Sprache:

 • en
 • bg
 • ru
 • ro
 • el
 • tr
 • sr
 • es
 • de
 • fr
 • it
 • nl
 / +359 885 31 33 22 e-mail
Wir sprechen Bulgarisch

Keine Reservierungsgebühren!
Kostenlose Stornierung der meisten Reservierungen!

Hotelsuche / Urlaubsuche:

* nicht obligatorisch
 (€ gesamt)

Hotels in Bulgarien (626)

Ski in Bulgarien 2024/25

Webkamera live in Bulgarien

Hotel complex Winepalace Hotel 4 aus/ von 9 in Arbanasi

(per: 

)

Aus/ Von: Bis :
Adults: children:

Unsere 36 Gastzimmer und Suiten kennzeichnen einen unterscheidenden warmen Dekor und moderne Einrichtungsgegenstände. Sie können eine wunderbare Zeit in irgendwelchem des folgenden verbringen: * 2 Suiten * 2 Studios * 20 Doppelzimmer * 1 Dreibettzimmer * 1 Einzelzimmer

Einzelzimmer

maximale Kapazität 1 adults + 0 children oder 1 adults.

ñàìîñòîÿòåëåí ñàíèòàðåí âúçåë , áàíÿ ñ âàíà èëè äóø êàáèíà, ñåøîàð, òåëåôîí, êëèìàòèê, ìèíèáàð, òåëåâèçîð, êàáåëíà òåëåâèçèÿ, èíòåðíåò.

Zimmeranlagen:

View: ; Size: ; Rooms: ; Double beds: ; Single beds: ; Sofa beds: ; Extra bed(s): ; Klimaanlage: nein; Minibar: nein; Balkon: no balcony; Telefon: nein; Fernseher: nein; DVD Player: nein; CD Player: nein; Badezimmer: mit Dusche; Haartrockner: nein; Badmantel: nein; Küche: nein; Mikrowellengerät: nein; Kaffeemaschine: nein; Backofen: nein; Kühlschrank: nein; Geschirr und Bestecke: nein;

Alpine studio - sgl room

maximale Kapazität 1 adults + 0 children oder 1 adults.

Ñòàèòå Àëïèéñêè ñòèë ñà ðàçïîëîæåíè íà òðåòèÿ åòàæ â äâåòå ñãðàäè íà êîìïëåêñà. Òàâàíèòå ñà ñêîñåíè, êîåòî äîïúëâà óñåùàíåòî çà óþò. Ñòàèòå Àëïèéñêè ñòèë ñà îáîðóäâàíè ñúñ: ñàìîñòîÿòåëåí ñàíèòàðåí âúçåë , áàíÿ ñ âàíà èëè äóø êàáèíà, ñåøîàð, òåëåôîí, êëèìàòèê, ìèíèáàð, òåëåâèçîð, êàáåëíà òåëåâèçèÿ, èíòåðíåò.

Zimmeranlagen:

View: ; Size: ; Rooms: ; Double beds: ; Single beds: ; Sofa beds: ; Extra bed(s): ; Klimaanlage: nein; Minibar: nein; Balkon: no balcony; Telefon: nein; Fernseher: nein; DVD Player: nein; CD Player: nein; Badezimmer: mit Dusche; Haartrockner: nein; Badmantel: nein; Küche: nein; Mikrowellengerät: nein; Kaffeemaschine: nein; Backofen: nein; Kühlschrank: nein; Geschirr und Bestecke: nein;

Doppelzimmer

maximale Kapazität 2 adults + 0 children oder 2 adults.

Äâîéíèòå ñòàè â õîòåëà ðàçïîëàãàò ñ âñè÷êè óäîáñòâà çà ïúëíîöåííà ïî÷èâêà. Ïðîçîðöèòå è òåðàñèòå ðàçêðèâàò íåïîâòîðèìà ãëåäêà êúì ñòàðèííîòî ñ. Àðáàíàñè è ãð. Âåëèêî Òúðíîâî. Âñÿêà ñòàÿ å îáçàâåäåíà ñúñ ñïàëíÿ èëè äâå îòäåëíè ëåãëà, íîùíè øêàô÷åòà, òîàëåòêà , ìàëêà ìàñà ñ äâà ñòîëà, ãàðäåðîá.  ÷àñò îò ñòàèòå èìà è äîïúëíèòåëíî ðàçòåãàòåëíî ëåãëî. Îáîðóäâàíè ñà ñúñ: ñàìîñòîÿòåëåí ñàíèòàðåí âúçåë , áàíÿ ñ âàíà èëè äóø êàáèíà, ñåøîàð, òåëåôîí, êëèìàòèê, ìèíèáàð, òåëåâèçîð, êàáåëíà òåëåâèçèÿ, èíòåðíåò.

