Sprache:

 • en
 • bg
 • ru
 • ro
 • el
 • tr
 • sr
 • es
 • de
 • fr
 • it
 • nl
 / +359 885 31 33 22 e-mail
Wir sprechen Bulgarisch

Keine Reservierungsgebühren!
Kostenlose Stornierung der meisten Reservierungen!

Hotelsuche / Urlaubsuche:

* nicht obligatorisch
 (€ gesamt)

Hotels in Bulgarien (626)

Ski in Bulgarien 2024/25

Webkamera live in Bulgarien

PRESIDIVM PALACE Hotel 1 aus/ von 2 in Lovetch

(per: 

)

Aus/ Von: Bis :
Adults: children:

Wir haben 3 Einzelzimmer  und 45  luxuriös Doppelzimmer. 12 von ihnen sind mit französischen Betten, und die anderen sind mit geteilten Betten. Zwei der Doppelzimmer sind für behinderte Leute passend.

Einzelzimmer

PRESIDIVM PALACE - Single room PRESIDIVM PALACE - Single room
maximale Kapazität 1 adults + 0 children oder 1 adults.

Ñòàèòå ñà ñòèëíî îáçàâåäåíè è ðàçïîëàãàò ñ òåëåâèçîð, äîñòúï äî Èíòåðíåò, ìèíè áàð, êëèìàòè÷íà èíñòàëàöèÿ, âàíà, òåëåôîí, ðàäèî, ñåéô. Îò ñòàèòå ñå îòêðèâà âåëèêîëåïåí èçãëåä êúì õúëìà Ñòðàòåø è êðåïîñòòà Õèñàð. Äâå îò ñòàèòå ñà ïðèñïîñîáåíè çà õîðà ñ óâðåæäàíèÿ.

Zimmeranlagen:

View: ; Size: 30; Rooms: 1; Separate living room: nein; Seating area: ja; Dining area: nein; Double beds: 1; Single beds: 0; Sofa beds: 0; Extra bed(s): ; Klimaanlage: ja; Minibar: ja; Balkon: no balcony; Telefon: ja; Fernseher: ja; Flat-screen TV: ja; Cable channels: ja; DVD Player: nein; CD Player: nein; Badezimmer: mit Badewanne oder Dusche; Haartrockner: ja; Badmantel: nein; Küche: nein; Mikrowellengerät: nein; Kaffeemaschine: nein; Backofen: nein; Electric kettle: nein; Kühlschrank: nein; Geschirr und Bestecke: nein;

Doppelzimmer

PRESIDIVM PALACE - Double room PRESIDIVM PALACE - Double room PRESIDIVM PALACE - Double room PRESIDIVM PALACE - Double room PRESIDIVM PALACE - Double room PRESIDIVM PALACE - Double room
maximale Kapazität 2 adults + 2 children oder 2 adults.

Ñòàèòå ñà ñòèëíî îáçàâåäåíè è ðàçïîëàãàò ñ òåëåâèçîð, äîñòúï äî Èíòåðíåò, ìèíè áàð, êëèìàòè÷íà èíñòàëàöèÿ, âàíà, òåëåôîí, ðàäèî, ñåéô. Îò ñòàèòå ñå îòêðèâà âåëèêîëåïåí èçãëåä êúì õúëìà Ñòðàòåø è êðåïîñòòà Õèñàð. Äâå îò ñòàèòå ñà ïðèñïîñîáåíè çà õîðà ñ óâðåæäàíèÿ.

Zimmeranlagen:

View: ; Size: 30; Rooms: 1; Separate living room: nein; Seating area: ja; Dining area: nein; Double beds: 1; Single beds: 0; Sofa beds: 2; Extra bed(s): ; Klimaanlage: ja; Minibar: ja; Balkon: no balcony; Telefon: ja; Fernseher: ja; Flat-screen TV: ja; Cable channels: ja; DVD Player: nein; CD Player: nein; Badezimmer: mit Badewanne oder Dusche; Haartrockner: ja; Badmantel: nein; Küche: nein; Mikrowellengerät: nein; Kaffeemaschine: nein; Backofen: nein; Electric kettle: nein; Kühlschrank: nein; Geschirr und Bestecke: nein;

Luxusappartement

PRESIDIVM PALACE - Apartment LUX PRESIDIVM PALACE - Apartment LUX PRESIDIVM PALACE - Apartment LUX PRESIDIVM PALACE - Apartment LUX PRESIDIVM PALACE - Apartment LUX PRESIDIVM PALACE - Apartment LUX
maximale Kapazität 2 adults + 2 children oder 2 adults.

Âñè÷êè àïàðòàìåíòè ðàçïîëàãàò ñ ïëàçìåí òåëåâèçîð, äîñòúï äî Èíòåðíåò, ìèíè áàð, êëèìàòè÷íà èíñòàëàöèÿ, âàíà, òåëåôîí, ðàäèî, ñåéô.

Zimmeranlagen:

View: ; Size: 60; Rooms: 1; Separate living room: ja; Seating area: ja; Dining area: ja; Double beds: 1; Single beds: 0; Sofa beds: 2; Extra bed(s): ; Klimaanlage: ja; Minibar: ja; Balkon: balcony; Telefon: ja; Fernseher: ja; Flat-screen TV: ja; Cable channels: ja; DVD Player: nein; CD Player: nein; Badezimmer: mit Badewanne oder Dusche; Haartrockner: ja; Badmantel: nein; Küche: ja; Mikrowellengerät: nein; Kaffeemaschine: nein; Backofen: ja, hot plate; Electric kettle: nein; Kühlschrank: nein; Geschirr und Bestecke: ja;

Präsidentenappartement

PRESIDIVM PALACE - Presidential Apartment PRESIDIVM PALACE - Presidential Apartment PRESIDIVM PALACE - Presidential Apartment PRESIDIVM PALACE - Presidential Apartment PRESIDIVM PALACE - Presidential Apartment PRESIDIVM PALACE - Presidential Apartment PRESIDIVM PALACE - Presidential Apartment PRESIDIVM PALACE - Presidential Apartment
maximale Kapazität 4 adults + 0 children oder 4 adults.

Àïàðòàìåíòúò ñå ñúñòîè îò ïðîñòîðåí õîë, äâå ñïàëíè, äâå áàíè åäíàòà îò êîèòî å ñ äæàêóçè è êóõíåíñêè áîêñ. Íà ðàçïîëîæåíèå ñà è ïëàçìåí òåëåâèçîð, äîñòúï äî Èíòåðíåò, ìèíè áàð, êëèìàòè÷íà èíñòàëàöèÿ, âàíà, òåëåôîí, ðàäèî, ñåéô. Îò òåðàñàòà íà ïðåçèäåíòñêèÿ àïàðòàìåíò ñå ðàçêðèâà ïàíîðàìíà ãëåäêà íà öåëèÿ ãðàä Ëîâå÷.

Zimmeranlagen:

View: ; Size: 100; Rooms: 2; Separate living room: ja; Seating area: ja; Dining area: ja; Double beds: 1; Single beds: 2; Sofa beds: 0; Extra bed(s): ; Klimaanlage: ja; Minibar: ja; Balkon: balcony; Telefon: ja; Fernseher: ja; Flat-screen TV: ja; Cable channels: ja; DVD Player: nein; CD Player: nein; Badezimmer: mit Badewanne oder Dusche, 2 Badezimmer; Haartrockner: ja; Badmantel: nein; Küche: ja; Mikrowellengerät: nein; Kaffeemaschine: nein; Backofen: ja, hot plate; Electric kettle: nein; Kühlschrank: nein; Geschirr und Bestecke: ja;

 
cache load