Language:

 • en
 • bg
 • ru
 • ro
 • el
 • tr
 • sr
 • es
 • de
 • fr
 • it
 • nl
(+359 2) 940 11 22 / +359 888 269 643 e-mail
We speak English

No booking fees!
FREE cancellation in most cases!

Search for hotel offers:

* optional
 (€ total)

Hotels in Bulgaria (733)

Ski in Bulgaria 2019/20

Holidays and events

Live webcams in Bulgaria

Arte Hotel Hotel 8 of 41 in Sofia

(by: 

)

From: To:
Adults: children:

No booking fees apply. Cancellation is FREE, except for last minute bookings - you can see the terms for free cancellation when you select dates and services.

Season Prices 2018 Prices 2019
Period 01.01.2018 - 
31.12.2018
01.01.2019 - 
31.12.2019
Single Standard room
(price for 1 adults)
70 € 74 €
Double standard room
(price for 2 adults)
81 € 84 €
Single Deluxe room
(price for 1 adults)
79 € 83 €
Double Deluxe room
(price for 2 adults,
sleeps up to 2 adults + 1 children or 3 adults)
90 € 93 €
Junior Suite - single use
(price for 1 adults)
112 € 112 €
Junior Suite
(price for 2 adults,
sleeps up to 2 adults + 1 children or 3 adults)
122 € 122 €

No booking fees apply. Cancellation is FREE, except for last minute bookings - you can see the terms for free cancellation when you select dates and services.
Price includes free use of: Safe at the reception, Wi-Fi internet in the hotel, Wi-Fi internet in the rooms, Parking, Room service, Baby cot, Child chair.
All prices are per room/apartment per day, on Bed & breakfast basis.
The additional person discounts are from the regular price per person.
Please, use the booking form, to get a price for your period of stay, number of people and meals included.
The regular prices are NOT valid during national holidays, Christmas and New Year periods!

Hotel rating:

hotel rating 6 out of 10 6/10 based on 5 reviews

Value for money: Value for money: 2.2 out of 5Value for money: 2.2 out of 5 | 2.2 out of 5
Location: Location: 3.2 out of 5Location: 3.2 out of 5Location: 3.2 out of 5 | 3.2 out of 5
Staff/service: Staff/service: 4.6 out of 5Staff/service: 4.6 out of 5Staff/service: 4.6 out of 5Staff/service: 4.6 out of 5Staff/service: 4.6 out of 5 | 4.6 out of 5
Rooms/accommodation: Rooms/accommodation: 3.4 out of 5Rooms/accommodation: 3.4 out of 5Rooms/accommodation: 3.4 out of 5 | 3.4 out of 5
Food: Food: 5.0 out of 5Food: 5.0 out of 5Food: 5.0 out of 5Food: 5.0 out of 5Food: 5.0 out of 5 | 5.0 out of 5
Entertainment: entertainment: 3.0 out of 5entertainment: 3.0 out of 5entertainment: 3.0 out of 5 | 3.0 out of 5

Special offers - hotel accommodation discounts and holiday package deals

hotel overview:

Arte Hotel is nice, cozy and comfortable hotel with great location and facilities.

Location:

view the map

great location, in the very centre of the capital Sofia. Walking distance away from the most important sightseeings and 20 min. away by car from the International Sofia Airport.

Address: 5, Dondukov Blvd, Sofia 1000, Sofia

Distance to center: 1.4km
Distance to airport: 9km
Distance to bus station: 2km
Distance to railway station: 2km

hotel facilities:

all facilities

Airconditioning in the hotel: yes
Safe at the reception: yes, free
Wi-Fi internet in the hotel: yes, free
Wi-Fi internet in the rooms: yes, free
Reception: 24 hours
Elevator: yes

