Language:

 • en
 • bg
 • ru
 • ro
 • el
 • tr
 • sr
 • es
 • de
 • fr
 • it
 • nl
(+359 2) 940 11 22 / +359 888 269 643 e-mail
We speak English

No booking fees!
FREE cancellation in most cases!

Search for hotel offers:

* optional
 (€ total)

Hotels in Bulgaria (729)

Ski in Bulgaria 2018/19

Live webcams in Bulgaria

Maxi Park Hotel & Spa Hotel 10 of 14 in Velingrad

(by: 

)

From: To:
Adults: children:

Hotel rating:

hotel rating 10 out of 10 10/10 based on 1 reviews

Value for money: Value for money: 5.0 out of 5Value for money: 5.0 out of 5Value for money: 5.0 out of 5Value for money: 5.0 out of 5Value for money: 5.0 out of 5 | 5.0 out of 5
Location: Location: 5.0 out of 5Location: 5.0 out of 5Location: 5.0 out of 5Location: 5.0 out of 5Location: 5.0 out of 5 | 5.0 out of 5
Staff/service: Staff/service: 5.0 out of 5Staff/service: 5.0 out of 5Staff/service: 5.0 out of 5Staff/service: 5.0 out of 5Staff/service: 5.0 out of 5 | 5.0 out of 5
Rooms/accommodation: Rooms/accommodation: 5.0 out of 5Rooms/accommodation: 5.0 out of 5Rooms/accommodation: 5.0 out of 5Rooms/accommodation: 5.0 out of 5Rooms/accommodation: 5.0 out of 5 | 5.0 out of 5
Food: Food: 5.0 out of 5Food: 5.0 out of 5Food: 5.0 out of 5Food: 5.0 out of 5Food: 5.0 out of 5 | 5.0 out of 5

Special offers - hotel accommodation discounts and holiday package deals

SPO Maxi club weekend (17.03.2018 - 28.12.2018)
Bed & breakfast
Room type2 overnights3 overnights
SGL room Deluxe
1 Adults
192€
book now
254€
book now
DBL room Deluxe
2 Adults 2 Adults 1 children
130€ per person
book now
175€ per person
book now
Valid for friday, saturday, sunday.
The package includes: rich breakfast buffet, free use of sports and spa center - indoor mineral pool, Dead Sea salt pool and water effects pool, outdoor mineral pool and jacuzzi, 3 mineral melters, Finnish sauna, Russian sauna, cedar sauna, steam bath, tepidarium, relaxation room, fitness, playground, beautiful eco-trail, guarded parking.

Package prices are not valid during national holidays, special dates!!!
Booking deposit: 100%.
SPO Christmas (21.12.2018 - 26.12.2018)
Half board
Room type3 overnights4 overnights5 overnights
DBL room Deluxe
2 Adults 2 Adults 1 children
211€ per person
book now
248€ per person
book now
288€ per person
book now
Booking deposit: 100%.
SPO New Year 2019 (28.12.2018 - 01.01.2019)
Half board
Room type3 overnights4 overnights
DBL room Deluxe
2 Adults 2 Adults 1 children
537€ per person
book now
619€ per person
book now
Booking deposit: 50%.
SPO Maxi club weekdays (17.03.2018 - 28.12.2018)
Bed & breakfast
Room type3 overnights4 overnights5 overnights
SGL room Deluxe
1 Adults
164€
book now
225€
book now
281€
book now
DBL room Deluxe
2 Adults 2 Adults 1 children
127€ per person
book now
164€ per person
book now
197€ per person
book now
Valid for monday, tuesday, wednesday, thursday, sunday.
The package includes: rich breakfast buffet, free use of sports and spa center - indoor mineral pool, Dead Sea salt pool and water effects pool, outdoor mineral pool and jacuzzi, 3 mineral melters, Finnish sauna, Russian sauna, cedar sauna, steam bath, tepidarium, relaxation room, fitness, playground, beautiful eco-trail, guarded parking.

Package prices are not valid during national holidays, special dates!!!
Booking deposit: 100%.

hotel overview:

If you wish your vacation to combine crystal clear mountain air, healing mineral water, luxurious, comfortable and nice ambiance, delicious food, entertainment for young and older, a variety of spa therapies and treatments, come and stay with us at Maxi Velingrad.

