Language:

 • en
 • bg
 • ru
 • ro
 • el
 • tr
 • sr
 • es
 • de
 • fr
 • it
 • nl
 / +359 879 09 23 64 e-mail
We speak English

No booking fees!
FREE cancellation in most cases!

Search for hotel offers:

* optional
 (€ total)

Hotels in Bulgaria (1042)

Ski in Bulgaria 2022/23

Holidays and events

Live webcams in Bulgaria

Victoria Hotel Hotel 27 of 29 in Varna

(by: 

)

From: To:
Adults: children:

No booking fees apply. Cancellation is FREE, except for last minute bookings - you can see the terms for free cancellation when you select dates and services.

No booking fees apply. Cancellation is FREE, except for last minute bookings - you can see the terms for free cancellation when you select dates and services.
Price includes free use of: Safe at the reception, Safe in the rooms, Wi-Fi internet in the hotel, Wi-Fi internet in the rooms, Parking, Business center.
All prices are per room/apartment per day, on Bed only basis.
The additional person discounts are from the regular price per person.
Please, use the booking form, to get a price for your period of stay, number of people and meals included.
The regular prices are NOT valid during national holidays, Christmas and New Year periods!

Hotel rating:

hotel rating 6 out of 10 6/10 based on 2 reviews

Value for money: Value for money: 3.5 out of 5Value for money: 3.5 out of 5Value for money: 3.5 out of 5Value for money: 3.5 out of 5 | 3.5 out of 5
Location: Location: 3.5 out of 5Location: 3.5 out of 5Location: 3.5 out of 5Location: 3.5 out of 5 | 3.5 out of 5
Staff/service: Staff/service: 2.5 out of 5Staff/service: 2.5 out of 5Staff/service: 2.5 out of 5 | 2.5 out of 5
Rooms/accommodation: Rooms/accommodation: 2.5 out of 5Rooms/accommodation: 2.5 out of 5Rooms/accommodation: 2.5 out of 5 | 2.5 out of 5
Food: Food: 2.5 out of 5Food: 2.5 out of 5Food: 2.5 out of 5 | 2.5 out of 5
Entertainment: entertainment: 3.5 out of 5entertainment: 3.5 out of 5entertainment: 3.5 out of 5entertainment: 3.5 out of 5 | 3.5 out of 5

Special offers - hotel accommodation discounts and holiday package deals

hotel overview:

Victoria Hotel is situated in the centre of Varna and it offers facilities for a business trip, holiday or family tourism. The modern hotel Victoria is located in the centre of Varna. It offers comfort, tranquility, impeccable services at affordable prices. 

Location:

view the map

3-star Victoria hotel is situated in the heart of the city, the commercial and administrative centre being in proximity as well as the places of entertainment. 
The hotel is open all year round and is suitable not only for business trips, but also for relaxation in the seaside city.

Address: 6 Han Malamir str., Varna 9000, Varna

Distance to center: 0.2 km
Distance to airport: 8 km
Distance to bus station: 0.5 km
Distance to railway station: 1 km
Distance to cash machine: 0.2 km
Distance to exchange office: 0.2 km
Distance to restaurants: 0.2 km
Distance to supermarket: 0.1 km

hotel facilities:

all facilities

Victoria Hotel has double and single rooms that are luxuriously furnished. Victoria Hotel offers comfortable rooms and professional service. In addition, all guests have at their disposal free Internet connection. In each room there is a:

 • V-set and cable TV, (100 tv. channels) ;
 • mini-bar,
 • AC
 • Internet

Hotel services:

 • 24-Hour Desk Receptionist;
 • Non-stop Bar Service;
 • Taxi call;
 • Reservations for Restaurants;
 • Fast food,pizza supply in the Room;
 • Fax, copy machine;
 • Credit card payment;
 • Laundry and Dry cleaning


Airconditioning in the hotel: yes
Safe at the reception: yes, free
Safe in the rooms: yes, free
Wi-Fi internet in the hotel: yes, free
Wi-Fi internet in the rooms: yes, free
Reception: 24 hours
Elevator: yes

Rooms and Accommodation:

rooms details

Hotel Victoria has 22 Double rooms available and they are furnished with 2 single or 1 double bed. All of them are contemporary furnished and they have A/C, mini bar, TV, Wi-fi and a bathroom with a shower.

Double room Victoria Hotel - Double room

Õîòåë Âèêòîðèÿ ðàçïîëàãà ñ 22 äâîéíè ñòàè, îáçàâåäåíè ñ ïî äâå åäèíè÷íè èëè äâîéíî ëåãëî ñïîðåä íóæäèòå íà ãîñòà. Ñòèëíî è ñúâðåìåííî îáçàâåäåíè, âñè÷êè ñòàè ñà îáîðóäâàíè ñ êúò çà ñÿäàíå, êëèìàòèê, ìèíè áàð, òåëåâèçîð ñ êàáåëíà òåëåâèçèÿ, áåçïëàòåí áåçæè÷åí èíòåðíåò (Wi-Fi), ñîáñòâåíà áàíÿ ñ äóø.  

more

Apartament Victoria Hotel - Apartament

Íà ðàçïîëîæåíèå íà ãîñòèòå íà òîçè óþòåí õîòåë âúâ Âàðíà å è åäèí àïàðòàìåíò, ïîäõîäÿù çà òðèìà âúçðàñòíè èëè äâàìà âúçðàñòíè ñ äâå äåöà. Òîé ñå ñúñòîè îò ñïàëíÿ ñ ãîëÿìî äâîéíî ëåãëî è ðàçòåãàòåëåí äèâàí è õîë ñ ìåêà ìåáåë. Àïàðòàìåíòúò å îáîðóäâàí ñ êëèìàòèê, òåëåâèçîð ñ êàáåëíà òåëåâèçèÿ, áåçïëàòåí áåçæè÷åí èíòåðíåò (Wi-Fi), ñîáñòâåíà áàíÿ ñ äóø è êóõíåíñêè áîêñ ñ ïîñóäà, ôóðíà, õëàäèëíèê, ìèâêà. Õîòåëúò ïðåäëàãà è çàêóñêà, êîÿòî å 5 ëâ íà ÷îâåê.  

more

 

Hotels in Varna

Varna

Upcoming events in Varna

Places to go in Varna

Restaurants & bars in Varna

Deals & discounts in Varna

News from Varna

Flights to Bulgaria - book air tickets online