Sprache:

 • en
 • bg
 • ru
 • ro
 • el
 • tr
 • sr
 • es
 • de
 • fr
 • it
 • nl
(+359 2) 940 11 22 / +359 888 269 643 e-mail
Wir sprechen Bulgarisch

Keine Reservierungsgebühren!
Kostenlose Stornierung der meisten Reservierungen!

Hotelsuche / Urlaubsuche:

* nicht obligatorisch
 (€ gesamt)

Hotels in Bulgarien (511)

Ski in Bulgarien 2016/17

Webkamera live in Bulgarien

RIU Pravets Golf & SPA resort Hotel 1 aus/ von 1 in Pravets

(per: 

)

Aus/ Von: Bis : Adults: children:

Hotelsrating:

hotel rating 10 out of 10 10/10 auf der Basis von 1 hotelbewertungen

Qualität / Preis-Verhältnis: Qualität / Preis-Verhältnis: 4.0 aus 5 Qualität / Preis-Verhältnis: 4.0 aus 5 Qualität / Preis-Verhältnis: 4.0 aus 5 Qualität / Preis-Verhältnis: 4.0 aus 5 | 4.0 aus 5
Lage: Lage: 5.0 aus 5Lage: 5.0 aus 5Lage: 5.0 aus 5Lage: 5.0 aus 5Lage: 5.0 aus 5 | 5.0 aus 5
Mitarbeiter / Service: Mitarbeiter / Service: 5.0 aus 5Mitarbeiter / Service: 5.0 aus 5Mitarbeiter / Service: 5.0 aus 5Mitarbeiter / Service: 5.0 aus 5Mitarbeiter / Service: 5.0 aus 5 | 5.0 aus 5
Zimmer/ Unterbringung: Zimmer/ Unterbringung: 4.0 aus 5Zimmer/ Unterbringung: 4.0 aus 5Zimmer/ Unterbringung: 4.0 aus 5Zimmer/ Unterbringung: 4.0 aus 5 | 4.0 aus 5
Verpflegung: Verpflegung: 5.0 aus 5Verpflegung: 5.0 aus 5Verpflegung: 5.0 aus 5Verpflegung: 5.0 aus 5Verpflegung: 5.0 aus 5 | 5.0 aus 5
Unterhaltung: Unterhaltung: 5.0 aus 5Unterhaltung: 5.0 aus 5Unterhaltung: 5.0 aus 5Unterhaltung: 5.0 aus 5Unterhaltung: 5.0 aus 5 | 5.0 aus 5

Sonderangebote - Promotionen und Ermäßigungen für Urlaub/ Hotelunterbringung

Ferien-Pakete 08.01.2017 - 20.12.2017
Halbpension ( Frühstück + Abendessen)
Zimmerart  Übernachtungen
Einzelzimmer mit Gebirgeblick
1 Adults
56€ pro Tag
buchen Sie
Einzelzimmer mit Seeblick
1 Adults
56€ pro Tag
buchen Sie
Doppelzimmer mit Gebirgeblick
2 Adults 2 Adults 2 children 2 children
38€ pro Person pro Tag
buchen Sie
Doppelzimmer mit Seeblick
2 Adults 2 Adults 2 children 2 children
38€ pro Person pro Tag
buchen Sie
Studio Executive
2 Adults 2 Adults 2 children 2 children
65€ pro Person pro Tag
buchen Sie
Junior Suite
2 Adults 2 Adults 2 children 2 children
57€ pro Person pro Tag
buchen Sie
Executive one bedroom suite
2 Adults 2 Adults 2 children 2 children
73€ pro Person pro Tag
buchen Sie
Ist gültig für Sonntag.
Zuschlag - Vollpension: 24lv/adult.
Anzahlung: 100%.
Ferien-Pakete 14.02.2017 - 15.02.2017
Halbpension ( Frühstück + Abendessen)
Zimmerart  Übernachtungen
Einzelzimmer mit Gebirgeblick
1 Adults
61€ pro Tag
buchen Sie
Doppelzimmer mit Gebirgeblick
2 Adults 2 Adults 2 children 2 children
41€ pro Person pro Tag
buchen Sie
Studio Executive
2 Adults 2 Adults 2 children 2 children
69€ pro Person pro Tag
buchen Sie
Junior Suite
2 Adults 2 Adults 2 children 2 children
61€ pro Person pro Tag
buchen Sie
Executive one bedroom suite
2 Adults 2 Adults 2 children 2 children
77€ pro Person pro Tag
buchen Sie
Ist gültig für Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag.
Zuschlag - Vollpension: 24lv/adult.
Anzahlung: 100%.
Ferien-Pakete 08.01.2017 - 28.02.2017
Halbpension ( Frühstück + Abendessen)
Zimmerart  Übernachtungen
Einzelzimmer mit Gebirgeblick
1 Adults
66€ pro Tag
buchen Sie
Einzelzimmer mit Seeblick
1 Adults
73€ pro Tag
buchen Sie
Doppelzimmer mit Gebirgeblick
2 Adults 2 Adults 2 children 2 children
43€ pro Person pro Tag
buchen Sie
Doppelzimmer mit Seeblick
2 Adults 2 Adults 2 children 2 children
47€ pro Person pro Tag
buchen Sie
Studio Executive
2 Adults 2 Adults 2 children 2 children
73€ pro Person pro Tag
buchen Sie
Junior Suite
2 Adults 2 Adults 2 children 2 children
64€ pro Person pro Tag
buchen Sie
Executive one bedroom suite
2 Adults 2 Adults 2 children 2 children
82€ pro Person pro Tag
buchen Sie
Ist gültig für Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag.
Zuschlag - Vollpension: 24lv/adult.
Anzahlung: 100%.
Ferien-Pakete 08.01.2017 - 28.02.2017
Halbpension ( Frühstück + Abendessen)
Zimmerart  Übernachtungen
Einzelzimmer mit Gebirgeblick
1 Adults
73€ pro Tag
buchen Sie
Einzelzimmer mit Seeblick
1 Adults
80€ pro Tag
buchen Sie
Doppelzimmer mit Gebirgeblick
2 Adults 2 Adults 2 children 2 children
58€ pro Person pro Tag
buchen Sie
Doppelzimmer mit Seeblick
2 Adults 2 Adults 2 children 2 children
63€ pro Person pro Tag
buchen Sie
Studio Executive
2 Adults 2 Adults 2 children 2 children
98€ pro Person pro Tag
buchen Sie
Junior Suite
2 Adults 2 Adults 2 children 2 children
86€ pro Person pro Tag
buchen Sie
Executive one bedroom suite
2 Adults 2 Adults 2 children 2 children
109€ pro Person pro Tag
buchen Sie
Ist gültig für Freitag, Samstag.
Zuschlag - Vollpension: 24lv/adult.
Anzahlung: 100%.

