Sprache:

 • en
 • bg
 • ru
 • ro
 • el
 • tr
 • sr
 • es
 • de
 • fr
 • it
 • nl
(+359 2) 940 11 22 / +359 888 269 643 e-mail
Wir sprechen Bulgarisch

Keine Reservierungsgebühren!
Kostenlose Stornierung der meisten Reservierungen!

Hotelsuche / Urlaubsuche:

* nicht obligatorisch
 (€ gesamt)

Hotels in Bulgarien (516)

Ski in Bulgarien 2017/18

Webkamera live in Bulgarien

Strimon SPA Club hotel Hotel 2 aus/ von 2 in Kyustendil

(per: 

)

Aus/ Von: Bis :
Adults: children:

Hotelsrating:

hotel rating 8 out of 10 8/10 auf der Basis von 4 hotelbewertungen

Qualität / Preis-Verhältnis: Qualität / Preis-Verhältnis: 4.2 aus 5 Qualität / Preis-Verhältnis: 4.2 aus 5 Qualität / Preis-Verhältnis: 4.2 aus 5 Qualität / Preis-Verhältnis: 4.2 aus 5 | 4.2 aus 5
Lage: Lage: 4.2 aus 5Lage: 4.2 aus 5Lage: 4.2 aus 5Lage: 4.2 aus 5 | 4.2 aus 5
Mitarbeiter / Service: Mitarbeiter / Service: 3.5 aus 5Mitarbeiter / Service: 3.5 aus 5Mitarbeiter / Service: 3.5 aus 5Mitarbeiter / Service: 3.5 aus 5 | 3.5 aus 5
Zimmer/ Unterbringung: Zimmer/ Unterbringung: 3.5 aus 5Zimmer/ Unterbringung: 3.5 aus 5Zimmer/ Unterbringung: 3.5 aus 5Zimmer/ Unterbringung: 3.5 aus 5 | 3.5 aus 5
Verpflegung: Verpflegung: 3.7 aus 5Verpflegung: 3.7 aus 5Verpflegung: 3.7 aus 5Verpflegung: 3.7 aus 5 | 3.7 aus 5
Unterhaltung: Unterhaltung: 4.3 aus 5Unterhaltung: 4.3 aus 5Unterhaltung: 4.3 aus 5Unterhaltung: 4.3 aus 5 | 4.3 aus 5

Sonderangebote - Promotionen und Ermäßigungen für Urlaub/ Hotelunterbringung

Ferien-Pakete 23.07.2017 - 10.09.2017
Unterbringung mit Frühstück
Zimmerart  Übernachtungen
Einzelzimmer
1 Adults
40€ pro Tag
buchen Sie
Sgl room deluxe
1 Adults
46€ pro Tag
buchen Sie
Doppelzimmer
2 Adults 2 Adults
25€ pro Person pro Tag
buchen Sie
Doppelzimmer Deluxe
2 Adults 2 Adults
30€ pro Person pro Tag
buchen Sie
Zuschlag - Halbpension ( Frühstück + Abendessen): 30lv/adult, 15lv/child.
Anzahlung: 100%.
Ferien-Pakete 08.05.2017 - 31.08.2017
Halbpension ( Frühstück + Abendessen)
Zimmerart2 Übernachtungen3 Übernachtungen4 Übernachtungen
Einzelzimmer
1 Adults
129€
buchen Sie
180€
buchen Sie
271€
buchen Sie
Doppelzimmer
2 Adults 2 Adults
96€ pro Person
buchen Sie
137€ pro Person
buchen Sie
210€ pro Person
buchen Sie
Doppelzimmer Deluxe
2 Adults 2 Adults
108€ pro Person
buchen Sie
153€ pro Person
buchen Sie
233€ pro Person
buchen Sie
Executive suite deluxe
2 Adults 2 Adults
133€ pro Person
buchen Sie
185€ pro Person
buchen Sie
279€ pro Person
buchen Sie
Ist gültig für Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Sonntag.
Anzahlung: 100%.
Ferien-Pakete 11.09.2017 - 30.09.2017
Halbpension ( Frühstück + Abendessen)
Zimmerart2 Übernachtungen3 Übernachtungen4 Übernachtungen
Doppelzimmer
2 Adults 2 Adults
95€ pro Person
buchen Sie
134€ pro Person
buchen Sie
169€ pro Person
buchen Sie
Doppelzimmer Deluxe
2 Adults 2 Adults
106€ pro Person
buchen Sie
150€ pro Person
buchen Sie
189€ pro Person
buchen Sie
Executive suite deluxe
2 Adults 2 Adults
128€ pro Person
buchen Sie
180€ pro Person
buchen Sie
228€ pro Person
buchen Sie
Anzahlung: 100%.

