Sprache:

 • en
 • bg
 • ru
 • ro
 • el
 • tr
 • sr
 • es
 • de
 • fr
 • it
 • nl
 / +359 885 31 33 22 e-mail
Wir sprechen Bulgarisch

Keine Reservierungsgebühren!
Kostenlose Stornierung der meisten Reservierungen!

Hotelsuche / Urlaubsuche:

* nicht obligatorisch
 (€ gesamt)

Hotels in Bulgarien (627)

Ski in Bulgarien 2023/24

Webkamera live in Bulgarien

Hotel Festa Chamkoria Hotel 19 aus/ von 32 in Borovets

(per: 

)

Aus/ Von: Bis :
Adults: children:

Hotelsrating:

hotel rating 8.8 out of 10 8.8/10 auf der Basis von 30 hotelbewertungen

Qualität / Preis-Verhältnis: Qualität / Preis-Verhältnis: 4.2 aus 5 Qualität / Preis-Verhältnis: 4.2 aus 5 Qualität / Preis-Verhältnis: 4.2 aus 5 Qualität / Preis-Verhältnis: 4.2 aus 5 | 4.2 aus 5
Lage: Lage: 4.2 aus 5Lage: 4.2 aus 5Lage: 4.2 aus 5Lage: 4.2 aus 5 | 4.2 aus 5
Mitarbeiter / Service: Mitarbeiter / Service: 3.9 aus 5Mitarbeiter / Service: 3.9 aus 5Mitarbeiter / Service: 3.9 aus 5Mitarbeiter / Service: 3.9 aus 5 | 3.9 aus 5
Zimmer/ Unterbringung: Zimmer/ Unterbringung: 3.7 aus 5Zimmer/ Unterbringung: 3.7 aus 5Zimmer/ Unterbringung: 3.7 aus 5Zimmer/ Unterbringung: 3.7 aus 5 | 3.7 aus 5
Verpflegung: Verpflegung: 4.3 aus 5Verpflegung: 4.3 aus 5Verpflegung: 4.3 aus 5Verpflegung: 4.3 aus 5 | 4.3 aus 5
Unterhaltung: Unterhaltung: 3.6 aus 5Unterhaltung: 3.6 aus 5Unterhaltung: 3.6 aus 5Unterhaltung: 3.6 aus 5 | 3.6 aus 5

Sonderangebote - Promotionen und Ermäßigungen für Urlaub/ Hotelunterbringung

Allgemeine Information:

Das 4-Sterne-Hotel ist Mitglied der Festa Hotels - das garantiert qualitativ hochwertigen Service und hochwertige Unterkunft.

Lage:

Sehen Sie die Karte

Hotel Festa Chamkoria ist in das Skigebiet Borovets, unter der Schönheit der jahrhundertealten Kieferwald gelegt. Das Hotel befindet sich 1200 m vom Skizentrum von Borovets und der Gondola Basisstation entfernt. Die Gondelbahn bringt Sie bis zum höchsten Skigebiet auf der Balkanhalbinsel - "Markudjik".

Address: Borovets 2010, Bulgaria, Borovets

Entfernung zum Skilift: 1.6km
Entfernung zum Zentrum: 1.6km
Entfernung zum Flughafen: 90km to airport sofia
Entfernung bis zur Bushaltestelle: 1km
Entfernung zum Bahnhof: 82km
Entfernung von ATM: 1km
Entfernung zum Changebüro: 0km
Entfernung von Restaurants: 0km
Entfernung vom Supermarkt: 1km
Entfernung von Geschäfte: 1km

Hotelsanlagen:

alle Einrichtungen

Das Hotel verfügt über:  " Spielraum mit Einsatz-Tischen, Darts, Computer-Spiele " Post( Mail) "Telefon"-Telefax " Internetzugang " Raumdienst " Skilagerung " Tresorfächer

