Sprache:

 • en
 • bg
 • ru
 • ro
 • el
 • tr
 • sr
 • es
 • de
 • fr
 • it
 • nl
(+359 2) 940 11 22 / +359 888 269 643 e-mail
Wir sprechen Bulgarisch

Keine Reservierungsgebühren!
Kostenlose Stornierung der meisten Reservierungen!

Hotelsuche / Urlaubsuche:

* nicht obligatorisch
 (€ gesamt)

Hotels in Bulgarien (501)

Ski in Bulgarien 2019/20

Webkamera live in Bulgarien

Arte Hotel Hotel 8 aus/ von 38 in Sofia

(per: 

)

Aus/ Von: Bis :
Adults: children:

Keine Reservierungsgebühren. Kostenlose Stornierung, mit Ausnahme von Last-Minute-Buchungen - überprüfen Sie die Bedingungen nach der Auswahl der Daten und Dienstleistungen.

Saison prices 2018 prices 2019
Zeitraum 01.01.2018 - 
31.12.2018
01.01.2019 - 
31.12.2019
Einzelzimmer Standard
(Verpflegung 1 adults)
70 € 74 €
Doppelzimmer Standard
(Verpflegung 2 adults)
81 € 84 €
Deluxe Einzelzimmer
(Verpflegung 1 adults)
79 € 83 €
Deluxe Doppelzimmer
(Verpflegung 2 adults,
max. Kapazität 2 adults + 1 children oder 3 adults)
90 € 93 €
Junior Appartement - zur Einzelnutzung
(Verpflegung 1 adults)
112 € 112 €
Junior Suite
(Verpflegung 2 adults,
max. Kapazität 2 adults + 1 children oder 3 adults)
122 € 122 €

Keine Reservierungsgebühren. Kostenlose Stornierung, mit Ausnahme von Last-Minute-Buchungen - überprüfen Sie die Bedingungen nach der Auswahl der Daten und Dienstleistungen.
Price includes free use of: Safe an Rezeption, Internet in dem Hotel, Internet in den Zimmern, Parkingplatz, Roomservice, Babybett, Kinderstuhl.
Alle Preise sind pro Zimmer/Appartement,pro Tag, Unterbringung mit Frühstück Basis der Verpflegung.
Ermäßigungen für jede weitere Person werden auf den Preis pro Person auf einem regulären Bett basiert.
Verwenden Sie das Buchungsformular für das Hotel, um eine genaue Endpreis für einen ausgewählten Zeitraum fuer Ihren Urlaub, inklusive der Anzahl der Personen und Zimmer und Verpflegung zu erhalten
Die reguläre Preise sind nicht gültig während Feiertagen, Weihnachten und Neujahr!

Hotelsrating:

hotel rating 6 out of 10 6/10 auf der Basis von 5 hotelbewertungen

Qualität / Preis-Verhältnis: Qualität / Preis-Verhältnis: 2.2 aus 5 Qualität / Preis-Verhältnis: 2.2 aus 5 | 2.2 aus 5
Lage: Lage: 3.2 aus 5Lage: 3.2 aus 5Lage: 3.2 aus 5 | 3.2 aus 5
Mitarbeiter / Service: Mitarbeiter / Service: 4.6 aus 5Mitarbeiter / Service: 4.6 aus 5Mitarbeiter / Service: 4.6 aus 5Mitarbeiter / Service: 4.6 aus 5Mitarbeiter / Service: 4.6 aus 5 | 4.6 aus 5
Zimmer/ Unterbringung: Zimmer/ Unterbringung: 3.4 aus 5Zimmer/ Unterbringung: 3.4 aus 5Zimmer/ Unterbringung: 3.4 aus 5 | 3.4 aus 5
Verpflegung: Verpflegung: 5.0 aus 5Verpflegung: 5.0 aus 5Verpflegung: 5.0 aus 5Verpflegung: 5.0 aus 5Verpflegung: 5.0 aus 5 | 5.0 aus 5
Unterhaltung: Unterhaltung: 3.0 aus 5Unterhaltung: 3.0 aus 5Unterhaltung: 3.0 aus 5 | 3.0 aus 5

Sonderangebote - Promotionen und Ermäßigungen für Urlaub/ Hotelunterbringung

Allgemeine Information:

Arte Hotel ist nettes, behagliches und bequemes Hotel mit wunderbarer Lage und Einrichtungen.

Lage:

Sehen Sie die Karte

wunderbare Lage, im wirklichen Zentrum des Hauptstadts Sofia. Wandernde Entfernung weit weg von den wichtigsten Besichtigungen von Sehenswürdigkeiten und 20 Minuten weg mit dem Auto vom Internationalen Flughafen von Sofia.

