà ñ òåìàòè ÷ dh ìóçèêàëíè êàíàëè è ðàäèî * Info Star - èíòåðàêòèâíà õîòåëñêà ñèñòåìà * 21 'öâåòåí òåëåâèçîð Nonne ñàòåëèòíè ïðîãðàìè * Öåíòðàëíà ñèñòåìà çà îòîïëåíèå / îõëàæäàíå Nonne ñàìîñòîÿòåëåí êîíòðîë AUA âñÿêà ñòàÿ. Îòîïëåíèåòî / îõëàæäàíåòî å ðåøåíî ñ ãåîòåðìàëíè ïîìïè, êîåòî îñèãóðÿâà áåçïðîáëåìíî ïîääúðæàíå íà æåëàíàòà òåìïåðàòóðà íà âúçäóõà è âîäàòà íàâñÿêúäå â õîòåëà. * Áàíÿ ñ AAIA, ñåøîàð * Áðàâà ñ áåçêîíòàêòíà êàðòà * Ïîæàðîèçâåñòèòåëíà ñèñòåìà

mehr

Doppelzimmer Standard Orphey Hotel - Doppelzimmer Standard

Doppelzimmer mit zwei Einzelbetten und ein optionales Schlafzimmer in Anspruch nehmen. Zwei Zimmer können durch eine Tür verbunden werden, um die Bedürfnisse von Familien mit Kindern gerecht zu werden.

mehr

Deluxe Doppelzimmer Orphey Hotel - Deluxe Doppelzimmer

Doppelzimmer mit zwei Einzelbetten und ein optionales Schlafzimmer in Anspruch nehmen. Zwei Zimmer können durch eine Tür verbunden werden, um die Bedürfnisse von Familien mit Kindern gerecht zu werden.

mehr

suite standard Orphey Hotel - suite standard

Luxuriöse Suiten sind mit Bad Jakuzzi, Duschkabinen ,Wohnzimmer, Kamine ausgestattet.

mehr

Deluxe Suite Orphey Hotel - Deluxe Suite

Suiten bestehen aus zwei separaten Zimmern und einem individuellen WC.

mehr

Familienzimmer Orphey Hotel - Familienzimmer

Die Familienzimmer bestehen aus zwei separaten Zimmern und einem individuellen WC.

mehr

 

Hotels in Bansko

Bansko

künftige Eregnisse in Bansko

Aktionen in Bansko

vorige Ereignisse in Bansko

Flights to Bulgaria - book air tickets online