Rooms and Accommodation:

rooms details
SGL room Arte Hotel - SGL room

Single Standard room
Single Deluxe room
Junior Suite - single use
more

Standard room Arte Hotel - Standard room

* Áóòèëèðàíà ìèíåðàëíà âîäà, ïðè ïðèñòèãàíå â õîòåëà * Òåëåâèçîð ñ LCD åêðàí è êàáåëíà òåëåâèçèÿ * Êëèìàòè÷íà èíñòàëàöèÿ âúâ âñè÷êè ïîìåùåíèÿ * Òåëåôîí ñ âúíøíà è âúòðåøíà ëèíèÿ * Äîñòúï äî âèñîêîñêîðîñòåí áåçæè÷åí èíòåðíåò âúâ âñè÷êè ñòàè, êàêòî è â îñòàíàëèòå ïîìåùåíèÿ * Ìèíèáàð âúâ âñÿêà ñòàÿ * Èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà, ÷ðåç òåëåâèçèîííàòà ìðåæà * Ìóëòèìåäèéíà ñèñòåìà ñ áåçïëàòåí äîñòúï äî êëàñè÷åñêà ìóçèêà è ôèëìè * Õàâëèè çà áàíÿ ñúñ çíàêà íà õîòåëà * Ðú÷íè ñåøîàðè * Êîçìåòè÷íè ïðîäóêòè çà áàíÿ

more

Deluxe room Arte Hotel - Deluxe room

* Áóòèëèðàíà ìèíåðàëíà âîäà, ïðè ïðèñòèãàíå â õîòåëà * Òåëåâèçîð ñ LCD åêðàí è êàáåëíà òåëåâèçèÿ * Êëèìàòè÷íà èíñòàëàöèÿ âúâ âñè÷êè ïîìåùåíèÿ * Òåëåôîí ñ âúíøíà è âúòðåøíà ëèíèÿ * Äîñòúï äî âèñîêîñêîðîñòåí áåçæè÷åí èíòåðíåò âúâ âñè÷êè ñòàè, êàêòî è â îñòàíàëèòå ïîìåùåíèÿ * Ìèíèáàð âúâ âñÿêà ñòàÿ * Èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà, ÷ðåç òåëåâèçèîííàòà ìðåæà * Ìóëòèìåäèéíà ñèñòåìà ñ áåçïëàòåí äîñòúï äî êëàñè÷åñêà ìóçèêà è ôèëìè * Õàâëèè çà áàíÿ ñúñ çíàêà íà õîòåëà * Ðú÷íè ñåøîàðè * Êîçìåòè÷íè ïðîäóêòè çà áàíÿ

more

Junior Suite Arte Hotel - Junior Suite

* Áóòèëèðàíà ìèíåðàëíà âîäà, ïðè ïðèñòèãàíå â õîòåëà * Òåëåâèçîð ñ LCD åêðàí è êàáåëíà òåëåâèçèÿ * Êëèìàòè÷íà èíñòàëàöèÿ âúâ âñè÷êè ïîìåùåíèÿ * Òåëåôîí ñ âúíøíà è âúòðåøíà ëèíèÿ * Äîñòúï äî âèñîêîñêîðîñòåí áåçæè÷åí èíòåðíåò âúâ âñè÷êè ñòàè, êàêòî è â îñòàíàëèòå ïîìåùåíèÿ * Ìèíèáàð âúâ âñÿêà ñòàÿ * Èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà, ÷ðåç òåëåâèçèîííàòà ìðåæà * Ìóëòèìåäèéíà ñèñòåìà ñ áåçïëàòåí äîñòúï äî êëàñè÷åñêà ìóçèêà è ôèëìè * Õàâëèè çà áàíÿ ñúñ çíàêà íà õîòåëà * Ðú÷íè ñåøîàðè * Êîçìåòè÷íè ïðîäóêòè çà áàíÿ

more

COMMUNITY REVIEWS

+ Review by
25.10.2009 01:09

Type of traveller:
a couple on a holiday

: 4 out of 5: 4 out of 5: 4 out of 5: 4 out of 5 | 4 out of 5

I would recommend to a friendI would recommend to a friend

Arte Hotel

While Sofia is not that big, we did find the Arte Hotel well placed for both sightseeing and shopping. We were here to see the sights, but we wanted to spend the last day shopping for clothes. Vistosha Street seems to be the shopping street downtown.
The ...

Read the entire review

+ Review by
28.07.2007 01:21

Type of traveller:
alone on a holiday

: 2 out of 5: 2 out of 5 | 2 out of 5

Arte Hotel

This hotel has great promise - the owner has done a superb job of renovating the building, the rooms have soft comfortable beds and flat screen TVs. The only real problem, and it was a big one, was the air conditioning hardly worked. Unfortunately, this ...

Read the entire review

read all reviews

 

Hotels in Sofia

Sofia

Upcoming events in Sofia

Places to go in Sofia

Deals & discounts in Sofia

News from Sofia

Flights to Bulgaria - book air tickets online