Language:

 • en
 • bg
 • ru
 • ro
 • el
 • tr
 • sr
 • es
 • de
 • fr
 • it
 • nl
+359 2 40 10 515 / +359 2 40 10 565 e-mail
We speak English

Search for hotel offers:

* optional
 (€ total)

Hotels in Bulgaria (682)

Ski in Bulgaria 2014/15

Holidays and events

Live webcams in Bulgaria

Katarino Hotel & SPA complex Hotel 40 of 63 in Bansko

(by: 

)

From: To: Adults: children:

Hotel rating:

hotel rating 7.8 out of 10 7.8/10 based on 7 reviews

Value for money: Value for money: 3.5 out of 5Value for money: 3.5 out of 5Value for money: 3.5 out of 5Value for money: 3.5 out of 5 | 3.5 out of 5
Location: Location: 5.0 out of 5Location: 5.0 out of 5Location: 5.0 out of 5Location: 5.0 out of 5Location: 5.0 out of 5 | 5.0 out of 5
Staff/service: Staff/service: 3.7 out of 5Staff/service: 3.7 out of 5Staff/service: 3.7 out of 5Staff/service: 3.7 out of 5 | 3.7 out of 5
Rooms/accommodation: Rooms/accommodation: 4.0 out of 5Rooms/accommodation: 4.0 out of 5Rooms/accommodation: 4.0 out of 5Rooms/accommodation: 4.0 out of 5 | 4.0 out of 5
Food: Food: 3.4 out of 5Food: 3.4 out of 5Food: 3.4 out of 5 | 3.4 out of 5
Entertainment: entertainment: 3.3 out of 5entertainment: 3.3 out of 5entertainment: 3.3 out of 5 | 3.3 out of 5

hotel overview:

Katarino Hotel & SPA complex offers its guests 139 rooms and apartments and 46 attractive family houses. 4 Full service restaurants and bars are available. The guests can enjoy a lot of additional facilities such as SPA-Centre, swimming pools, fitness, two tennis courts, four lane AMF bowling, etc.

Location:

view the map

Complex "Katarino" hotel & SPA is situated in the foot of Rila mountain, in the picturesque place of Katarino, which is only 3km from Razlog.


 • 10 km from Bansko
 • 153 km from Sofia
 • 150 km from Plovdiv
 • 53 km from Blagoevgrad

Address: Katarino locality, Bansko 2770, Bansko

Distance to ski lift: 7.9km
Distance to center: 7.4km
Distance to airport: 160 km to Airport Sofia
Distance to bus station: 6 km
Distance to railway station: 6 km
Distance to cash machine: in the hotel
Distance to exchange office: in the hotel
Distance to restaurants: in the hotel
Distance to shops: in the hotel

hotel facilities:

all facilities

SPA-Centre
Swimming pools
Fitness
Two tennis courts with dimensions 76m/16m
Four lane AMF bowling
Table tennis
Hall for playing bridge
Internet hall
Beauty parlor
Two conference halls
Semi-covered/with shed/ parking lot for 30 cars

Airconditioning in the hotel: no
Safe at the reception: yes, free
Safe in the rooms: yes, free
Wi-Fi internet in the hotel: yes, free
Wi-Fi internet in the rooms: no
Reception: 24 hours
Elevator: yes

Rooms and Accommodation:

rooms details

Every house is equipped with a build-in oven with hot plates, fridge, thermo-jug, and kitchenware to prepare and eat your own food. Every house also has cable internet.


 • Type “ Todorka”- living-room with kitchenette and a bedroom
 • Type “Vihren”- living-room with kitchenette and two bedrooms

DBL room standard Katarino Hotel & SPA complex - DBL room standard

Stylish and cozy furnished doublebeds rooms.

more

DBL room superior with balcony Katarino Hotel & SPA complex - DBL room superior with balcony

Luxuries rooms with great view of the magnificient Rila mountain.

more

Junior Suite (2ad+2ch) Katarino Hotel & SPA complex - Junior Suite (2ad+2ch)

Suitables and enourmous chics apartaments for all our specials guests.

more

Family houses Katarino Hotel & SPA complex - Family houses

Ñòèëíè è óþòíè åäíîôàìèëíè êúùè÷êè Âèõðåí ñà òîâà, îò êîåòî ñå íóäæàåòå çà åäíà ïúëíîöåííà ñåìåéíà ïî÷èâêà. Ïðîñòîðåí àïàðòàìåíò ðàçäåëåí íà âñåêèäíåâíà ñ êàìèíà è êóõíåíñêè áîêñ è äâå äâîéíè ñòàè –åäíà çà ðîäèòåëèòå è åäíà çà ìàëêèòå ïàëàâíèöè. È îùå – ãîëÿìà áàíÿ ñ äóø è âàíà, ïðîñòoðíà òåðàñà, ïîäõîäÿùà çà èãðè è ðåêðåàöèÿ.

more

COMMUNITY REVIEWS

+ Review by
27.03.2014 06:47

Type of traveller:
a couple on a holiday

: 3 out of 5: 3 out of 5: 3 out of 5 | 3 out of 5

Katarino Hotel & SPA complex

really rude staf in all the ways.

Read the entire review

+ Review by
16.03.2009 03:50

: 5 out of 5: 5 out of 5: 5 out of 5: 5 out of 5: 5 out of 5 | 5 out of 5

Katarino Hotel & SPA complex

The service is good, the bedrooms are very good (particularly considering the price), food is is plentiful, varied and interesting. But best of all - the views. Stunning. BG is not just for ski holidays, try holidaying there at other times of the year. ...

Read the entire review

+ Review by
11.12.2008 09:00

: 1 out of 5 | 1 out of 5

Katarino Hotel & SPA complex

not kind at all. the restaurant is realy bad. the staff didn't know what means "hotel".
The water in the swimming pool is always dirty and if you travel with kids be carefull because all the floor are realy dangerus. finaly the total cost is always +++ ...

Read the entire review

+ Review by
04.09.2008 03:06

: 5 out of 5: 5 out of 5: 5 out of 5: 5 out of 5: 5 out of 5 | 5 out of 5

Katarino Hotel & SPA complex

Fantastic stay, SPA super and Staff very freindly.
For sure I will come back.

Read the entire review

+ Review by
28.05.2007 03:09

: 5 out of 5: 5 out of 5: 5 out of 5: 5 out of 5: 5 out of 5 | 5 out of 5

Katarino Hotel & SPA complex

Nice four star hotel,exclusive facilities,price reasonable,will come again.

Read the entire review

read all reviews

 

Hotels in Bansko

Bansko

Upcoming events in Bansko

Places to go in Bansko

Restaurants & bars in Bansko

Deals & discounts in Bansko

News from Bansko

Flights to Bulgaria - book air tickets online