Language:

 • en
 • bg
 • ru
 • ro
 • el
 • tr
 • sr
 • es
 • de
 • fr
 • it
 • nl
+359 889 701 445 / +359 889 701 445 e-mail
We speak English

No booking fees!
FREE cancellation in most cases!

Search for hotel offers:

* optional
 (€ total)

Hotels in Bulgaria (952)

Ski in Bulgaria 2021/22

Holidays and events

Live webcams in Bulgaria

Oazis del Mare Hotel Hotel 1 of 9 in Lozenets

(by: 

)

From: To:
Adults: children:

No booking fees apply. Cancellation is FREE, except for last minute bookings - you can see the terms for free cancellation when you select dates and services.

No booking fees apply. Cancellation is FREE, except for last minute bookings - you can see the terms for free cancellation when you select dates and services.
Price includes free use of: Parking, Children animation, Children swimming pool.
All prices are per room/apartment per day, on basis.
The additional person discounts are from the regular price per person.
Please, use the booking form, to get a price for your period of stay, number of people and meals included.
The regular prices are NOT valid during national holidays, Christmas and New Year periods!

Special offers - hotel accommodation discounts and holiday package deals

hotel overview:

Oasis Hotel Del Mare is a stylish four-star apart-hotel, located near the beach in the resort village of Lozenets.

Location:

view the map

Oasis Hotel Del Mare is a stylish four-star apart-hotel, located near the beach in the resort village of Lozenets.

Address: Lozenets 8277, Bulgaria, Lozenets

Distance to airport: 65km to Airport Bourgas
Distance to bus station: 5km
Distance to railway station: 60km
Distance to cash machine: 5km
Distance to exchange office: 5km
Distance to restaurants: 5km
Distance to shops: 5km

hotel facilities:

all facilities

The hotel offers 24 hour reception, 24 hour security, swimming pool bar, lobby bar resturant, Fitness, secure parking; elevator all floors.

Safe at the reception: yes, on payment
Wi-Fi internet in the hotel: yes, on payment
Reception: 24 hours
Elevator: yes

Rooms and Accommodation:

rooms details

Oasis Del Mare has: double room (max. 3 persons), double rooms (max. 4 people) deluxe double rooms (max. 3 persons) one bedroom apartment (max 4 people);Deluxe apartment with one bedroom (max 4 people);

SGL room Oazis del Mare Hotel - SGL room

Êîìôîðòíè è ïðîñòîðíè êëèìàòèçèðàíè ñòàè ñ äèðåêòíà òåëåôîííà âðúçêà, ñåéô è ìèíèáàð /ñðåùó çàïëàùàíå/, ñàòåëèòíà òåëåâèçèÿ, ñåøîàð, äóø è áàëêîí. Ïî èçáîð ìîæå äà ñå àíãàæèðà ñòàÿ ñ äèðåêòåí ìîðñêè èçãëåä.

more

DBL room Oazis del Mare Hotel - DBL room

Êîìôîðòíè è ïðîñòîðíè êëèìàòèçèðàíè ñòàè ñ äèðåêòíà òåëåôîííà âðúçêà, ñåéô è ìèíèáàð /ñðåùó çàïëàùàíå/, ñàòåëèòíà òåëåâèçèÿ, ñåøîàð, äóø è áàëêîí. Ïî èçáîð ìîæå äà ñå àíãàæèðà ñòàÿ ñ äèðåêòåí ìîðñêè èçãëåä.

DBL room standard
DBL room park view
more

DBL room lux Oazis del Mare Hotel - DBL room lux

Êîìôîðòíè è ïðîñòîðíè êëèìàòèçèðàíè ñòàè ñ äèðåêòíà òåëåôîííà âðúçêà, ñåéô è ìèíèáàð /ñðåùó çàïëàùàíå/, ñàòåëèòíà òåëåâèçèÿ, ñåøîàð, äóø è áàëêîí. Ïî èçáîð ìîæå äà ñå àíãàæèðà ñòàÿ ñ äèðåêòåí ìîðñêè èçãëåä.

more

Apartment Oazis del Mare Hotel - Apartment

Ñ ïëîù íàä 40 êâ.ì. è îáçàâåäåíè êàòî äâîéíèòå ñòàè, íî ñ äîïúëíèòåëíî ñïàëíî ïîìåùåíèå/âñåêèäíåâíà çà òðåòè è ÷åòâúðòè ÷îâåê. Ïî èçáîð ìîæå äà ñå àíãàæèðà àïàðòàìåíò ñ äèðåêòåí ìîðñêè èçãëåä.

more

Apartment lux Oazis del Mare Hotel - Apartment lux

Ñ ïëîù íàä 40 êâ.ì. è îáçàâåäåíè êàòî äâîéíèòå ñòàè, íî ñ äîïúëíèòåëíî ñïàëíî ïîìåùåíèå/âñåêèäíåâíà çà òðåòè è ÷åòâúðòè ÷îâåê. Ïî èçáîð ìîæå äà ñå àíãàæèðà àïàðòàìåíò ñ äèðåêòåí ìîðñêè èçãëåä.

more