Sprache:

 • en
 • bg
 • ru
 • ro
 • el
 • tr
 • sr
 • es
 • de
 • fr
 • it
 • nl
 / +359 886 55 99 85 e-mail
Wir sprechen Bulgarisch

Keine Reservierungsgebühren!
Kostenlose Stornierung der meisten Reservierungen!

Hotelsuche / Urlaubsuche:

* nicht obligatorisch
 (€ gesamt)

Hotels in Bulgarien (603)

Ski in Bulgarien 2020/21

Webkamera live in Bulgarien

Saint Spas Balneocomplex Hotel 7 aus/ von 9 in Velingrad

(per: 

)

Aus/ Von: Bis :
Adults: children:

Keine Reservierungsgebühren. Kostenlose Stornierung, mit Ausnahme von Last-Minute-Buchungen - überprüfen Sie die Bedingungen nach der Auswahl der Daten und Dienstleistungen.

Saison prices 07 - 09.2021
Zeitraum 11.07.2021 - 
18.09.2021
Zimmerart Standardpreis Wochenendspreis
Einzelzimmer
(Verpflegung 1 adults)
76 € 86 €
Dbl room standard
(Verpflegung 2 adults)
76 € 86 €
VIP Studio
(Verpflegung 2 adults)
94 € 104 €
Appartement
(Verpflegung 2 adults,
max. Kapazität 2 adults + 2 children oder 3 adults)
83 € 94 €

Keine Reservierungsgebühren. Kostenlose Stornierung, mit Ausnahme von Last-Minute-Buchungen - überprüfen Sie die Bedingungen nach der Auswahl der Daten und Dienstleistungen.
Price includes free use of: Internet in dem Hotel, Internet in den Zimmern, Parkingplatz, Businesszentrum, Kinderschwimmbad, Innenschwimmbad, Fitness, Sauna, Dampfbad, Solarium, Jacuzzi, Tischtennis.
Alle Preise sind pro Zimmer/Appartement,pro Tag, Unterbringung mit Frühstück Basis der Verpflegung.
HP sind gegen Zuschlag verfuegbar.
Ermäßigungen für jede weitere Person werden auf den Preis pro Person auf einem regulären Bett basiert.
Verwenden Sie das Buchungsformular für das Hotel, um eine genaue Endpreis für einen ausgewählten Zeitraum fuer Ihren Urlaub, inklusive der Anzahl der Personen und Zimmer und Verpflegung zu erhalten
Die reguläre Preise sind nicht gültig während Feiertagen, Weihnachten und Neujahr!

Hotelsrating:

hotel rating 2 out of 10 2/10 auf der Basis von 1 hotelbewertungen

Qualität / Preis-Verhältnis: Qualität / Preis-Verhältnis: 1.0 aus 5 | 1.0 aus 5
Lage: Lage: 1.0 aus 5 | 1.0 aus 5
Mitarbeiter / Service: Mitarbeiter / Service: 1.0 aus 5 | 1.0 aus 5
Zimmer/ Unterbringung: Zimmer/ Unterbringung: 1.0 aus 5 | 1.0 aus 5
Verpflegung: Verpflegung: 1.0 aus 5 | 1.0 aus 5
Unterhaltung: Unterhaltung: 1.0 aus 5 | 1.0 aus 5

Sonderangebote - Promotionen und Ermäßigungen für Urlaub/ Hotelunterbringung

Allgemeine Information:

Der Saint Spas Balneokomplex ist ein fünf-Sterne Komplex in Bulgarien, völlig geliefert mit Mineralwasser.

