Language:

 • en
 • bg
 • ru
 • ro
 • el
 • tr
 • sr
 • es
 • de
 • fr
 • it
 • nl
+359 884 88 77 50 e-mail
We speak English

No booking fees!
FREE cancellation in most cases!

Search for hotel offers:

* optional
 (€ total)

Hotels in Bulgaria (671)

Ski in Bulgaria 2016/17

Live webcams in Bulgaria

Oazis del Mare Hotel Hotel 2 of 2 in Losenets

(by: 

)

From: To: Adults: children:

No booking fees apply. Cancellation is FREE, except for last minute bookings - you can see the terms for free cancellation when you select dates and services.

Season Promo Low season Middle season High season Peak season
Period 29.05.2016 - 
12.06.2016;
06.09.2016 - 
21.09.2016
13.06.2016 - 
19.06.2016;
30.08.2016 - 
05.09.2016
20.06.2016 - 
26.06.2016;
23.08.2016 - 
29.08.2016
27.06.2016 - 
03.07.2016;
16.08.2016 - 
22.08.2016
04.07.2016 - 
15.08.2016
SGL room
(price for 1 adults)
47 € 58 € 72 € 81 € 92 €
DBL room lux
(price for 2 adults)
67 € 83 € 104 € 115 € 131 €
DBL room standard
(price for 2 adults,
sleeps up to 2 adults + 2 children or 3 adults)
62 € 78 € 99 € 106 € 122 €
DBL room park view
(price for 2 adults,
sleeps up to 2 adults + 2 children or 3 adults)
61 € 76 € 94 € 101 € 117 €
One bedroom apartment
(price for 2 adults,
sleeps up to 2 adults + 2 children or 3 adults)
92 € 114 € 146 € 159 € 183 €
One bedroom apartment lux
(price for 2 adults,
sleeps up to 2 adults + 2 children or 3 adults)
97 € 124 € 155 € 173 € 197 €
Family room
(price for 2 adults + 2 children)
85 € 110 € 138 € 152 € 176 €

Prices in the table do not include early booking and last minute discounts. Discounts are calculated automatically upon reservation.

No booking fees apply. Cancellation is FREE, except for last minute bookings - you can see the terms for free cancellation when you select dates and services.
All prices are per room/apartment per day, on All inclusive basis.
The additional person discounts are from the regular price per person.
Please, use the booking form, to get a price for your period of stay, number of people and meals included.
The regular prices are NOT valid during national holidays, Christmas and New Year periods!

Special offers - hotel accommodation discounts and holiday package deals

Early booking discount - 20% for hotel accommodation in the period 13.09.2016 - 21.09.2016 , for reservations made before 29.05.2016 , 100% payment in advance.  » Book now

Early booking discount - 20% for hotel accommodation in the period 29.05.2016 - 12.06.2016 , for reservations made before 29.05.2016 , 100% payment in advance.  » Book now

Early booking discount - 15% for hotel accommodation in the period 06.09.2016 - 12.09.2016 , for reservations made before 29.05.2016 , 100% payment in advance.  » Book now

Early booking discount - 15% for hotel accommodation in the period 04.07.2016 - 15.08.2016 , for reservations made before 29.05.2016 , 100% payment in advance.  » Book now

Early booking discount - 15% for hotel accommodation in the period 20.06.2016 - 26.06.2016 , for reservations made before 29.05.2016 , 100% payment in advance.  » Book now

Early booking discount - 10% for hotel accommodation in the period 16.08.2016 - 05.09.2016 , for reservations made before 29.05.2016 , 100% payment in advance.  » Book now

Early booking discount - 10% for hotel accommodation in the period 27.06.2016 - 03.07.2016 , for reservations made before 29.05.2016 , 100% payment in advance.  » Book now

hotel overview:

Oasis Hotel Del Mare is a stylish four-star apart-hotel, located near the beach in the resort village of Lozenets.

