Sprache:

 • en
 • bg
 • ru
 • ro
 • el
 • tr
 • sr
 • es
 • de
 • fr
 • it
 • nl
(+359 2) 940 11 22 / +359 888 269 643 e-mail
Wir sprechen Bulgarisch

Keine Reservierungsgebühren!
Kostenlose Stornierung der meisten Reservierungen!

Hotelsuche / Urlaubsuche:

* nicht obligatorisch
 (€ gesamt)

Hotels in Bulgarien (509)

Ski in Bulgarien 2018/19

Webkamera live in Bulgarien

Palas Complex Hotel 2 aus/ von 5 in Kazanlak

(per: 

)

Aus/ Von: Bis :
Adults: children:

Das Hotel ist für die folgenden Daten ganz ausgebucht: 01.06.2018, 03.06.2018.

Hotelsrating:

hotel rating 10 out of 10 10/10 auf der Basis von 3 hotelbewertungen

Qualität / Preis-Verhältnis: Qualität / Preis-Verhältnis: 4.3 aus 5 Qualität / Preis-Verhältnis: 4.3 aus 5 Qualität / Preis-Verhältnis: 4.3 aus 5 Qualität / Preis-Verhältnis: 4.3 aus 5 | 4.3 aus 5
Lage: Lage: 5.0 aus 5Lage: 5.0 aus 5Lage: 5.0 aus 5Lage: 5.0 aus 5Lage: 5.0 aus 5 | 5.0 aus 5
Mitarbeiter / Service: Mitarbeiter / Service: 3.0 aus 5Mitarbeiter / Service: 3.0 aus 5Mitarbeiter / Service: 3.0 aus 5 | 3.0 aus 5
Zimmer/ Unterbringung: Zimmer/ Unterbringung: 5.0 aus 5Zimmer/ Unterbringung: 5.0 aus 5Zimmer/ Unterbringung: 5.0 aus 5Zimmer/ Unterbringung: 5.0 aus 5Zimmer/ Unterbringung: 5.0 aus 5 | 5.0 aus 5

Sonderangebote - Promotionen und Ermäßigungen für Urlaub/ Hotelunterbringung

Allgemeine Information:

Das Hotel hat eine 3-Sterne Luxkategorie und verfügt über einen Aufzug, lokale Heizung, Restaurant mit Klimaanlage und einen Konferenzraum. Der Hotelkomplex bietet seinen Gästen einen perfekten Service während des ganzen Jahres an.

Lage:

Sehen Sie die Karte

Das Hotel befindet sich im Stadtzentrum.

Address: 9 Petko Stajnov str., Kazanlak 6100, Bulgaria, Kazanlak

Entfernung zum Zentrum: 330m
Entfernung zum Flughafen: 170km to airport sofia
Entfernung bis zur Bushaltestelle: 1km
Entfernung zum Bahnhof: 1km
Entfernung von ATM: 0.05km
Entfernung zum Changebüro: 0.05km
Entfernung von Restaurants: 0km
Entfernung von Geschäfte: 0.1km

Hotelsanlagen:

alle Einrichtungen

Safe an Rezeption: ja, kostenfrei
Safe in den Zimmern: ja, kostenfrei
Internet in dem Hotel: ja, kostenfrei
Internet in den Zimmern: ja, kostenfrei
Rezeption: 24 Stunden
Aufzug: ja

Zimmer und Unterbringung:

Zimmerdetails
Einzelzimmer Palas Complex - Einzelzimmer

Âñè÷êè ñòàè ñà îáçàâåäåíè ñúñ ñòèëíè è ôóíêöèîíàëíè ìåáåëè è ðàçïîëàãàò ñúñ ñëåäíèòå óäîáñòâà: êëèìàòèê, ïåðñîíàëåí ñåéô, êàíòàð çà èçìåðâàíå íà òåëåñíî òåãëî, ñèñòåìà çà çàêëþ÷âàíå ñ ìàãíèòíè êàðòè, êàáåëíà òåëåâèçèÿ ñ íàä 50 ïðîãðàìè, âàíà, ñåøîàð, þòèÿ è äúñêà çà ãëàäåíå, ìèíè-áàð, òåëåôîí, ñúáóæäàíå, ðóì-ñåðâèç, ïðàíå, ïîæàðîçàùèòíà ñèñòåìà, wireless internet, ñòàè çà íåïóøà÷è.

mehr

Doppelzimmer Palas Complex - Doppelzimmer

Âñè÷êè ñòàè ñà îáçàâåäåíè ñúñ ñòèëíè è ôóíêöèîíàëíè ìåáåëè è ðàçïîëàãàò ñúñ ñëåäíèòå óäîáñòâà: êëèìàòèê, ïåðñîíàëåí ñåéô, êàíòàð çà èçìåðâàíå íà òåëåñíî òåãëî, ñèñòåìà çà çàêëþ÷âàíå ñ ìàãíèòíè êàðòè, êàáåëíà òåëåâèçèÿ ñ íàä 50 ïðîãðàìè, âàíà, ñåøîàð, þòèÿ è äúñêà çà ãëàäåíå, ìèíè-áàð, òåëåôîí, ñúáóæäàíå, ðóì-ñåðâèç, ïðàíå, ïîæàðîçàùèòíà ñèñòåìà, wireless internet, ñòàè çà íåïóøà÷è.

mehr