Language:

 • en
 • bg
 • ru
 • ro
 • el
 • tr
 • sr
 • es
 • de
 • fr
 • it
 • nl
 / +359 885 31 33 22 e-mail
We speak English

No booking fees!
FREE cancellation in most cases!

Search for hotel offers:

* optional
 (€ total)

Hotels in Bulgaria (1042)

Ski in Bulgaria 2022/23

Holidays and events

Live webcams in Bulgaria

Dyulgerite complex Hotel 1 of 3 in Koprivshtitsa

(by: 

)

From: To:
Adults: children:

Special offers - hotel accommodation discounts and holiday package deals

hotel overview:

Its uniqueness lies in the combination of traditional architecture and Renaissance romanticism with contemporary functionality, amenities and a comfortable interior. The complex comprises three identical houses, situated in a common yard with an area of 1000 sq.m. The houses can be rented separately or all three together, in accordance with guests’ wishes and needs.

Location:

view the map

The Dyulgerite complex is located in the central part of Koprivshtitsa, in immediate proximity to the municipality and the local community center. At the same time the complex is close to the hills of the Sredna gora mountains and creates the impression of secluded union with nature.

Address: 30 Mangar Voivoda str., Koprivshtitsa 2077, Koprivshtitsa

Distance to center: 790m
Distance to airport: 110km to Airport Sofia
Distance to railway station: 12km

hotel facilities:

all facilities

barbeque

Reception: 24 hours

Rooms and Accommodation:

rooms details

House
First floor: open space – contemporary fully-equipped kitchen, dining area, sitting area with sofa and armchairs, plasma TV, DVD system, washing-machine closet, toilet.
Second floor: two double rooms, each with individual toilets and bathrooms, plasma TVs; one apartment with bathroom (bathtub) and toilet, terrace, plasma TV.

Yard
Abundantly landscaped and well maintained, the yard of the Dyulgerite complex is a dream hook for holidays, games and conversation. Fruit trees, decorative shrubs and plenty of flowers merge into a marvelous picture, dominated by the three magnificent houses. The spectacular garden lighting contributes to the unforgettable nighttime atmosphere that reigns in the complex.

Double room Dyulgerite complex - Double room

Äâîéíà ñòàÿ ñ òåðàñà Äâîéíèòå ñòàè ñà îáçàâåäåíè ñ äâå åäèíè÷íè ëåãëà èëè ñïàëíÿ. Âúâ âñÿêà êúùà èìà åäíà ñ äâîéíà ñòàÿ ñ òåðàñà. Íà ðàçïîëîæåíèå íà ãîñòèòå ñà ñïàëíÿ, ìàëúê êúò, ïëàçìåí òåëåâèçîð, ãàðäåðîá, ïðîñòîðíà áàíÿ ñ âàíà è òîàëåòíà. Äâîéíà ñòàÿ áåç òåðàñà Äâîéíèòå ñòàè ñà îáçàâåäåíè ñ äâå åäèíè÷íè ëåãëà èëè ñïàëíÿ. Âúâ âñÿêà êúùà èìà åäíà ñ äâîéíà ñòàÿ áåç òåðàñà. Íà ðàçïîëîæåíèå íà ãîñòèòå ñà ñïàëíÿ, ìàëúê êúò, ïëàçìåí òåëåâèçîð, ãàðäåðîá, ïðîñòîðíà áàíÿ ñ äóø êàáèíà è òîàëåòíà.

more

House Dyulgerite complex - House

Êóõíÿ Êóõíÿòà íà âñÿêà êúùà å îáîðóäâàíà ñ ìîäåðíè åëåêòðîóðåäè. Íà ðàçïîëîæåíèå íà ãîñòèòå ñà õëàäèëíèê, ìîäåðíà ôóðíà ñ êåðàìè÷åí ïëîò, ñúäîìèÿëíà, øèðì, êàôåìàøèíà, ìèêðîâúëíîâà ôóðíà. Êóõíÿòà å îáîðóäâàíà ñ ðàçíîîáðàçíà ïîñóäà è âñè÷êè íåîáõîäèìè ïðèáîðè. Òðàïåçàðèÿ Òðàïåçàðèÿòà íà âñÿêà êúùà å ðàçïîëîæåíà íåïîñðåäñòâåíî äî êóõíÿòà è âêëþ÷âà ãîëÿìà ìàñà çà 8 äóøè è ñúîòâåòíèÿ áðîé ñòîëîâå. Êóõíÿòà è òðàïåçàðèÿòà ñà íà ïî âèñîêîíèâî ñïðÿìî õîëà. Íåïîñðåäñòâåíî äî òðàïåçàðèÿòà å ìîíòèðàíà êàìèíà. Õîë Õîëúò íà âñÿêà êúùà å îáçàâåäåí ñ ìåêà ìåáåë – äâà äâîéíè äèâàíà è ôîòéîë. Íà ðàçïîëîæåíèå íà ãîñòèòå å ãîëÿì ïëàçìåí òåëåâèçîð, ñàòåëèòíà ñèñòåìà, DVD ïëåúð, ðàäèî. Íà íèâîòî íà õîëà å ðàçïîëîæåíà êàìèíà. Ãîëÿìà äâîéíà ñòàÿ Âúâ âñÿêà îò êúùèòå èìà ïî åäíà ãîëÿìà äâîéíà ñòàÿ ñ ïðîñòîðíà òåðàñà è ïðåêðàñåí èçãëåä êúì âúçðîæäåíñêà êîïðèâùèöà è ïëàíèíàòà. Íà ðàçïîëîæåíèå íà ãîñòèòå ñà ñïàëíÿ, ìàëúê êúò, ïëàçìåí òåëåâèçîð, ãàðäåðîá, ïðîñòîðíà áàíÿ ñ âàíà è òîàëåòíà.

more

 
cache load