Sprache:

 • en
 • bg
 • ru
 • ro
 • el
 • tr
 • sr
 • es
 • de
 • fr
 • it
 • nl
(+359 2) 940 11 22 / +359 888 269 643 e-mail
Wir sprechen Bulgarisch

Keine Reservierungsgebühren!
Kostenlose Stornierung der meisten Reservierungen!

Hotelsuche / Urlaubsuche:

* nicht obligatorisch
 (€ gesamt)

Hotels in Bulgarien (513)

Ski in Bulgarien 2018/19

Webkamera live in Bulgarien

Saint Spas Balneocomplex Hotel 7 aus/ von 10 in Velingrad

(per: 

)

Aus/ Von: Bis :
Adults: children:

Hotelsrating:

hotel rating 2 out of 10 2/10 auf der Basis von 1 hotelbewertungen

Qualität / Preis-Verhältnis: Qualität / Preis-Verhältnis: 1.0 aus 5 | 1.0 aus 5
Lage: Lage: 1.0 aus 5 | 1.0 aus 5
Mitarbeiter / Service: Mitarbeiter / Service: 1.0 aus 5 | 1.0 aus 5
Zimmer/ Unterbringung: Zimmer/ Unterbringung: 1.0 aus 5 | 1.0 aus 5
Verpflegung: Verpflegung: 1.0 aus 5 | 1.0 aus 5
Unterhaltung: Unterhaltung: 1.0 aus 5 | 1.0 aus 5

Sonderangebote - Promotionen und Ermäßigungen für Urlaub/ Hotelunterbringung

Ferien-Pakete 09.04.2018 - 30.06.2018
HP
Zimmerart  Übernachtungen
Dbl room standard
2 Adults 2 Adults
38€ pro Person pro Tag
buchen Sie
Appartement
2 Adults 2 Adults
42€ pro Person pro Tag
buchen Sie
Ist gültig für Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Sonntag.
Anzahlung: 100%.
Ferien-Pakete 01.07.2018 - 05.09.2018
HP
Zimmerart  Übernachtungen
Dbl room standard
2 Adults 2 Adults
39€ pro Person pro Tag
buchen Sie
Appartement
2 Adults 2 Adults
44€ pro Person pro Tag
buchen Sie
Ist gültig für Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Sonntag.
Anzahlung: 100%.
Ferien-Pakete 09.04.2018 - 30.06.2018
HP
Zimmerartmin. 2 Übernachtungen
Dbl room standard
2 Adults 2 Adults
47€ pro Person pro Tag
buchen Sie
Appartement
2 Adults 2 Adults
52€ pro Person pro Tag
buchen Sie
Ist gültig für Freitag, Samstag.
Anzahlung: 100%.
Ferien-Pakete 01.07.2018 - 05.09.2018
HP
Zimmerartmin. 2 Übernachtungen
Dbl room standard
2 Adults 2 Adults
50€ pro Person pro Tag
buchen Sie
Appartement
2 Adults 2 Adults
54€ pro Person pro Tag
buchen Sie
Ist gültig für Freitag, Samstag.
Anzahlung: 100%.

Allgemeine Information:

Der Saint Spas Balneokomplex ist ein fünf-Sterne Komplex in Bulgarien, völlig geliefert mit Mineralwasser.

Lage:

Sehen Sie die Karte

Es wird in einem Platz desselben Namens, am Ende der Stadt, im Chapinska Flußtal, unter Kieferbaum-Hügeln, breiten Samt-Wiesen, blauem Kristallhimmel und südwärts Rhodopean sun…the Orpheus Berg gelegt. Es ist ein Frieden der Erde, die mit einem heilsamen Geschenk gesegnet, sogar vor den alten Zeiten mit seinen römischen und türkischen Bädern bekannt wurde und später in den Reisezeichen von Aleko Konstantinov und Ivan Vazov beschrieb. Hier wird die größte Mineralquelle in der Stadt - das Radonova Bad, ebensogut wie eines der Wunder der bulgarischen Natur - der Kleptuza Karst Quelle - am größten an der Balkanhalbinsel gelegt.

Address: 97 Nikola Vapstarov str., Velingrad 4600, Bulgaria, Velingrad

Entfernung zum Zentrum: 3.4km
Entfernung zum Flughafen: 130km to airport sofia
Entfernung zum Bahnhof: 3.5km

Hotelsanlagen:

alle Einrichtungen

Außen- und Innenparkplatz für 120 Autos. Spielraum, Computer-Raum, Kind-Ecke,Fitness, Schönheitszentrum, Reisebüro.

Internet in dem Hotel: ja, kostenfrei
Internet in den Zimmern: ja, kostenfrei
Rezeption: 24 Stunden
Aufzug: ja

Zimmer und Unterbringung:

Zimmerdetails

Der Hotel-Teil des Komplexes hat 105 Standardzimmer, 4 VIP Studios und 115 luxuriöse Appartements - attraktiv als Design und Farbenentscheidung, mit himmlischen Ansichten südwärts und northwards zu den schrecklichen Rhodope Bergen. Alle Zimmer im Hotel sind mit LCD Fernsehern, Minibars, Internet, Satelliten und Telefonen im Bad, ebensogut wie im Raum ausgestattet.

dbl room standard Saint Spas Balneocomplex - dbl room standard

Äâîéíèòå ñòàè ñà ñ ãëåäêà êúì ïëàíèíàòà è êúì ãðàäà; ðàçïîëàãàò ñ ïî äâå åäèíè÷íè ëåãëà, â áàíÿòà å ìîíòèðàíà äóø-êàáèíà; âñÿêà ñòàÿ å îáîðóäîâàíà ñ LCD òåëåâèçîð, ìèíè-áàðîì, èíòåðíåò, ñïúòíèêîâà òåëåâèçèÿ, òåëåôîí â áàíÿòà è â ñïàëíÿòà, ñåøîàð â áàíÿòà.

mehr

VIP Studio Saint Spas Balneocomplex - VIP Studio

VIP ñòóäèà – èìàòå âúçìîæíîñòòà äà ñå äîêîñíåòå äî ðàçêîøà íà ñïàëíÿòà ñ äæàêóçè è åäíîâðåìåííî ñ òîâà äà ñå íàñëàäèòå íà èçãëåäà êúì Ðîäîïà ïëàíèíà è ×åïèíñêà ðåêà. VIP ñòóäèàòà ñà îáîðóäâàíè ñ LCD òåëåâèçîð, ìèíè-áàð, èíòåðíåò, ñïúòíèêîâà òåëåâèçèÿ, òåëåôîí â áàíÿòà è â ñïàëíÿòà, ñåøîàð â áàíÿòà; âúâ VIP ñòóäèîòî ìîãàò äà ñå íàñòàíÿò äî äâàìà âúçðàñòíè ñ äåòå.

mehr

Appartement Saint Spas Balneocomplex - Appartement

Àïàðòàìåíòèòå ñà äâóñòàéíè ïîìåùåíèÿ (åäíàòà ñòàÿ å ñïàëíÿ, à äðóãàòà - âñåêèäíåâíà ñ ìåêà ðàçãúâàåìà ìåáåë). Îáîðóäâàíè ñà ñ ïëàçìåíè òåëåâèçîðè, ìèíèáàð, èíòåðíåò-äîñòúï, âàíà. Àïàðòàìåíòèòå èìàò òåðàñè.  àïàðòàìåíòúò ìîãàò äà ñå íàñòàíÿò óäîáíî äî ÷åòèðè ÷îâåêà.

mehr