Zimmeranlagen:

View: ; Size: ; Rooms: ; Double beds: ; Single beds: ; Sofa beds: ; Extra bed(s): ; Klimaanlage: nein; Minibar: nein; Balkon: no balcony; Telefon: nein; Fernseher: nein; DVD Player: nein; CD Player: nein; Badezimmer: mit Dusche; Haartrockner: nein; Badmantel: nein; Küche: nein; Mikrowellengerät: nein; Kaffeemaschine: nein; Backofen: nein; Kühlschrank: nein; Geschirr und Bestecke: nein;

Alpine studio - dbl room

Hotel complex Winepalace - Alpine studio - dbl room
maximale Kapazität 2 adults + 0 children oder 2 adults.

ñàìîñòîÿòåëåí ñàíèòàðåí âúçåë , áàíÿ ñ âàíà èëè äóø êàáèíà, ñåøîàð, òåëåôîí, êëèìàòèê, ìèíèáàð, òåëåâèçîð, êàáåëíà òåëåâèçèÿ, èíòåðíåò.

Zimmeranlagen:

View: ; Size: ; Rooms: ; Double beds: ; Single beds: ; Sofa beds: ; Extra bed(s): ; Klimaanlage: nein; Minibar: nein; Balkon: no balcony; Telefon: nein; Fernseher: nein; DVD Player: nein; CD Player: nein; Badezimmer: mit Dusche; Haartrockner: nein; Badmantel: nein; Küche: nein; Mikrowellengerät: nein; Kaffeemaschine: nein; Backofen: nein; Kühlschrank: nein; Geschirr und Bestecke: nein;

Studio

Hotel complex Winepalace - Studio Hotel complex Winepalace - Studio
maximale Kapazität 2 adults + 0 children oder 2 adults.

Àïàðòàìåíòèòå òèï ñòóäèî ðàçïîëàãàò ñ ïðîñòîðíî ïîìåùåíèå, â êîåòî ñà ðàçïîëîæåíè ñïàëíÿ, íîùíè øêàô÷åòà, òîàëåòêà ñúñ ñòîë è îáîñîáåí êúò ñ ìåêà ìåáåë. Îò òåõíèòå ïðîçîðöè ñå ðàçêðèâà ÷óäåñíà ãëåäêà êúì ñ.Àðáàíàñè è ãð. Âåëèêî Òúðíîâî Ñòóäèàòà ñà îáîðóäâàíè ñúñ: ñàìîñòîÿòåëåí ñàíèòàðåí âúçåë , áàíÿ ñ âàíà èëè äóø êàáèíà, ñåøîàð, òåëåôîí, êëèìàòèê, ìèíèáàð, òåëåâèçîð, êàáåëíà òåëåâèçèÿ, èíòåðíåò.

Zimmeranlagen:

View: ; Size: ; Rooms: ; Double beds: ; Single beds: ; Sofa beds: ; Extra bed(s): ; Klimaanlage: nein; Minibar: nein; Balkon: no balcony; Telefon: nein; Fernseher: nein; DVD Player: nein; CD Player: nein; Badezimmer: mit Dusche; Haartrockner: nein; Badmantel: nein; Küche: nein; Mikrowellengerät: nein; Kaffeemaschine: nein; Backofen: nein; Kühlschrank: nein; Geschirr und Bestecke: nein;

apartment

Hotel complex Winepalace - Apartment
maximale Kapazität 2 adults + 0 children oder 2 adults.

Àïàðòàìåíòèòå â õîòåëà ñå ñúñòîÿò îò ñïàëíî ïîìåùåíèå è âñåêèäíåâíà ñ ðàáîòåí êúò. Ñòàèòå ñà ãîëåìè è óþòíè è ïðåäëàãàò ïðåêðàñåí öåíòðàëåí èçãëåä.  óäîáíàòà ñïàëíÿ èìà íîùíè øêàô÷åòà, òåëåâèçîð,ãàðäåðîá è òîàëåòêà. Âúâ âñåêèäíåâíàòà ñà ðàçïîëîæåíè õîëíà ìàñè÷êà, äèâàí è ôîòüîéëè. Àïàðòàìåíòèòå ñà îáîðóäâàíè ñúñ: ñàìîñòîÿòåëåí ñàíèòàðåí âúçåë , áàíÿ ñ âàíà èëè äóø êàáèíà, ñåøîàð, òåëåôîí, êëèìàòèê, ìèíèáàð, òåëåâèçîð, êàáåëíà òåëåâèçèÿ, èíòåðíåò.

Zimmeranlagen:

View: ; Size: ; Rooms: ; Double beds: ; Single beds: ; Sofa beds: ; Extra bed(s): ; Klimaanlage: nein; Minibar: nein; Balkon: no balcony; Telefon: nein; Fernseher: nein; DVD Player: nein; CD Player: nein; Badezimmer: mit Dusche; Haartrockner: nein; Badmantel: nein; Küche: nein; Mikrowellengerät: nein; Kaffeemaschine: nein; Backofen: nein; Kühlschrank: nein; Geschirr und Bestecke: nein;