Address: 5, Dondukov Blvd, Sofia 1000, Bulgaria, Sofia

Entfernung zum Zentrum: 1.4km
Entfernung zum Flughafen: 9km
Entfernung bis zur Bushaltestelle: 2km
Entfernung zum Bahnhof: 2km

Hotelsanlagen:

alle Einrichtungen

Klimaanlage in dem Hotel: ja
Safe an Rezeption: ja, kostenfrei
Internet in dem Hotel: ja, kostenfrei
Internet in den Zimmern: ja, kostenfrei
Rezeption: 24 Stunden
Aufzug: ja

Zimmer und Unterbringung:

Zimmerdetails
Einzelzimmer Arte Hotel - Einzelzimmer

Einzelzimmer Standard
Deluxe Einzelzimmer
Junior Appartement - zur Einzelnutzung
mehr

Standardzimmer Arte Hotel - Standardzimmer

* Áóòèëèðàíà ìèíåðàëíà âîäà, ïðè ïðèñòèãàíå â õîòåëà * Òåëåâèçîð ñ LCD åêðàí è êàáåëíà òåëåâèçèÿ * Êëèìàòè÷íà èíñòàëàöèÿ âúâ âñè÷êè ïîìåùåíèÿ * Òåëåôîí ñ âúíøíà è âúòðåøíà ëèíèÿ * Äîñòúï äî âèñîêîñêîðîñòåí áåçæè÷åí èíòåðíåò âúâ âñè÷êè ñòàè, êàêòî è â îñòàíàëèòå ïîìåùåíèÿ * Ìèíèáàð âúâ âñÿêà ñòàÿ * Èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà, ÷ðåç òåëåâèçèîííàòà ìðåæà * Ìóëòèìåäèéíà ñèñòåìà ñ áåçïëàòåí äîñòúï äî êëàñè÷åñêà ìóçèêà è ôèëìè * Õàâëèè çà áàíÿ ñúñ çíàêà íà õîòåëà * Ðú÷íè ñåøîàðè * Êîçìåòè÷íè ïðîäóêòè çà áàíÿ

mehr

Zimmer Deluxe Arte Hotel - Zimmer Deluxe

* Áóòèëèðàíà ìèíåðàëíà âîäà, ïðè ïðèñòèãàíå â õîòåëà * Òåëåâèçîð ñ LCD åêðàí è êàáåëíà òåëåâèçèÿ * Êëèìàòè÷íà èíñòàëàöèÿ âúâ âñè÷êè ïîìåùåíèÿ * Òåëåôîí ñ âúíøíà è âúòðåøíà ëèíèÿ * Äîñòúï äî âèñîêîñêîðîñòåí áåçæè÷åí èíòåðíåò âúâ âñè÷êè ñòàè, êàêòî è â îñòàíàëèòå ïîìåùåíèÿ * Ìèíèáàð âúâ âñÿêà ñòàÿ * Èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà, ÷ðåç òåëåâèçèîííàòà ìðåæà * Ìóëòèìåäèéíà ñèñòåìà ñ áåçïëàòåí äîñòúï äî êëàñè÷åñêà ìóçèêà è ôèëìè * Õàâëèè çà áàíÿ ñúñ çíàêà íà õîòåëà * Ðú÷íè ñåøîàðè * Êîçìåòè÷íè ïðîäóêòè çà áàíÿ

mehr

Junior Suite Arte Hotel - Junior Suite

* Áóòèëèðàíà ìèíåðàëíà âîäà, ïðè ïðèñòèãàíå â õîòåëà * Òåëåâèçîð ñ LCD åêðàí è êàáåëíà òåëåâèçèÿ * Êëèìàòè÷íà èíñòàëàöèÿ âúâ âñè÷êè ïîìåùåíèÿ * Òåëåôîí ñ âúíøíà è âúòðåøíà ëèíèÿ * Äîñòúï äî âèñîêîñêîðîñòåí áåçæè÷åí èíòåðíåò âúâ âñè÷êè ñòàè, êàêòî è â îñòàíàëèòå ïîìåùåíèÿ * Ìèíèáàð âúâ âñÿêà ñòàÿ * Èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà, ÷ðåç òåëåâèçèîííàòà ìðåæà * Ìóëòèìåäèéíà ñèñòåìà ñ áåçïëàòåí äîñòúï äî êëàñè÷åñêà ìóçèêà è ôèëìè * Õàâëèè çà áàíÿ ñúñ çíàêà íà õîòåëà * Ðú÷íè ñåøîàðè * Êîçìåòè÷íè ïðîäóêòè çà áàíÿ

mehr