Language:

 • en
 • bg
 • ru
 • ro
 • el
 • tr
 • sr
 • es
 • de
 • fr
 • it
 • nl
+359 889 701 445 / +359 889 701 445 e-mail
We speak English

No booking fees!
FREE cancellation in most cases!

Search for hotel offers:

* optional
 (€ total)

Hotels in Bulgaria (689)

Ski in Bulgaria 2016/17

Holidays and events

Live webcams in Bulgaria

Helios Spa Hotel Hotel 4 of 39 in Golden Sands

(by: 

)

From: To: Adults: children:

No booking fees apply. Cancellation is FREE, except for last minute bookings - you can see the terms for free cancellation when you select dates and services.

Season Season A Season B Season C Season D Season E
Period 25.04.2016 - 
31.05.2016;
01.10.2016 - 
22.10.2016
01.06.2016 - 
15.06.2016;
16.09.2016 - 
30.09.2016
16.06.2016 - 
30.06.2016;
01.09.2016 - 
15.09.2016
01.07.2016 - 
15.07.2016;
16.08.2016 - 
31.08.2016
16.07.2016 - 
15.08.2016
SGL room park view
(price for 1 adults)
39 € 47 € 63 € 79 € 86 €
SGL room sea view
(price for 1 adults)
48 € 55 € 71 € 87 € 94 €
DBL room park view
(price for 2 adults + 1 children)
48 € 55 € 71 € 87 € 94 €
DBL room sea view
(price for 2 adults + 1 children)
58 € 64 € 81 € 97 € 104 €
Family room sea view (min.2ad+2ch/3ad)
(price for 2 adults + 1 children,
sleeps up to 2 adults + 2 children or 3 adults)
71 € 78 € 94 € 110 € 117 €
Apartment
(price for 2 adults + 1 children,
sleeps up to 2 adults + 2 children or 4 adults)
94 € 99 € 115 € 131 € 138 €

No booking fees apply. Cancellation is FREE, except for last minute bookings - you can see the terms for free cancellation when you select dates and services.
All prices are per room/apartment per day, on Bed & breakfast basis.
Half board (breakfast and dinner), All inclusive available on additional payment.
The additional person discounts are from the regular price per person.
Please, use the booking form, to get a price for your period of stay, number of people and meals included.
The regular prices are NOT valid during national holidays, Christmas and New Year periods!

There are special Easter Holiday packages during the period : 29.04.16 -08.05.16 incl !

Hotel rating:

hotel rating 6.8 out of 10 6.8/10 based on 40 reviews

Value for money: Value for money: 3.4 out of 5Value for money: 3.4 out of 5Value for money: 3.4 out of 5 | 3.4 out of 5
Location: Location: 3.3 out of 5Location: 3.3 out of 5Location: 3.3 out of 5 | 3.3 out of 5
Staff/service: Staff/service: 3.2 out of 5Staff/service: 3.2 out of 5Staff/service: 3.2 out of 5 | 3.2 out of 5
Rooms/accommodation: Rooms/accommodation: 3.5 out of 5Rooms/accommodation: 3.5 out of 5Rooms/accommodation: 3.5 out of 5Rooms/accommodation: 3.5 out of 5 | 3.5 out of 5
Food: Food: 2.9 out of 5Food: 2.9 out of 5Food: 2.9 out of 5 | 2.9 out of 5
Entertainment: entertainment: 2.9 out of 5entertainment: 2.9 out of 5entertainment: 2.9 out of 5 | 2.9 out of 5

Special offers - hotel accommodation discounts and holiday package deals

Holiday package deal - 50% for hotel accommodation in the period 19.09.2016 - 22.10.2016 , for reservations made before 21.10.2016 , 100% payment in advance.  » Book now

hotel overview:

The flagship 5-star Helios Spa & Resort offers the most comprehensive services in Golden Sands. Helios Spa & Resort is one of the brand new luxury properties in Golden Sands, with the largest and most spectacular spa and health center in the resort. Aphrodite Beauty Spa & Health Clinic is a unique center for rejuvenation and recovery

Location:

view the map

Make your dreams come true at the Golden Sands crown jewel resort
Only 15 minutes drive from the loveliest Bulgarian city, Varna, the Black Sea capital of Bulgaria
30 minutes from Varna International Airport, the gateway to Bulgarian tourism
200 meters from the Black Sea and the gorgeous beaches of the Golden Sands Resort
Embedded in the ancient forest of the unique Golden Sands natural park