Location:

view the map

Oasis Hotel Del Mare is a stylish four-star apart-hotel, located near the beach in the resort village of Lozenets.

Address: Losenets 8277, Bulgaria, Losenets

Distance to beach: 210m
Distance to airport: 65km to Airport Bourgas
Distance to bus station: 5km
Distance to railway station: 60km
Distance to cash machine: 5km
Distance to exchange office: 5km
Distance to restaurants: 5km
Distance to shops: 5km

hotel facilities:

all facilities

The hotel offers 24 hour reception, 24 hour security, swimming pool bar, lobby bar resturant, Fitness, secure parking; elevator all floors.

Airconditioning in the hotel: no
Safe at the reception: yes, on payment
Safe in the rooms: no
Wi-Fi internet in the hotel: yes, on payment
Wi-Fi internet in the rooms: no
Reception: 24 hours
Elevator: yes

Rooms and Accommodation:

rooms details

Oasis Del Mare has: double room (max. 3 persons), double rooms (max. 4 people) deluxe double rooms (max. 3 persons) one bedroom apartment (max 4 people);Deluxe apartment with one bedroom (max 4 people);

SGL room Oazis del Mare Hotel - SGL room

Êîìôîðòíè è ïðîñòîðíè êëèìàòèçèðàíè ñòàè ñ äèðåêòíà òåëåôîííà âðúçêà, ñåéô è ìèíèáàð /ñðåùó çàïëàùàíå/, ñàòåëèòíà òåëåâèçèÿ, ñåøîàð, äóø è áàëêîí. Ïî èçáîð ìîæå äà ñå àíãàæèðà ñòàÿ ñ äèðåêòåí ìîðñêè èçãëåä.

more

DBL room Oazis del Mare Hotel - DBL room

Êîìôîðòíè è ïðîñòîðíè êëèìàòèçèðàíè ñòàè ñ äèðåêòíà òåëåôîííà âðúçêà, ñåéô è ìèíèáàð /ñðåùó çàïëàùàíå/, ñàòåëèòíà òåëåâèçèÿ, ñåøîàð, äóø è áàëêîí. Ïî èçáîð ìîæå äà ñå àíãàæèðà ñòàÿ ñ äèðåêòåí ìîðñêè èçãëåä.

DBL room standard
DBL room park view
more

DBL room lux Oazis del Mare Hotel - DBL room lux

Êîìôîðòíè è ïðîñòîðíè êëèìàòèçèðàíè ñòàè ñ äèðåêòíà òåëåôîííà âðúçêà, ñåéô è ìèíèáàð /ñðåùó çàïëàùàíå/, ñàòåëèòíà òåëåâèçèÿ, ñåøîàð, äóø è áàëêîí. Ïî èçáîð ìîæå äà ñå àíãàæèðà ñòàÿ ñ äèðåêòåí ìîðñêè èçãëåä.

more

Apartment Oazis del Mare Hotel - Apartment

Ñ ïëîù íàä 40 êâ.ì. è îáçàâåäåíè êàòî äâîéíèòå ñòàè, íî ñ äîïúëíèòåëíî ñïàëíî ïîìåùåíèå/âñåêèäíåâíà çà òðåòè è ÷åòâúðòè ÷îâåê. Ïî èçáîð ìîæå äà ñå àíãàæèðà àïàðòàìåíò ñ äèðåêòåí ìîðñêè èçãëåä.

more

Apartment lux Oazis del Mare Hotel - Apartment lux

Ñ ïëîù íàä 40 êâ.ì. è îáçàâåäåíè êàòî äâîéíèòå ñòàè, íî ñ äîïúëíèòåëíî ñïàëíî ïîìåùåíèå/âñåêèäíåâíà çà òðåòè è ÷åòâúðòè ÷îâåê. Ïî èçáîð ìîæå äà ñå àíãàæèðà àïàðòàìåíò ñ äèðåêòåí ìîðñêè èçãëåä.

more