Allgemeine Information:

Es ist ein Luxuserholungsort mit insgesamt 242 Einheiten - 212 Zimmer, 10 Studios und eine Executive Etage mit 10 Zimmern, 6 Suiten mit einem Schlafzimmer und 4  mit zwei Schlafzimmern, die alle Eigenschaften und Dienstleistungen anbieten, um die meisten anspruchsvollen Voraussetzungen der Freizeit und Geschäftsreisenden zu befriedigen.

Lage:

Sehen Sie die Karte

Gelegt innerhalb der einfachen Reichweite Sofias, 67 Km von internationalem Flughafen auf einer Fahrbahn, wird es schön entlang den Ufern eines natürlichen Sees aufgestellt.

Address: 8 Ezeroto district, Pravets 2161, Bulgaria, Pravets

Entfernung zum Flughafen: 67km to airport sofia
Entfernung zum Bahnhof: 69km

Hotelsanlagen:

alle Einrichtungen

Die Appartmentblöcke am Nordufer bieten bequeme und komfortable Eigentumswohnungen mit Seeblick.

Foto-Safari und Photojagd, Spaziergand und Picknick am Damm Brusen, Attraktionen für Kinder und Erwachsene gleich! Sie werden mit den Überraschungen und Verschiedenartigkeit der Pflanze- und Tierarten verzaubert, die der Wald vorsichtig in Geheimnis behält! Alle von Ihnen, die Fahrrad-Reiten möget, werden die Gelegenheit haben, ein Fahrrad direkt am Hotel zu vermieten. Die Ruhe von Wochenenden und dem virtuellen Golf ist die vollkommene Verbindung in der Größenordnung von Ihnen, um herauszufinden, dass jeder Golf an RIU-Golf und Spa-Erholungsort spielen kann! Verführerische Spa-Verfahren erwarten Sie im Spa-Zentrum des Hotels!

Klimaanlage in dem Hotel: nein
Safe an Rezeption: nein
Safe in den Zimmern: ja, bezahlt
Internet in dem Hotel: ja, kostenfrei
Internet in den Zimmern: ja, bezahlt
Rezeption: 24 Stunden
Aufzug: ja

Zimmer und Unterbringung:

Zimmerdetails
Einzelzimmer RIU Pravets Golf & SPA resort - Einzelzimmer

Einzelzimmer mit Gebirgeblick
Einzelzimmer mit Seeblick
mehr

Doppelzimmer RIU Pravets Golf & SPA resort - Doppelzimmer

* Áàíÿ * Ñåøîàð è êîçìåòèêà * Ìîêåò * Òåëåôîí ñ äèðåêòíî èçáèðàíå * Âèñîêîñêîðîñòåí èíòåðíåò * Îòîïëåíèå è îõëàæäàíå ñ èíäèâèäóàëåí êîíòðîë * Ìèíè- áàð / ñðåùó äîïëàùàíå/, áåçïëàòíà ìèíåðàëíà âîäà * Ñàòåëèòíè òåëåâèçèîííè êàíàëè * Ïëàòåí òåëåâèçèîíåí êàíàë * Ñåéô â ñòàÿòà * Ðàáîòíà ìàñà ñ ëàìïà * Ðàçòåãàòåëíî êðåñëî * Áàëêîí * Ïîâå÷åòî îò ñòàèòå èìàò èçãëåä êúì åçåðîòà è ãîëô èãðèùåòî * Ñòàè çà íåïóøà÷è

Doppelzimmer mit Gebirgeblick
Doppelzimmer mit Seeblick
mehr

Studio Executive RIU Pravets Golf & SPA resort - Studio Executive

* Õàëàò è ÷åõëè * Ëóêñîçíà êîçìåòèêà * Åëåêòðè÷åñêà êàíà çà ÷àé è êàôå * Åäíà, èëè äâå ñïàëíè * Ðàçòåãàòåëåí äèâàí * Ðàáîòíî áþðî * Îñâåòèòåëíè òåëà ñ íàñî÷âàùà ñå ñâåòëèíà * Ïîäãîòâÿíå íà ñòàÿòà çà íîùóâêà * Èçãëåä êúì åçåðîòî, èëè ïàðêà

mehr

Junior Suite RIU Pravets Golf & SPA resort - Junior Suite

* Áàíÿ ñ áèäå * Õàëàò è ÷åõëè * Åëåêòðè÷åñêà êàíà çà ÷àé è êàôå * Õîë ñ ðàçòåãàòåëåí äèâàí * Èçãëåä êúì åçåðîòî, èëè ïàðêà

mehr