Language:

 • en
 • bg
 • ru
 • ro
 • el
 • tr
 • sr
 • es
 • de
 • fr
 • it
 • nl
+359 889 701 445 / +359 889 701 445 e-mail
We speak English

No booking fees!
FREE cancellation in most cases!

Search for hotel offers:

* optional
 (€ total)

Hotels in Bulgaria (944)

Ski in Bulgaria 2021/22

Holidays and events

Live webcams in Bulgaria

White House Hotel 1 of 1 in Kovachevitsa

(by: 

)

From: To:
Adults: children:

Special offers - hotel accommodation discounts and holiday package deals

hotel overview:

The White house is a complex including a tavern and hotel part. It was built by homegrown craftsmen. As at its construction the use of natural materials and the advanced technologies are matched craftily. The rock and the wood make nice atmosphere and a sense of tranquility. You can enjoy fair view, catch the birds or just listen to the silence.

Location:

view the map

in one of the most beautiful and magical Bulgarian villages - Kovachevitsa.

Distance to center: 28km to Gotse Delchev
Distance to airport: 240km to Airport Sofia
Distance to bus station: 28km
Distance to railway station: 44km to Dobrinishte

hotel facilities:

all facilities

local heating

Wi-Fi internet in the hotel: yes, free
Reception: 24 hours

Rooms and Accommodation:

rooms details
DBL room White House - DBL room

Âñÿêà îò ñòàèòå å ñúñ ñàìîñòîÿòåëåí ñàíèòàðåí âúçåë. Îáçàâåäåíà å ñ àâòåíòè÷íà ìåêà ìåáåë, òîàëåòêà, ðàáîòíî áþðî, ìàñè÷êà, òåëåâèçîð ñúñ ñàòåëèòíà âðúçêà, ãàðäåðîá

more

VIP room White House - VIP room

Âñÿêà îò ñòàèòå å ñúñ ñàìîñòîÿòåëåí ñàíèòàðåí âúçåë. Îáçàâåäåíà å ñ àâòåíòè÷íà ìåêà ìåáåë, òîàëåòêà, ðàáîòíî áþðî, ìàñè÷êà, òåëåâèçîð ñúñ ñàòåëèòíà âðúçêà, ãàðäåðîá

more

Triple room White House - Triple room

Âñÿêà îò ñòàèòå å ñúñ ñàìîñòîÿòåëåí ñàíèòàðåí âúçåë. Îáçàâåäåíà å ñ àâòåíòè÷íà ìåêà ìåáåë, òîàëåòêà, ðàáîòíî áþðî, ìàñè÷êà, òåëåâèçîð ñúñ ñàòåëèòíà âðúçêà, ãàðäåðîá

more