Sprache:

 • en
 • bg
 • ru
 • ro
 • el
 • tr
 • sr
 • es
 • de
 • fr
 • it
 • nl
 / +359 885 31 33 22 e-mail
Wir sprechen Bulgarisch

Keine Reservierungsgebühren!
Kostenlose Stornierung der meisten Reservierungen!

Hotelsuche / Urlaubsuche:

* nicht obligatorisch
 (€ gesamt)

Hotels in Bulgarien (625)

Ski in Bulgarien 2023/24

Webkamera live in Bulgarien

Hotel complex Winepalace Hotel 4 aus/ von 9 in Arbanasi

(per: 

)

Aus/ Von: Bis :
Adults: children:

Keine Reservierungsgebühren. Kostenlose Stornierung, mit Ausnahme von Last-Minute-Buchungen - überprüfen Sie die Bedingungen nach der Auswahl der Daten und Dienstleistungen.

Keine Reservierungsgebühren. Kostenlose Stornierung, mit Ausnahme von Last-Minute-Buchungen - überprüfen Sie die Bedingungen nach der Auswahl der Daten und Dienstleistungen.
Price includes free use of: Internet in dem Hotel wifi.
Alle Preise sind pro Zimmer/Appartement,pro Tag, Basis der Verpflegung.
Ermäßigungen für jede weitere Person werden auf den Preis pro Person auf einem regulären Bett basiert.
Verwenden Sie das Buchungsformular für das Hotel, um eine genaue Endpreis für einen ausgewählten Zeitraum fuer Ihren Urlaub, inklusive der Anzahl der Personen und Zimmer und Verpflegung zu erhalten
Die reguläre Preise sind nicht gültig während Feiertagen, Weihnachten und Neujahr!

Die Preise sind nicht gültig während Feiertagen, Weihnachten und Silvesterzeit!

Sonderangebote - Promotionen und Ermäßigungen für Urlaub/ Hotelunterbringung

Allgemeine Information:

Anmutig eingestellt auf einem Südosthügel des Dorfes kann Winepalace von einer großartigen Ansicht von Arbanassi und Veliko Tarnovo prahlen. Das Zentrum des Dorfes Arbanassi ist innerhalb eines 15-minutigen Wegs des Hotels. Als unsere Gäste werden Sie eine warme und behagliche Atmosphäre in zartem Komfort genießen, ein Gefühl der Ruhe schaffend, die Ihren Aufenthalt eine unvergeßliche Erfahrung, voll mit wunderbaren Momenten machen wird.

Lage:

Sehen Sie die Karte

Hotel-Komplex Winepalace wird malerisch im schönen Dorf von Arbanassi, einer berühmten bulgarischen architektonischen Reservat gelegt. Zwischen zwei Städten, Arbanassi liegend, hat den vollkommenen Ort - 4 Km weit weg vom alten bulgarischen Hauptstadt Veliko Tarnovo, 3 Km weit weg von Gorna Oriahovitsa und der Fahrbahn Sofia - Varna.

Address: Arbanasi 5029, Bulgaria, Arbanasi

Entfernung zum Zentrum: 4km to veliko tarnovo
Entfernung zum Flughafen: 183km to airport plovdiv
Entfernung zum Bahnhof: 4km

Hotelsanlagen:

alle Einrichtungen

Für Ihren angenehmen und bequemen Aufenthalt an unserem Hotel bieten wir Ihnen eine große Zahl von Dienstleistungen an : * Außenschwimmbad, kostenlos * Spa-Zentrum * WLAN Internet, kostenlos * Fax/Fotokopieren und andere Sekretärsdienstleistungen * Wäscherei und Bügeln- Dienstleistungen * Raumdienst * Тickets buchen* Parkplatz mit 24-Stunden Sicherheitsdienst  *kleiner Souvenirshop* Tourismus-Information * Konferenzeinrichtungen* Weckdienst * Kreditkarten werden akzeptiert: American Express, Visa, Euro / Mastercard, Maestro, Diners Club

Internet in dem Hotel: ja, kostenfrei, wifi
Rezeption: 24 Stunden

Zimmer und Unterbringung:

Zimmerdetails

Unsere 36 Gastzimmer und Suiten kennzeichnen einen unterscheidenden warmen Dekor und moderne Einrichtungsgegenstände. Sie können eine wunderbare Zeit in irgendwelchem des folgenden verbringen: * 2 Suiten * 2 Studios * 20 Doppelzimmer * 1 Dreibettzimmer * 1 Einzelzimmer

Einzelzimmer Hotel complex Winepalace - Einzelzimmer

ñàìîñòîÿòåëåí ñàíèòàðåí âúçåë , áàíÿ ñ âàíà èëè äóø êàáèíà, ñåøîàð, òåëåôîí, êëèìàòèê, ìèíèáàð, òåëåâèçîð, êàáåëíà òåëåâèçèÿ, èíòåðíåò.

