Sprache:

  • en
  • bg
  • ru
  • ro
  • el
  • tr
  • sr
  • es
  • de
  • fr
  • it
  • nl
 / +359 885 31 33 22 e-mail
Wir sprechen Bulgarisch

Keine Reservierungsgebühren!
Kostenlose Stornierung der meisten Reservierungen!

Hotelsuche / Urlaubsuche:

* nicht obligatorisch
 (€ gesamt)

Hotels in Bulgarien (627)

Ski in Bulgarien 2023/24

Webkamera live in Bulgarien

Dyulgerite complex Hotel 1 aus/ von 2 in Koprivshtitsa

(per: 

)

Aus/ Von: Bis :
Adults: children:

Sonderangebote - Promotionen und Ermäßigungen für Urlaub/ Hotelunterbringung

Allgemeine Information:

Seine Einzigartigkeit liegt in der Verbindung der traditionellen Architektur und Renaissanceromantik mit zeitgenössischer Funktionalität, Annehmlichkeiten und einem bequemen Interieur. Der Komplex schließt drei identische Häuser, aufgestellt in einem allgemeinen Hof mit einem Gebiet von 1000 sq.m ein. Die Häuser können gesondert oder alle drei zusammen, in Übereinstimmung mit Wünschen von Gästen und Bedürfnissen vermietet werden.

Lage:

Sehen Sie die Karte

Der Dyulgerite Komplex wird im zentralen Teil von Koprivshtitsa, in unmittelbarer Nähe zur Stadtbehörde und dem lokalen Gemeindezentrum gelegt. Gleichzeitig ist der Komplex den Hügeln des Sredna gora Berge nah und schafft den Eindruck der einsamen Union mit Natur.

Address: 30 Mangar Voivoda str., Koprivshtitsa 2077, Bulgaria, Koprivshtitsa

Entfernung zum Zentrum: 790m
Entfernung zum Flughafen: 110km to airport sofia
Entfernung zum Bahnhof: 12km

Hotelsanlagen:

alle Einrichtungen

Grill

Rezeption: 24 Stunden

Zimmer und Unterbringung:

Zimmerdetails

Haus-Erdgeschoß: geöffneter Raum - Zeitgenosse völlig ausgestattete Küche, Speisengebiet, Gebiet mit Sofa und Lehnsesseln, Plasmafernseher, DVD System, Waschmaschine-Wandschrank, Toilette sitzend. Der zweite Fußboden: zwei Doppelzimmer, jeder mit individuellen Toiletten und Badezimmern, Plasmafernseher; ein Appartement mit Badezimmer (Badewanne) und Toilette, Terrasse, Plasmafernseher. Hof gestaltete Reichlich landschaftlich und erhielt gut aufrecht, der Hof des Dyulgerite Komplexes ist ein Traumhaken seit Feiertagen, Spielen und Gespräch. Obstbäume, dekorative Sträucher und viele Blumen verschmelzen sich in ein erstaunliches Bild, geherrscht durch die drei großartigen Häuser. Die sensationelle Garten-Beleuchtung trägt zur unvergeßlichen Nachtatmosphäre bei, die im Komplex herrscht.

Doppelzimmer Dyulgerite complex - Doppelzimmer

Äâîéíà ñòàÿ ñ òåðàñà Äâîéíèòå ñòàè ñà îáçàâåäåíè ñ äâå åäèíè÷íè ëåãëà èëè ñïàëíÿ. Âúâ âñÿêà êúùà èìà åäíà ñ äâîéíà ñòàÿ ñ òåðàñà. Íà ðàçïîëîæåíèå íà ãîñòèòå ñà ñïàëíÿ, ìàëúê êúò, ïëàçìåí òåëåâèçîð, ãàðäåðîá, ïðîñòîðíà áàíÿ ñ âàíà è òîàëåòíà. Äâîéíà ñòàÿ áåç òåðàñà Äâîéíèòå ñòàè ñà îáçàâåäåíè ñ äâå åäèíè÷íè ëåãëà èëè ñïàëíÿ. Âúâ âñÿêà êúùà èìà åäíà ñ äâîéíà ñòàÿ áåç òåðàñà. Íà ðàçïîëîæåíèå íà ãîñòèòå ñà ñïàëíÿ, ìàëúê êúò, ïëàçìåí òåëåâèçîð, ãàðäåðîá, ïðîñòîðíà áàíÿ ñ äóø êàáèíà è òîàëåòíà.

mehr

house Dyulgerite complex - house

Êóõíÿ Êóõíÿòà íà âñÿêà êúùà å îáîðóäâàíà ñ ìîäåðíè åëåêòðîóðåäè. Íà ðàçïîëîæåíèå íà ãîñòèòå ñà õëàäèëíèê, ìîäåðíà ôóðíà ñ êåðàìè÷åí ïëîò, ñúäîìèÿëíà, øèðì, êàôåìàøèíà, ìèêðîâúëíîâà ôóðíà. Êóõíÿòà å îáîðóäâàíà ñ ðàçíîîáðàçíà ïîñóäà è âñè÷êè íåîáõîäèìè ïðèáîðè. Òðàïåçàðèÿ Òðàïåçàðèÿòà íà âñÿêà êúùà å ðàçïîëîæåíà íåïîñðåäñòâåíî äî êóõíÿòà è âêëþ÷âà ãîëÿìà ìàñà çà 8 äóøè è ñúîòâåòíèÿ áðîé ñòîëîâå. Êóõíÿòà è òðàïåçàðèÿòà ñà íà ïî âèñîêîíèâî ñïðÿìî õîëà. Íåïîñðåäñòâåíî äî òðàïåçàðèÿòà å ìîíòèðàíà êàìèíà. Õîë Õîëúò íà âñÿêà êúùà å îáçàâåäåí ñ ìåêà ìåáåë – äâà äâîéíè äèâàíà è ôîòéîë. Íà ðàçïîëîæåíèå íà ãîñòèòå å ãîëÿì ïëàçìåí òåëåâèçîð, ñàòåëèòíà ñèñòåìà, DVD ïëåúð, ðàäèî. Íà íèâîòî íà õîëà å ðàçïîëîæåíà êàìèíà. Ãîëÿìà äâîéíà ñòàÿ Âúâ âñÿêà îò êúùèòå èìà ïî åäíà ãîëÿìà äâîéíà ñòàÿ ñ ïðîñòîðíà òåðàñà è ïðåêðàñåí èçãëåä êúì âúçðîæäåíñêà êîïðèâùèöà è ïëàíèíàòà. Íà ðàçïîëîæåíèå íà ãîñòèòå ñà ñïàëíÿ, ìàëúê êúò, ïëàçìåí òåëåâèçîð, ãàðäåðîá, ïðîñòîðíà áàíÿ ñ âàíà è òîàëåòíà.

mehr

 
cache load