Address: Golden Sands 9007, Bulgaria, Golden Sands

Distance to beach: 350m
Distance to center: 1.4km
Distance to airport: 30km to Airport Varna
Distance to bus station: 50m
Distance to railway station: 25km
Distance to cash machine: 200m
Distance to exchange office: in the hotel
Distance to restaurants: in the hotel
Distance to supermarket: 200m
Distance to shops: 200m

hotel facilities:

all facilities

* All Rooms with private balconies
* Aphrodite Beauty & Spa & Health Clinic
* 3 Restaurants
* 7 Bars
* Night Club
* Mini Train to the beach
* Free parking on site
* Meeting facilities
* Beauty salon
* Mini Club, children's activity centre
* Boutique and gift shops
* Beauty Salon
* Currency exchange
* Tennis court

Airconditioning in the hotel: no
Safe at the reception: yes, on payment
Safe in the rooms: no
Wi-Fi internet in the hotel: yes, free, wifi
Wi-Fi internet in the rooms: no
Reception: 24 hours
Elevator: yes

Rooms and Accommodation:

rooms details

Helios Spa offers 196 double rooms with park or sea view, family rooms with overlooking the tennis court and the greenery of the beautiful Golden Sands Nature Park, as well as apartments with a panorama of the magnificent Black Sea.

SGL room Helios Spa Hotel - SGL room

SGL room park view
SGL room sea view
more

DBL room Helios Spa Hotel - DBL room

Enjoy unique ambience in a room with either carpet or flagstone floors, private balcony with park garden or sea views and king bed with down duvet or two separate beds. The flagstone bath offers regular and rain showers. A sitting alcove converts to a sleeping bay for children

DBL room park view
DBL room sea view
more

Double room sea view 4* Helios Spa Hotel - Double room sea view 4*

Ñòàíäàðòíèòå ñòàè ñà ñ ðàçìåð 34 êâ. ì è èçêëþ÷èòåëíî ïðèÿòíà àòìîñôåðà. Îáçàâåäåíè ñ êèëèì èëè ïëî÷êè, âñè÷êè ðàçïîëàãàò ñ áàëêîí ñ èçãëåä êúì ìîðåòî èëè êúì ïàðêà, ñ îãðîìíà ñïàëíÿ èëè ñ îòäåëíè ëåãëà. Áàíèòå ñà ñ âàíà èëè äóø. Êðåñëîòî ìîæå äà áúäå ðàçïúíàòî, çà äà ñå ïðåâúðíå â óäîáíî äîïúëíèòåëíî ëåãëî çà äåöà.

more

Double room sea view 5* Helios Spa Hotel - Double room sea view 5*

Ñòàíäàðòíèòå ñòàè ñà ñ ðàçìåð 34 êâ. ì è èçêëþ÷èòåëíî ïðèÿòíà àòìîñôåðà. Îáçàâåäåíè ñ êèëèì èëè ïëî÷êè, âñè÷êè ðàçïîëàãàò ñ áàëêîí ñ èçãëåä êúì ìîðåòî èëè êúì ïàðêà, ñ îãðîìíà ñïàëíÿ èëè ñ îòäåëíè ëåãëà. Áàíèòå ñà ñ âàíà èëè äóø. Êðåñëîòî ìîæå äà áúäå ðàçïúíàòî, çà äà ñå ïðåâúðíå â óäîáíî äîïúëíèòåëíî ëåãëî çà äåöà.

more

COMMUNITY REVIEWS

+ Review by
21.04.2013 03:43

Type of traveller:
friends/company on a holiday

: 4 out of 5: 4 out of 5: 4 out of 5: 4 out of 5 | 4 out of 5

I would recommend to a friendI would recommend to a friend

Helios Spa Hotel

No, I\'m not particularly sporty no prescription xenical must supply the following additional documentation in writing: A

Read the entire review

+ Review by
21.03.2013 10:39

Type of traveller:
business traveller

: 3 out of 5: 3 out of 5: 3 out of 5 | 3 out of 5

I would recommend to a friendI would recommend to a friend

Helios Spa Hotel

Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account? buy cheap viagra obtain the required prior approval number (DVS number) for

Read the entire review

+ Review by
15.03.2013 05:33

Type of traveller:
friends/company on a holiday

: 3 out of 5: 3 out of 5: 3 out of 5 | 3 out of 5

I would recommend to a friendI would recommend to a friend

Helios Spa Hotel

perfect design thanks minoxidil price uk o Infectious Diseases Review And Treatment Of Common Infections

Read the entire review

read all reviews

 

Hotels in Golden Sands

Golden Sands

Places to go in Golden Sands

Deals & discounts in Golden Sands

News from Golden Sands

Flights to Bulgaria - book air tickets online