Allgemeine Information:

5* Strimon Spa Klub Hotel ist echte Oase des Luxus und Spa-Verfahren. Hier können Sie Ihr Leben und eine große Vielfalt von positiven Gefühlen genießen, die dieses ausgezeichnete und erstklassige Hotel Ihnen anbieten wird.

Lage:

Sehen Sie die Karte

gelegt im zentrallen Teil von Kyustendil. 89 Km entfernt mit einem Auto vom bulgarischen Hauptstadt - Sofia.

Address: 24 Tzar Simeon str., Kyustendil 2500, Bulgaria, Kyustendil

Entfernung zum Zentrum: 320m
Entfernung zum Flughafen: 90 km
Entfernung bis zur Bushaltestelle: 0.5 km
Entfernung zum Bahnhof: 0.5 km
Entfernung von ATM: 0 km
Entfernung zum Changebüro: 0.2 km
Entfernung von Restaurants: 0.05 km
Entfernung von Geschäfte: 0.1 km

Hotelsanlagen:

alle Einrichtungen

Safe an Rezeption: ja, kostenfrei
Safe in den Zimmern: ja, kostenfrei
Internet in dem Hotel: ja, kostenfrei
Internet in den Zimmern: ja, kostenfrei
Rezeption: 24 Stunden
Aufzug: ja

Zimmer und Unterbringung:

Zimmerdetails

Strimon Spa Klub bietet 69 Luxuszimmer, 4 schöne Appartements und 2 großartige deluxe Appartements an.

Doppelzimmer Klassik Strimon SPA Club hotel - Doppelzimmer Klassik

Âñè÷êè ñòàè ñà îáçàâåäåíè ñ êëèìàòèöè, ñàòåëèòíà TV, ðàäèî, èíòåðíåò, äèðåêòåí òåëåôîí ñ ãëàñîâà ïîùà, ìèíè áàð, ëè÷åí ñåéô, ñåøîàð, 24-÷àñîâ ðóì ñúðâèñ, âàíà èëè äóø êàáèíà â áàíèòå, äæàêóçè â ìåçîíåòèòå, õàëàòè, ïåðàëíÿ è õèìè÷åñêî ÷èñòåíå, óäîáñòâà çà õîðà ñ óâðåæäàíèÿ.

mehr

Doppelzimmer Deluxe Strimon SPA Club hotel - Doppelzimmer Deluxe

Âñè÷êè ñòàè ñà îáçàâåäåíè ñ êëèìàòèöè, ñàòåëèòíà TV, ðàäèî, èíòåðíåò, äèðåêòåí òåëåôîí ñ ãëàñîâà ïîùà, ìèíè áàð, ëè÷åí ñåéô, ñåøîàð, 24-÷àñîâ ðóì ñúðâèñ, âàíà èëè äóø êàáèíà â áàíèòå, äæàêóçè â ìåçîíåòèòå, õàëàòè, ïåðàëíÿ è õèìè÷åñêî ÷èñòåíå, óäîáñòâà çà õîðà ñ óâðåæäàíèÿ.

mehr

executive apartment Strimon SPA Club hotel - executive apartment

Âñè÷êè ñòàè ñà îáçàâåäåíè ñ êëèìàòèöè, ñàòåëèòíà TV, ðàäèî, èíòåðíåò, äèðåêòåí òåëåôîí ñ ãëàñîâà ïîùà, ìèíè áàð, ëè÷åí ñåéô, ñåøîàð, 24-÷àñîâ ðóì ñúðâèñ, âàíà èëè äóø êàáèíà â áàíèòå, äæàêóçè â ìåçîíåòèòå, õàëàòè, ïåðàëíÿ è õèìè÷åñêî ÷èñòåíå, óäîáñòâà çà õîðà ñ óâðåæäàíèÿ.

mehr

Maisonette-Wohnung Strimon SPA Club hotel - Maisonette-Wohnung

Âñè÷êè ñòàè ñà îáçàâåäåíè ñ êëèìàòèöè, ñàòåëèòíà TV, ðàäèî, èíòåðíåò, äèðåêòåí òåëåôîí ñ ãëàñîâà ïîùà, ìèíè áàð, ëè÷åí ñåéô, ñåøîàð, 24-÷àñîâ ðóì ñúðâèñ, âàíà èëè äóø êàáèíà â áàíèòå, äæàêóçè â ìåçîíåòèòå, õàëàòè, ïåðàëíÿ è õèìè÷åñêî ÷èñòåíå, óäîáñòâà çà õîðà ñ óâðåæäàíèÿ.

mehr