mehr

alpine studio - sgl room Hotel complex Winepalace - alpine studio - sgl room

Ñòàèòå Àëïèéñêè ñòèë ñà ðàçïîëîæåíè íà òðåòèÿ åòàæ â äâåòå ñãðàäè íà êîìïëåêñà. Òàâàíèòå ñà ñêîñåíè, êîåòî äîïúëâà óñåùàíåòî çà óþò. Ñòàèòå Àëïèéñêè ñòèë ñà îáîðóäâàíè ñúñ: ñàìîñòîÿòåëåí ñàíèòàðåí âúçåë , áàíÿ ñ âàíà èëè äóø êàáèíà, ñåøîàð, òåëåôîí, êëèìàòèê, ìèíèáàð, òåëåâèçîð, êàáåëíà òåëåâèçèÿ, èíòåðíåò.

mehr

Doppelzimmer Hotel complex Winepalace - Doppelzimmer

Äâîéíèòå ñòàè â õîòåëà ðàçïîëàãàò ñ âñè÷êè óäîáñòâà çà ïúëíîöåííà ïî÷èâêà. Ïðîçîðöèòå è òåðàñèòå ðàçêðèâàò íåïîâòîðèìà ãëåäêà êúì ñòàðèííîòî ñ. Àðáàíàñè è ãð. Âåëèêî Òúðíîâî. Âñÿêà ñòàÿ å îáçàâåäåíà ñúñ ñïàëíÿ èëè äâå îòäåëíè ëåãëà, íîùíè øêàô÷åòà, òîàëåòêà , ìàëêà ìàñà ñ äâà ñòîëà, ãàðäåðîá.  ÷àñò îò ñòàèòå èìà è äîïúëíèòåëíî ðàçòåãàòåëíî ëåãëî. Îáîðóäâàíè ñà ñúñ: ñàìîñòîÿòåëåí ñàíèòàðåí âúçåë , áàíÿ ñ âàíà èëè äóø êàáèíà, ñåøîàð, òåëåôîí, êëèìàòèê, ìèíèáàð, òåëåâèçîð, êàáåëíà òåëåâèçèÿ, èíòåðíåò.

mehr

alpine studio - dbl room Hotel complex Winepalace - alpine studio - dbl room

ñàìîñòîÿòåëåí ñàíèòàðåí âúçåë , áàíÿ ñ âàíà èëè äóø êàáèíà, ñåøîàð, òåëåôîí, êëèìàòèê, ìèíèáàð, òåëåâèçîð, êàáåëíà òåëåâèçèÿ, èíòåðíåò.

mehr

Studio Hotel complex Winepalace - Studio

Àïàðòàìåíòèòå òèï ñòóäèî ðàçïîëàãàò ñ ïðîñòîðíî ïîìåùåíèå, â êîåòî ñà ðàçïîëîæåíè ñïàëíÿ, íîùíè øêàô÷åòà, òîàëåòêà ñúñ ñòîë è îáîñîáåí êúò ñ ìåêà ìåáåë. Îò òåõíèòå ïðîçîðöè ñå ðàçêðèâà ÷óäåñíà ãëåäêà êúì ñ.Àðáàíàñè è ãð. Âåëèêî Òúðíîâî Ñòóäèàòà ñà îáîðóäâàíè ñúñ: ñàìîñòîÿòåëåí ñàíèòàðåí âúçåë , áàíÿ ñ âàíà èëè äóø êàáèíà, ñåøîàð, òåëåôîí, êëèìàòèê, ìèíèáàð, òåëåâèçîð, êàáåëíà òåëåâèçèÿ, èíòåðíåò.

mehr

apartment Hotel complex Winepalace - apartment

Àïàðòàìåíòèòå â õîòåëà ñå ñúñòîÿò îò ñïàëíî ïîìåùåíèå è âñåêèäíåâíà ñ ðàáîòåí êúò. Ñòàèòå ñà ãîëåìè è óþòíè è ïðåäëàãàò ïðåêðàñåí öåíòðàëåí èçãëåä.  óäîáíàòà ñïàëíÿ èìà íîùíè øêàô÷åòà, òåëåâèçîð,ãàðäåðîá è òîàëåòêà. Âúâ âñåêèäíåâíàòà ñà ðàçïîëîæåíè õîëíà ìàñè÷êà, äèâàí è ôîòüîéëè. Àïàðòàìåíòèòå ñà îáîðóäâàíè ñúñ: ñàìîñòîÿòåëåí ñàíèòàðåí âúçåë , áàíÿ ñ âàíà èëè äóø êàáèíà, ñåøîàð, òåëåôîí, êëèìàòèê, ìèíèáàð, òåëåâèçîð, êàáåëíà òåëåâèçèÿ, èíòåðíåò.

Appartement mit Whirlpool-Badewanne
Apartment without whirlpool bath
mehr