Location:

view the map

Situated in one of the best parts of Velingrad, surrounded by impressive panoramas, hidden in the pine woods, Maxi Park Hotel & Spa offers 100 deluxe rooms and 4 apartments, conference facilities, a traditional Bulgarian tavern with authentic interior and a cozy terrace, Mediterranean restaurant, lobby bar with panoramic windows towards the surrounding area and an impressive fireplace for the winter evenings, indoor kids club and a few outdoor playgrounds, indoor mineral water pool, SPA center which matches unique chambers with a variety of therapies, sun deck, outdoor pool, and an eco path.

Address: district Ludjene, 30 Nikolay Hrelkov str, Velingrad 4600, Velingrad

Distance to center: 290m
Distance to airport: 130km to Airport Sofia
Distance to railway station: 1km

hotel facilities:

all facilities

* 24-hour reception
* Daily housekeeping service
* Safe deposit box
* Large bathroom with separate rain shower
* 100% cotton bath towels
* Luxury bathrobes and slippers
* Fully stocked private bar
* Newspaper stand
* Information folder
* Spa center
* Living area with banquette sofa
* Wireless Internet access
* Individual heat and cooling control
* Cable TV
* Large work desk
* Maximum guests per room: 2 adults + 2 kids or 3 adults
* Hairdryer
* Dimmer lights
* Multi-line telephones with speakerphone and voicemail
* Electricity: AC 220 volts

Airconditioning in the hotel: yes
Safe at the reception: yes, free
Safe in the rooms: yes, free
Wi-Fi internet in the hotel: yes, free
Wi-Fi internet in the rooms: yes, free
Reception: 24 hours
Elevator: yes

Rooms and Accommodation:

rooms details
SGL Deluxe room Maxi Park Hotel & Spa - SGL Deluxe room

* 24-h ðåöåïöèÿ * Åæåäíåâíî ïî÷èñòâàíå * Ñåéô * Áàíÿ ñ îòäåëåí äóø è âàíà * 100% ïàìó÷íè õàâëèè è ÷àðøàôè * Ëóêñîçíè õàëàòè è ÷åõëè çà áàíÿ * Ìèíè-áàð ñ àëêîõîëíè, áåçàëêîõîëíè íàïèòêè è ñíàêñ * Ùàíä çà âåñòíèöè * Êàáåëíà Ò * Ñïà öåíòúð * Èíôîðìàöèîííà ïàïêà * Êúò ñ ìåêà ìåáåë * Áåçïëàòåí áåçæè÷åí èíòåðíåò * Èíäèâèäóàëíî êîíòðîëèðàíå íà îòîïëåíèå è îõëàæäàíå * Ïðîñòîðíî áþðî * Ìàêñèìàëåí áðîé ãîñòè â ñòàÿ: 2 âúçðàñòíè è 2 äåöà èëè 3 âúçðàñòíè * Ñåøîàð * Íîùíè ëàìïè * Òåëåôîí * Åë. ìðåæà: AC 220 âîëòà

more

DBL room Deluxe Maxi Park Hotel & Spa - DBL room Deluxe

* 24-h ðåöåïöèÿ * Åæåäíåâíî ïî÷èñòâàíå * Ñåéô * Áàíÿ ñ îòäåëåí äóø è âàíà * 100% ïàìó÷íè õàâëèè è ÷àðøàôè * Ëóêñîçíè õàëàòè è ÷åõëè çà áàíÿ * Ìèíè-áàð ñ àëêîõîëíè, áåçàëêîõîëíè íàïèòêè è ñíàêñ * Ùàíä çà âåñòíèöè * Êàáåëíà Ò * Ñïà öåíòúð * Èíôîðìàöèîííà ïàïêà * Êúò ñ ìåêà ìåáåë * Áåçïëàòåí áåçæè÷åí èíòåðíåò * Èíäèâèäóàëíî êîíòðîëèðàíå íà îòîïëåíèå è îõëàæäàíå * Ïðîñòîðíî áþðî * Ìàêñèìàëåí áðîé ãîñòè â ñòàÿ: 2 âúçðàñòíè è 2 äåöà èëè 3 âúçðàñòíè * Ñåøîàð * Íîùíè ëàìïè * Òåëåôîí * Åë. ìðåæà: AC 220 âîëòà

more

 

Hotels in Velingrad

Velingrad

Deals & discounts in Velingrad

News from Velingrad

Flights to Bulgaria - book air tickets online