Sprache:

 • en
 • bg
 • ru
 • ro
 • el
 • tr
 • sr
 • es
 • de
 • fr
 • it
 • nl
 / +359 885 31 33 22 e-mail
Wir sprechen Bulgarisch

Keine Reservierungsgebühren!
Kostenlose Stornierung der meisten Reservierungen!

Hotelsuche / Urlaubsuche:

* nicht obligatorisch
 (€ gesamt)

Hotels in Bulgarien (626)

Ski in Bulgarien 2024/25

Webkamera live in Bulgarien

Siena House Hotel Hotel 19 aus/ von 21 in Sozopol

(per: 

)

Aus/ Von: Bis :
Adults: children:

single room

Siena House Hotel - Single room Siena House Hotel - Single room

maximale Kapazität 1 adults + 0 children oder 1 adults.

Zimmeranlagen:

View: ; Size: ; Rooms: 1; Double beds: 1; Single beds: 0; Extra bed(s): ; Sofa beds: 0; Balkon: ; Badezimmer: mit Dusche;

Double room without terrace

Siena House Hotel - Double room without terrace Siena House Hotel - Room
maximale Kapazität 2 adults + 1 children oder 3 adults.

„Ñèåíà Õàóñ“ âè ïðåäëàãà ëóêñ è êîìôîðò, íà êîéòî äà ñå íàñëàäèòå ïðåç öåëèÿ ñè ïðåñòîé! Èçæèâåéòå åäíà íåçàáðàâèìà ëÿòíà ïî÷èâêà â „Ñèåíà Õàóñ“! Êúùàòà çà ãîñòè ðàçïîëàãà ñ 23 ëóêñîçíî îáçàâåäåíè ñòàè.

Ãîñòèòå ìîãàò äà ñå âúçïîëçâàò îò ñëåäíèòå óäîáñòâà:

 • ìèíè-áàð
 • áþðî
 • ñàìîñòîÿòåëíà áàíÿ
 • áåçïëàòåí áåçæè÷åí èíòåðíåò
 • êàáåëíà òåëåâèçèÿ
 • ìàêñèìàëåí áðîé ãîñòè â ñòàÿ 3-ìà âúçðàñòíè
 • 24h ðåöåïöèÿ
 • áåçïëàòåí ïàðêèíã
 • íàñòàíÿâàíå ñëåä 14:00 ÷, îñâîáîæäàâàíå 12:00 ÷


Zimmeranlagen:

View: ; Size: ; Rooms: 1; Double beds: 1; Single beds: 0; Extra bed(s): ; Sofa beds: 0; Klimaanlage: ja; Minibar: ja; Balkon: no balcony; Telefon: nein; Fernseher: ja; DVD Player: nein; CD Player: nein; Badezimmer: mit Dusche; Haartrockner: nein; Badmantel: nein; Küche: nein; Mikrowellengerät: nein; Kaffeemaschine: nein; Backofen: nein; Kühlschrank: nein; Geschirr und Bestecke: nein;

Double room with terrace

Siena House Hotel - Double room with terrace Siena House Hotel - Double room with terrace

maximale Kapazität 2 adults + 1 children oder 3 adults.

Zimmeranlagen:

View: ; Size: ; Rooms: 1; Double beds: 1; Single beds: 0; Extra bed(s): ; Sofa beds: 0; Klimaanlage: ja; Minibar: ja; Balkon: balcony; Telefon: nein; Fernseher: ja; DVD Player: nein; CD Player: nein; Badezimmer: mit Dusche; Haartrockner: nein; Badmantel: nein; Küche: nein; Mikrowellengerät: nein; Kaffeemaschine: nein; Backofen: nein; Kühlschrank: nein; Geschirr und Bestecke: nein;

 
cache load