Sprache:

 • en
 • bg
 • ru
 • ro
 • el
 • tr
 • sr
 • es
 • de
 • fr
 • it
 • nl
 / +359 886 55 99 85 e-mail
Wir sprechen Bulgarisch

Keine Reservierungsgebühren!
Kostenlose Stornierung der meisten Reservierungen!

Hotelsuche / Urlaubsuche:

* nicht obligatorisch
 (€ gesamt)

Hotels in Bulgarien (615)

Ski in Bulgarien 2020/21

Webkamera live in Bulgarien

Grand Hotel Hebar Hotel 1 aus/ von 1 in Pazardzhik

(per: 

)

Aus/ Von: Bis :
Adults: children:

Doppelzimmer

Grand Hotel Hebar - DBL room Grand Hotel Hebar - DBL room
maximale Kapazität 2 adults + 0 children oder 2 adults.

Äâîéíèòå ñòàè ñà øèðîêè,ïðîñòîðíè, îáçàâåäåíè ñ LCD òåëåâèçîðè, ñåéô, ïðåñà çà ãëàäåíå, ãîëåìè óäîáíè áàíè.

Zimmeranlagen:

Size: ; Number of bedrooms: ; Separate living room: ; Seating area: ; Dining area: ; Number of double beds: ; Number of single beds: ; Number of sofa beds: ; Klimaanlage: nein; Minibar: ja; Balkon: nein; Telefon: ja; Fernseher: ja; Flat-screen TV: ; Cable channels: ; DVD Player: nein; CD Player: nein; Badezimmer: mit Badewanne oder Dusche; Haartrockner: nein; Badmantel: nein; Küche: nein; Mikrowellengerät: nein; Kaffeemaschine: nein; Backofen: nein; Electric kettle: ; Kühlschrank: nein; Geschirr und Bestecke: nein;

Dbl room lux

Grand Hotel Hebar - DBL room lux Grand Hotel Hebar - DBL room lux

maximale Kapazität 2 adults + 1 children oder 3 adults.

Zimmeranlagen:

Size: ; Number of bedrooms: ; Separate living room: ; Seating area: ; Dining area: ; Number of double beds: ; Number of single beds: ; Number of sofa beds: ; Klimaanlage: nein; Minibar: ja; Balkon: nein; Telefon: ja; Fernseher: ja; Flat-screen TV: ; Cable channels: ; DVD Player: nein; CD Player: nein; Badezimmer: mit Badewanne; Haartrockner: ja; Badmantel: nein; Küche: nein; Mikrowellengerät: nein; Kaffeemaschine: nein; Backofen: nein; Electric kettle: ; Kühlschrank: nein; Geschirr und Bestecke: nein;

Appartement

Grand Hotel Hebar - Apartment Grand Hotel Hebar - Apartment Grand Hotel Hebar - Apartment
maximale Kapazität 2 adults + 1 children oder 3 adults.

Àïàðòàìåíòèòå â õîòåëà ñà èçêëþ÷èòåëíî êðàñèâè, ïðîñòîðíè è åëåãàíòíè.Òóê ìîæåòå äà ïîñðåùíåòå Âàøè áèçíåñ ïàðòíüîðè, äà îòïî÷èíåòå ñúñ ñåìåéñòâîòî ñè èëè äà ïîçäðàâèòå ìëàäîæåíöè ñ ïðàçíèêà èì

Zimmeranlagen:

Size: ; Number of bedrooms: ; Separate living room: ; Seating area: ; Dining area: ; Number of double beds: ; Number of single beds: ; Number of sofa beds: ; Klimaanlage: nein; Minibar: ja; Balkon: nein; Telefon: ja; Fernseher: ja; Flat-screen TV: ; Cable channels: ; DVD Player: nein; CD Player: nein; Badezimmer: mit Badewanne oder Dusche; Haartrockner: ja; Badmantel: nein; Küche: nein; Mikrowellengerät: nein; Kaffeemaschine: nein; Backofen: nein; Electric kettle: ; Kühlschrank: nein; Geschirr und Bestecke: nein;

Luxusappartement

Grand Hotel Hebar - Apartment LUX Grand Hotel Hebar - Apartment LUX Grand Hotel Hebar - Apartment LUX
maximale Kapazität 2 adults + 2 children oder 4 adults.

Àïàðòàìåíòèòå â õîòåëà ñà èçêëþ÷èòåëíî êðàñèâè, ïðîñòîðíè è åëåãàíòíè.Òóê ìîæåòå äà ïîñðåùíåòå Âàøè áèçíåñ ïàðòíüîðè, äà îòïî÷èíåòå ñúñ ñåìåéñòâîòî ñè èëè äà ïîçäðàâèòå ìëàäîæåíöè ñ ïðàçíèêà èì

Zimmeranlagen:

Size: ; Number of bedrooms: ; Separate living room: ; Seating area: ; Dining area: ; Number of double beds: ; Number of single beds: ; Number of sofa beds: ; Klimaanlage: nein; Minibar: ja; Balkon: nein; Telefon: ja; Fernseher: ja; Flat-screen TV: ; Cable channels: ; DVD Player: nein; CD Player: nein; Badezimmer: mit Badewanne; Haartrockner: ja; Badmantel: nein; Küche: nein; Mikrowellengerät: nein; Kaffeemaschine: nein; Backofen: nein; Electric kettle: ; Kühlschrank: nein; Geschirr und Bestecke: nein;