Sprache:

 • en
 • bg
 • ru
 • ro
 • el
 • tr
 • sr
 • es
 • de
 • fr
 • it
 • nl
 / +359 885 31 33 22 e-mail
Wir sprechen Bulgarisch

Keine Reservierungsgebühren!
Kostenlose Stornierung der meisten Reservierungen!

Hotelsuche / Urlaubsuche:

* nicht obligatorisch
 (€ gesamt)

Hotels in Bulgarien (626)

Ski in Bulgarien 2024/25

Webkamera live in Bulgarien

Arte Hotel Hotel 19 aus/ von 52 in Sofia

(per: 

)

Aus/ Von: Bis :
Adults: children:

Hotelsrating:

hotel rating 6 out of 10 6/10 auf der Basis von 5 hotelbewertungen

Qualität / Preis-Verhältnis: Qualität / Preis-Verhältnis: 2.2 aus 5 Qualität / Preis-Verhältnis: 2.2 aus 5 | 2.2 aus 5
Lage: Lage: 3.2 aus 5Lage: 3.2 aus 5Lage: 3.2 aus 5 | 3.2 aus 5
Mitarbeiter / Service: Mitarbeiter / Service: 4.6 aus 5Mitarbeiter / Service: 4.6 aus 5Mitarbeiter / Service: 4.6 aus 5Mitarbeiter / Service: 4.6 aus 5Mitarbeiter / Service: 4.6 aus 5 | 4.6 aus 5
Zimmer/ Unterbringung: Zimmer/ Unterbringung: 3.4 aus 5Zimmer/ Unterbringung: 3.4 aus 5Zimmer/ Unterbringung: 3.4 aus 5 | 3.4 aus 5
Verpflegung: Verpflegung: 5.0 aus 5Verpflegung: 5.0 aus 5Verpflegung: 5.0 aus 5Verpflegung: 5.0 aus 5Verpflegung: 5.0 aus 5 | 5.0 aus 5
Unterhaltung: Unterhaltung: 3.0 aus 5Unterhaltung: 3.0 aus 5Unterhaltung: 3.0 aus 5 | 3.0 aus 5

Sonderangebote - Promotionen und Ermäßigungen für Urlaub/ Hotelunterbringung

Allgemeine Information:

Arte Hotel ist nettes, behagliches und bequemes Hotel mit wunderbarer Lage und Einrichtungen.

Lage:

Sehen Sie die Karte

wunderbare Lage, im wirklichen Zentrum des Hauptstadts Sofia. Wandernde Entfernung weit weg von den wichtigsten Besichtigungen von Sehenswürdigkeiten und 20 Minuten weg mit dem Auto vom Internationalen Flughafen von Sofia.

Address: 5, Dondukov Blvd, Sofia 1000, Bulgaria, Sofia

Entfernung zum Zentrum: 1.4km
Entfernung zum Flughafen: 9km
Entfernung bis zur Bushaltestelle: 2km
Entfernung zum Bahnhof: 2km

Hotelsanlagen:

alle Einrichtungen

Klimaanlage in dem Hotel: ja
Safe an Rezeption: ja, kostenfrei
Internet in dem Hotel: ja, kostenfrei
Internet in den Zimmern: ja, kostenfrei
Rezeption: 24 Stunden
Aufzug: ja

Zimmer und Unterbringung:

Zimmerdetails
Standardzimmer Arte Hotel - Standardzimmer

* Áóòèëèðàíà ìèíåðàëíà âîäà, ïðè ïðèñòèãàíå â õîòåëà * Òåëåâèçîð ñ LCD åêðàí è êàáåëíà òåëåâèçèÿ * Êëèìàòè÷íà èíñòàëàöèÿ âúâ âñè÷êè ïîìåùåíèÿ * Òåëåôîí ñ âúíøíà è âúòðåøíà ëèíèÿ * Äîñòúï äî âèñîêîñêîðîñòåí áåçæè÷åí èíòåðíåò âúâ âñè÷êè ñòàè, êàêòî è â îñòàíàëèòå ïîìåùåíèÿ * Ìèíèáàð âúâ âñÿêà ñòàÿ * Èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà, ÷ðåç òåëåâèçèîííàòà ìðåæà * Ìóëòèìåäèéíà ñèñòåìà ñ áåçïëàòåí äîñòúï äî êëàñè÷åñêà ìóçèêà è ôèëìè * Õàâëèè çà áàíÿ ñúñ çíàêà íà õîòåëà * Ðú÷íè ñåøîàðè * Êîçìåòè÷íè ïðîäóêòè çà áàíÿ

Einzelzimmer Standard
Doppelzimmer Standard
mehr

Zimmer Deluxe Arte Hotel - Zimmer Deluxe

* Áóòèëèðàíà ìèíåðàëíà âîäà, ïðè ïðèñòèãàíå â õîòåëà * Òåëåâèçîð ñ LCD åêðàí è êàáåëíà òåëåâèçèÿ * Êëèìàòè÷íà èíñòàëàöèÿ âúâ âñè÷êè ïîìåùåíèÿ * Òåëåôîí ñ âúíøíà è âúòðåøíà ëèíèÿ * Äîñòúï äî âèñîêîñêîðîñòåí áåçæè÷åí èíòåðíåò âúâ âñè÷êè ñòàè, êàêòî è â îñòàíàëèòå ïîìåùåíèÿ * Ìèíèáàð âúâ âñÿêà ñòàÿ * Èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà, ÷ðåç òåëåâèçèîííàòà ìðåæà * Ìóëòèìåäèéíà ñèñòåìà ñ áåçïëàòåí äîñòúï äî êëàñè÷åñêà ìóçèêà è ôèëìè * Õàâëèè çà áàíÿ ñúñ çíàêà íà õîòåëà * Ðú÷íè ñåøîàðè * Êîçìåòè÷íè ïðîäóêòè çà áàíÿ

Deluxe Einzelzimmer
Deluxe Doppelzimmer
mehr

Junior Suite Arte Hotel - Junior Suite

* Áóòèëèðàíà ìèíåðàëíà âîäà, ïðè ïðèñòèãàíå â õîòåëà * Òåëåâèçîð ñ LCD åêðàí è êàáåëíà òåëåâèçèÿ * Êëèìàòè÷íà èíñòàëàöèÿ âúâ âñè÷êè ïîìåùåíèÿ * Òåëåôîí ñ âúíøíà è âúòðåøíà ëèíèÿ * Äîñòúï äî âèñîêîñêîðîñòåí áåçæè÷åí èíòåðíåò âúâ âñè÷êè ñòàè, êàêòî è â îñòàíàëèòå ïîìåùåíèÿ * Ìèíèáàð âúâ âñÿêà ñòàÿ * Èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà, ÷ðåç òåëåâèçèîííàòà ìðåæà * Ìóëòèìåäèéíà ñèñòåìà ñ áåçïëàòåí äîñòúï äî êëàñè÷åñêà ìóçèêà è ôèëìè * Õàâëèè çà áàíÿ ñúñ çíàêà íà õîòåëà * Ðú÷íè ñåøîàðè * Êîçìåòè÷íè ïðîäóêòè çà áàíÿ

Junior Appartement - zur Einzelnutzung
Junior Suite
mehr

 
Flights to Bulgaria - book air tickets online