Language:

 • en
 • bg
 • ru
 • ro
 • el
 • tr
 • sr
 • es
 • de
 • fr
 • it
 • nl
 / +359 884 877 037 e-mail
We speak English

No booking fees!
FREE cancellation in most cases!

Search for hotel offers:

* optional
 (€ total)

Hotels in Bulgaria (679)

Ski in Bulgaria 2016/17

Live webcams in Bulgaria

Oazis del Mare Hotel Hotel 2 of 2 in Losenets

(by: 

)

From: To: Adults: children:

No booking fees apply. Cancellation is FREE, except for last minute bookings - you can see the terms for free cancellation when you select dates and services.

Season Promo Low season Middle season High season Peak season
Period 29.05.2016 - 
12.06.2016;
06.09.2016 - 
21.09.2016
13.06.2016 - 
19.06.2016;
30.08.2016 - 
05.09.2016
20.06.2016 - 
26.06.2016;
23.08.2016 - 
29.08.2016
27.06.2016 - 
03.07.2016;
16.08.2016 - 
22.08.2016
04.07.2016 - 
15.08.2016
SGL room
(price for 1 adults)
47 € 58 € 72 € 81 € 92 €
DBL room lux
(price for 2 adults)
67 € 83 € 104 € 115 € 131 €
DBL room standard
(price for 2 adults,
sleeps up to 2 adults + 2 children or 3 adults)
62 € 78 € 99 € 106 € 122 €
DBL room park view
(price for 2 adults,
sleeps up to 2 adults + 2 children or 3 adults)
61 € 76 € 94 € 101 € 117 €
One bedroom apartment
(price for 2 adults,
sleeps up to 2 adults + 2 children or 3 adults)
92 € 114 € 146 € 159 € 183 €
One bedroom apartment lux
(price for 2 adults,
sleeps up to 2 adults + 2 children or 3 adults)
97 € 124 € 155 € 173 € 197 €
Family room
(price for 2 adults + 2 children)
85 € 110 € 138 € 152 € 176 €

No booking fees apply. Cancellation is FREE, except for last minute bookings - you can see the terms for free cancellation when you select dates and services.
All prices are per room/apartment per day, on All inclusive basis.
The additional person discounts are from the regular price per person.
Please, use the booking form, to get a price for your period of stay, number of people and meals included.
The regular prices are NOT valid during national holidays, Christmas and New Year periods!

Special offers - hotel accommodation discounts and holiday package deals

hotel overview:

Oasis Hotel Del Mare is a stylish four-star apart-hotel, located near the beach in the resort village of Lozenets.

Location:

view the map

Oasis Hotel Del Mare is a stylish four-star apart-hotel, located near the beach in the resort village of Lozenets.

Address: Losenets 8277, Bulgaria, Losenets

Distance to beach: 210m
Distance to airport: 65km to Airport Bourgas
Distance to bus station: 5km
Distance to railway station: 60km
Distance to cash machine: 5km
Distance to exchange office: 5km
Distance to restaurants: 5km
Distance to shops: 5km

hotel facilities:

all facilities

The hotel offers 24 hour reception, 24 hour security, swimming pool bar, lobby bar resturant, Fitness, secure parking; elevator all floors.

Airconditioning in the hotel: no
Safe at the reception: yes, on payment
Safe in the rooms: no
Wi-Fi internet in the hotel: yes, on payment
Wi-Fi internet in the rooms: no
Reception: 24 hours
Elevator: yes

Rooms and Accommodation:

rooms details

Oasis Del Mare has: double room (max. 3 persons), double rooms (max. 4 people) deluxe double rooms (max. 3 persons) one bedroom apartment (max 4 people);Deluxe apartment with one bedroom (max 4 people);

SGL room Oazis del Mare Hotel - SGL room

Êîìôîðòíè è ïðîñòîðíè êëèìàòèçèðàíè ñòàè ñ äèðåêòíà òåëåôîííà âðúçêà, ñåéô è ìèíèáàð /ñðåùó çàïëàùàíå/, ñàòåëèòíà òåëåâèçèÿ, ñåøîàð, äóø è áàëêîí. Ïî èçáîð ìîæå äà ñå àíãàæèðà ñòàÿ ñ äèðåêòåí ìîðñêè èçãëåä.

more

DBL room Oazis del Mare Hotel - DBL room

Êîìôîðòíè è ïðîñòîðíè êëèìàòèçèðàíè ñòàè ñ äèðåêòíà òåëåôîííà âðúçêà, ñåéô è ìèíèáàð /ñðåùó çàïëàùàíå/, ñàòåëèòíà òåëåâèçèÿ, ñåøîàð, äóø è áàëêîí. Ïî èçáîð ìîæå äà ñå àíãàæèðà ñòàÿ ñ äèðåêòåí ìîðñêè èçãëåä.

DBL room standard
DBL room park view
more

DBL room lux Oazis del Mare Hotel - DBL room lux

Êîìôîðòíè è ïðîñòîðíè êëèìàòèçèðàíè ñòàè ñ äèðåêòíà òåëåôîííà âðúçêà, ñåéô è ìèíèáàð /ñðåùó çàïëàùàíå/, ñàòåëèòíà òåëåâèçèÿ, ñåøîàð, äóø è áàëêîí. Ïî èçáîð ìîæå äà ñå àíãàæèðà ñòàÿ ñ äèðåêòåí ìîðñêè èçãëåä.

more

Apartment Oazis del Mare Hotel - Apartment

Ñ ïëîù íàä 40 êâ.ì. è îáçàâåäåíè êàòî äâîéíèòå ñòàè, íî ñ äîïúëíèòåëíî ñïàëíî ïîìåùåíèå/âñåêèäíåâíà çà òðåòè è ÷åòâúðòè ÷îâåê. Ïî èçáîð ìîæå äà ñå àíãàæèðà àïàðòàìåíò ñ äèðåêòåí ìîðñêè èçãëåä.

more

Apartment lux Oazis del Mare Hotel - Apartment lux

Ñ ïëîù íàä 40 êâ.ì. è îáçàâåäåíè êàòî äâîéíèòå ñòàè, íî ñ äîïúëíèòåëíî ñïàëíî ïîìåùåíèå/âñåêèäíåâíà çà òðåòè è ÷åòâúðòè ÷îâåê. Ïî èçáîð ìîæå äà ñå àíãàæèðà àïàðòàìåíò ñ äèðåêòåí ìîðñêè èçãëåä.

more