Sprache:

 • en
 • bg
 • ru
 • ro
 • el
 • tr
 • sr
 • es
 • de
 • fr
 • it
 • nl
 / +359 885 31 33 22 e-mail
Wir sprechen Bulgarisch

Keine Reservierungsgebühren!
Kostenlose Stornierung der meisten Reservierungen!

Hotelsuche / Urlaubsuche:

* nicht obligatorisch
 (€ gesamt)

Hotels in Bulgarien (627)

Ski in Bulgarien 2023/24

Webkamera live in Bulgarien

Saint Spas Balneocomplex Hotel 8 aus/ von 10 in Velingrad

(per: 

)

Aus/ Von: Bis :
Adults: children:

Keine Reservierungsgebühren. Kostenlose Stornierung, mit Ausnahme von Last-Minute-Buchungen - überprüfen Sie die Bedingungen nach der Auswahl der Daten und Dienstleistungen.

Keine Reservierungsgebühren. Kostenlose Stornierung, mit Ausnahme von Last-Minute-Buchungen - überprüfen Sie die Bedingungen nach der Auswahl der Daten und Dienstleistungen.
Price includes free use of: Internet in dem Hotel, Internet in den Zimmern, Parkingplatz, Businesszentrum, Kinderspielplatz, Kinderschwimmbad, Innenschwimmbad, Fitness, Sauna, Dampfbad, Solarium, Jacuzzi, Tischtennis.
Alle Preise sind pro Zimmer/Appartement,pro Tag, Unterbringung mit Frühstück Basis der Verpflegung.
HP sind gegen Zuschlag verfuegbar.
Ermäßigungen für jede weitere Person werden auf den Preis pro Person auf einem regulären Bett basiert.
Verwenden Sie das Buchungsformular für das Hotel, um eine genaue Endpreis für einen ausgewählten Zeitraum fuer Ihren Urlaub, inklusive der Anzahl der Personen und Zimmer und Verpflegung zu erhalten
Die reguläre Preise sind nicht gültig während Feiertagen, Weihnachten und Neujahr!

Hotelsrating:

hotel rating 2 out of 10 2/10 auf der Basis von 1 hotelbewertungen

Qualität / Preis-Verhältnis: Qualität / Preis-Verhältnis: 1.0 aus 5 | 1.0 aus 5
Lage: Lage: 1.0 aus 5 | 1.0 aus 5
Mitarbeiter / Service: Mitarbeiter / Service: 1.0 aus 5 | 1.0 aus 5
Zimmer/ Unterbringung: Zimmer/ Unterbringung: 1.0 aus 5 | 1.0 aus 5
Verpflegung: Verpflegung: 1.0 aus 5 | 1.0 aus 5
Unterhaltung: Unterhaltung: 1.0 aus 5 | 1.0 aus 5

Sonderangebote - Promotionen und Ermäßigungen für Urlaub/ Hotelunterbringung

Allgemeine Information:

Der Saint Spas Balneokomplex ist ein fünf-Sterne Komplex in Bulgarien, völlig geliefert mit Mineralwasser.

Lage:

Sehen Sie die Karte

Es wird in einem Platz desselben Namens, am Ende der Stadt, im Chapinska Flußtal, unter Kieferbaum-Hügeln, breiten Samt-Wiesen, blauem Kristallhimmel und südwärts Rhodopean sun…the Orpheus Berg gelegt. Es ist ein Frieden der Erde, die mit einem heilsamen Geschenk gesegnet, sogar vor den alten Zeiten mit seinen römischen und türkischen Bädern bekannt wurde und später in den Reisezeichen von Aleko Konstantinov und Ivan Vazov beschrieb. Hier wird die größte Mineralquelle in der Stadt - das Radonova Bad, ebensogut wie eines der Wunder der bulgarischen Natur - der Kleptuza Karst Quelle - am größten an der Balkanhalbinsel gelegt.

Address: 97 Nikola Vapstarov str., Velingrad 4600, Bulgaria, Velingrad

Entfernung zum Zentrum: 3.4km
Entfernung zum Flughafen: 130km to airport sofia
Entfernung zum Bahnhof: 3.5km

Hotelsanlagen:

alle Einrichtungen

Außen- und Innenparkplatz für 120 Autos. Spielraum, Computer-Raum, Kind-Ecke,Fitness, Schönheitszentrum, Reisebüro.

Internet in dem Hotel: ja, kostenfrei
Internet in den Zimmern: ja, kostenfrei
Rezeption: 24 Stunden
Aufzug: ja

Zimmer und Unterbringung:

Zimmerdetails

Der Hotel-Teil des Komplexes hat 105 Standardzimmer, 4 VIP Studios und 115 luxuriöse Appartements - attraktiv als Design und Farbenentscheidung, mit himmlischen Ansichten südwärts und northwards zu den schrecklichen Rhodope Bergen. Alle Zimmer im Hotel sind mit LCD Fernsehern, Minibars, Internet, Satelliten und Telefonen im Bad, ebensogut wie im Raum ausgestattet.

double room (2ad+1child up 5.99) Saint Spas Balneocomplex - double room (2ad+1child up 5.99)

Äâîéíèòå ñòàè ñà ñ ãëåäêà êúì ïëàíèíàòà è êúì ãðàäà; ðàçïîëàãàò ñ ïî äâå åäèíè÷íè ëåãëà, â áàíÿòà å ìîíòèðàíà äóø-êàáèíà; âñÿêà ñòàÿ å îáîðóäîâàíà ñ LCD òåëåâèçîð, ìèíè-áàðîì, èíòåðíåò, ñïúòíèêîâà òåëåâèçèÿ, òåëåôîí â áàíÿòà è â ñïàëíÿòà, ñåøîàð â áàíÿòà.

Double room economy without balcony (2ad+1child up 5.99)
Double room (2ad+1child up 5.99)
mehr

deluxe studio Saint Spas Balneocomplex - deluxe studio

VIP ñòóäèà – èìàòå âúçìîæíîñòòà äà ñå äîêîñíåòå äî ðàçêîøà íà ñïàëíÿòà ñ äæàêóçè è åäíîâðåìåííî ñ òîâà äà ñå íàñëàäèòå íà èçãëåäà êúì Ðîäîïà ïëàíèíà è ×åïèíñêà ðåêà. VIP ñòóäèàòà ñà îáîðóäâàíè ñ LCD òåëåâèçîð, ìèíè-áàð, èíòåðíåò, ñïúòíèêîâà òåëåâèçèÿ, òåëåôîí â áàíÿòà è â ñïàëíÿòà, ñåøîàð â áàíÿòà; âúâ VIP ñòóäèîòî ìîãàò äà ñå íàñòàíÿò äî äâàìà âúçðàñòíè ñ äåòå.

mehr

Appartement Saint Spas Balneocomplex - Appartement

Àïàðòàìåíòèòå ñà äâóñòàéíè ïîìåùåíèÿ (åäíàòà ñòàÿ å ñïàëíÿ, à äðóãàòà - âñåêèäíåâíà ñ ìåêà ðàçãúâàåìà ìåáåë). Îáîðóäâàíè ñà ñ ïëàçìåíè òåëåâèçîðè, ìèíèáàð, èíòåðíåò-äîñòúï, âàíà. Àïàðòàìåíòèòå èìàò òåðàñè.  àïàðòàìåíòúò ìîãàò äà ñå íàñòàíÿò óäîáíî äî ÷åòèðè ÷îâåêà.

mehr

 
cache load