Lage:

Sehen Sie die Karte

Es wird in einem Platz desselben Namens, am Ende der Stadt, im Chapinska Flußtal, unter Kieferbaum-Hügeln, breiten Samt-Wiesen, blauem Kristallhimmel und südwärts Rhodopean sun…the Orpheus Berg gelegt. Es ist ein Frieden der Erde, die mit einem heilsamen Geschenk gesegnet, sogar vor den alten Zeiten mit seinen römischen und türkischen Bädern bekannt wurde und später in den Reisezeichen von Aleko Konstantinov und Ivan Vazov beschrieb. Hier wird die größte Mineralquelle in der Stadt - das Radonova Bad, ebensogut wie eines der Wunder der bulgarischen Natur - der Kleptuza Karst Quelle - am größten an der Balkanhalbinsel gelegt.

Address: 97 Nikola Vapstarov str., Velingrad 4600, Bulgaria, Velingrad

Entfernung zum Zentrum: 3.4km
Entfernung zum Flughafen: 130km to airport sofia
Entfernung zum Bahnhof: 3.5km

Hotelsanlagen:

alle Einrichtungen

Außen- und Innenparkplatz für 120 Autos. Spielraum, Computer-Raum, Kind-Ecke,Fitness, Schönheitszentrum, Reisebüro.

Internet in dem Hotel: ja, kostenfrei
Internet in den Zimmern: ja, kostenfrei
Rezeption: 24 Stunden
Aufzug: ja

Zimmer und Unterbringung:

Zimmerdetails

Der Hotel-Teil des Komplexes hat 105 Standardzimmer, 4 VIP Studios und 115 luxuriöse Appartements - attraktiv als Design und Farbenentscheidung, mit himmlischen Ansichten südwärts und northwards zu den schrecklichen Rhodope Bergen. Alle Zimmer im Hotel sind mit LCD Fernsehern, Minibars, Internet, Satelliten und Telefonen im Bad, ebensogut wie im Raum ausgestattet.

dbl room standard Saint Spas Balneocomplex - dbl room standard

Äâîéíèòå ñòàè ñà ñ ãëåäêà êúì ïëàíèíàòà è êúì ãðàäà; ðàçïîëàãàò ñ ïî äâå åäèíè÷íè ëåãëà, â áàíÿòà å ìîíòèðàíà äóø-êàáèíà; âñÿêà ñòàÿ å îáîðóäîâàíà ñ LCD òåëåâèçîð, ìèíè-áàðîì, èíòåðíåò, ñïúòíèêîâà òåëåâèçèÿ, òåëåôîí â áàíÿòà è â ñïàëíÿòà, ñåøîàð â áàíÿòà.

mehr

VIP Studio Saint Spas Balneocomplex - VIP Studio

VIP ñòóäèà – èìàòå âúçìîæíîñòòà äà ñå äîêîñíåòå äî ðàçêîøà íà ñïàëíÿòà ñ äæàêóçè è åäíîâðåìåííî ñ òîâà äà ñå íàñëàäèòå íà èçãëåäà êúì Ðîäîïà ïëàíèíà è ×åïèíñêà ðåêà. VIP ñòóäèàòà ñà îáîðóäâàíè ñ LCD òåëåâèçîð, ìèíè-áàð, èíòåðíåò, ñïúòíèêîâà òåëåâèçèÿ, òåëåôîí â áàíÿòà è â ñïàëíÿòà, ñåøîàð â áàíÿòà; âúâ VIP ñòóäèîòî ìîãàò äà ñå íàñòàíÿò äî äâàìà âúçðàñòíè ñ äåòå.

mehr

Appartement Saint Spas Balneocomplex - Appartement

Àïàðòàìåíòèòå ñà äâóñòàéíè ïîìåùåíèÿ (åäíàòà ñòàÿ å ñïàëíÿ, à äðóãàòà - âñåêèäíåâíà ñ ìåêà ðàçãúâàåìà ìåáåë). Îáîðóäâàíè ñà ñ ïëàçìåíè òåëåâèçîðè, ìèíèáàð, èíòåðíåò-äîñòúï, âàíà. Àïàðòàìåíòèòå èìàò òåðàñè.  àïàðòàìåíòúò ìîãàò äà ñå íàñòàíÿò óäîáíî äî ÷åòèðè ÷îâåêà.

mehr