Safe an Rezeption: ja, gegen Aufpreis
Safe in den Zimmern: ja, gegen Aufpreis
Internet in dem Hotel: ja, kostenfrei
Internet in den Zimmern: ja, kostenfrei
Rezeption: 24 Stunden
Aufzug: ja

Zimmer und Unterbringung:

Zimmerdetails

Das Hotel bietet 11 Luxus-Suiten, 25 Junior-Suiten 12 Doppelzimmer und 6 Einzelzimmer. Alle Zimmer  sind luxuriös  mit Zentralheizung und Klimaanlage ausgestattet. Die Zimmer verfügen über Telefon, LCD Fernseher, Kabel-TV, Minibar, die meisten sind mit Balkon mit herrlichem Blick. Die Badezimmer sind mit Badewannen. Die luxuriösen Suiten sind mit zwei separaten Zimmern: ein Schlafzimmer und ein Wohnzimmer mit einem Schlafsofa. Die Junior Suiten sind mit Sofa-Ecke aus dem Schlafzimmer mit einem rotierenden TV-Box getrennt. Die Zimmer sind gemütlich und komfortabel eingerichtet und kann bis zu 3 Touristen beherbergen - 2 Erwachsene und 1 Kind. Alle Zimmer sind modern und luxuriös im Winter oder Sommer Farben eingerichtet.

Einzelzimmer Hotel Festa Chamkoria - Einzelzimmer

6-OA åäèíè ÷ dh NoAE NA óäîáíè è êîìïàêòíè, ïðåäëàãàùè âne ÷ EI íåîáõîäèìî çà òåçè, êîèòî ïðåäïî ÷ èòàò êîìôîðòà íà óåäèíåíèåòî.

mehr

Doppelzimmer Hotel Festa Chamkoria - Doppelzimmer

Ñòàèòå NA óþòíè è êîìôîðòíè è ïîçâîëÿâàò íàñòàíÿâàíå íà äâàìà âúçðàñòíè ñ äåòå íà äîïúëíèòåëíî ëåãëî. Âne ÷ éè NA ìîäåðíî îáçàâåäåíè â ñòèë: CEIA Eee ëÿòî è ñúçäàâàò óñåùàíåòî çà äîìàøíà òîïëèíà. Âne ÷ éè AAÏÊ Na-N AAIA Eee AOO êàáèíà.

mehr

Junior Suite Hotel Festa Chamkoria - Junior Suite

Âne ÷ éè àïàðòàìåíòè NA ëóêñîçíî îáçàâåäåíè, ñ öåíòðàëíî îòîïëåíèå è êëèìàòèçàöèÿ, îáîðóäâàíè ñ AAÏÊ ñ AAIA Eee AOO êàáèíà, ñåøîàð, òåëåôîí, êàáåëíà òåëåâèçèÿ, ïëàçìåíè òåëåâèçîðè, IEIE-AAD è òåðàñà ñ ïðåêðàñíà ãëåäêà. Ñúñòîÿò IO 2 îòäåëíè NoAE - äíåâíà ñ IAEO ìåáåë è ñïàëíÿ, áàíèòå Na-N AAÏÊ.

mehr

Appartement Hotel Festa Chamkoria - Appartement

Âne ÷ éè àïàðòàìåíòè NA ëóêñîçíî îáçàâåäåíè, ñ öåíòðàëíî îòîïëåíèå è êëèìàòèçàöèÿ, îáîðóäâàíè ñ AAÏÊ ñ AAIA Eee AOO êàáèíà, ñåøîàð, òåëåôîí, êàáåëíà òåëåâèçèÿ, ïëàçìåíè òåëåâèçîðè, IEIE-AAD è òåðàñà ñ ïðåêðàñíà ãëåäêà. Ñúñòîÿò IO 2 îòäåëíè NoAE - äíåâíà ñ IAEO ìåáåë è ñïàëíÿ, áàíèòå Na-N AAÏÊ.

mehr

 
Flights to Bulgaria - book air tickets online
 
cache load