Sprache:

 • en
 • bg
 • ru
 • ro
 • el
 • tr
 • sr
 • es
 • de
 • fr
 • it
 • nl
 / +359 885 31 33 22 e-mail
Wir sprechen Bulgarisch

Keine Reservierungsgebühren!
Kostenlose Stornierung der meisten Reservierungen!

Hotelsuche / Urlaubsuche:

* nicht obligatorisch
 (€ gesamt)

Hotels in Bulgarien (627)

Ski in Bulgarien 2023/24

Webkamera live in Bulgarien

Strimon SPA Club hotel Hotel 1 aus/ von 2 in Kyustendil

(per: 

)

Aus/ Von: Bis :
Adults: children:

Hotelsrating:

hotel rating 8 out of 10 8/10 auf der Basis von 4 hotelbewertungen

Qualität / Preis-Verhältnis: Qualität / Preis-Verhältnis: 4.2 aus 5 Qualität / Preis-Verhältnis: 4.2 aus 5 Qualität / Preis-Verhältnis: 4.2 aus 5 Qualität / Preis-Verhältnis: 4.2 aus 5 | 4.2 aus 5
Lage: Lage: 4.2 aus 5Lage: 4.2 aus 5Lage: 4.2 aus 5Lage: 4.2 aus 5 | 4.2 aus 5
Mitarbeiter / Service: Mitarbeiter / Service: 3.5 aus 5Mitarbeiter / Service: 3.5 aus 5Mitarbeiter / Service: 3.5 aus 5Mitarbeiter / Service: 3.5 aus 5 | 3.5 aus 5
Zimmer/ Unterbringung: Zimmer/ Unterbringung: 3.5 aus 5Zimmer/ Unterbringung: 3.5 aus 5Zimmer/ Unterbringung: 3.5 aus 5Zimmer/ Unterbringung: 3.5 aus 5 | 3.5 aus 5
Verpflegung: Verpflegung: 3.7 aus 5Verpflegung: 3.7 aus 5Verpflegung: 3.7 aus 5Verpflegung: 3.7 aus 5 | 3.7 aus 5
Unterhaltung: Unterhaltung: 4.3 aus 5Unterhaltung: 4.3 aus 5Unterhaltung: 4.3 aus 5Unterhaltung: 4.3 aus 5 | 4.3 aus 5

Sonderangebote - Promotionen und Ermäßigungen für Urlaub/ Hotelunterbringung

Allgemeine Information:

5* Strimon Spa Klub Hotel ist echte Oase des Luxus und Spa-Verfahren. Hier können Sie Ihr Leben und eine große Vielfalt von positiven Gefühlen genießen, die dieses ausgezeichnete und erstklassige Hotel Ihnen anbieten wird.

Lage:

Sehen Sie die Karte

gelegt im zentrallen Teil von Kyustendil. 89 Km entfernt mit einem Auto vom bulgarischen Hauptstadt - Sofia.

Address: 24 Tzar Simeon str., Kyustendil 2500, Bulgaria, Kyustendil

Entfernung zum Zentrum: 320m
Entfernung zum Flughafen: 90 km
Entfernung bis zur Bushaltestelle: 0.5 km
Entfernung zum Bahnhof: 0.5 km
Entfernung von ATM: 0 km
Entfernung zum Changebüro: 0.2 km
Entfernung von Restaurants: 0.05 km
Entfernung von Geschäfte: 0.1 km

Hotelsanlagen:

alle Einrichtungen

Safe an Rezeption: ja, kostenfrei
Safe in den Zimmern: ja, kostenfrei
Internet in dem Hotel: ja, kostenfrei
Internet in den Zimmern: ja, kostenfrei
Rezeption: 24 Stunden
Aufzug: ja

Zimmer und Unterbringung:

Zimmerdetails

Strimon Spa Klub bietet 69 Luxuszimmer, 4 schöne Appartements und 2 großartige deluxe Appartements an.

Doppelzimmer Klassik Strimon SPA Club hotel - Doppelzimmer Klassik

Âñè÷êè ñòàè ñà îáçàâåäåíè ñ êëèìàòèöè, ñàòåëèòíà TV, ðàäèî, èíòåðíåò, äèðåêòåí òåëåôîí ñ ãëàñîâà ïîùà, ìèíè áàð, ëè÷åí ñåéô, ñåøîàð, 24-÷àñîâ ðóì ñúðâèñ, âàíà èëè äóø êàáèíà â áàíèòå, äæàêóçè â ìåçîíåòèòå, õàëàòè, ïåðàëíÿ è õèìè÷åñêî ÷èñòåíå, óäîáñòâà çà õîðà ñ óâðåæäàíèÿ.

mehr

double room deluxe Strimon SPA Club hotel - double room deluxe

Âñè÷êè ñòàè ñà îáçàâåäåíè ñ êëèìàòèöè, ñàòåëèòíà TV, ðàäèî, èíòåðíåò, äèðåêòåí òåëåôîí ñ ãëàñîâà ïîùà, ìèíè áàð, ëè÷åí ñåéô, ñåøîàð, 24-÷àñîâ ðóì ñúðâèñ, âàíà èëè äóø êàáèíà â áàíèòå, äæàêóçè â ìåçîíåòèòå, õàëàòè, ïåðàëíÿ è õèìè÷åñêî ÷èñòåíå, óäîáñòâà çà õîðà ñ óâðåæäàíèÿ.

Dbl room deluxe (sgl use)
Double room deluxe
mehr

executive apartment Strimon SPA Club hotel - executive apartment

Âñè÷êè ñòàè ñà îáçàâåäåíè ñ êëèìàòèöè, ñàòåëèòíà TV, ðàäèî, èíòåðíåò, äèðåêòåí òåëåôîí ñ ãëàñîâà ïîùà, ìèíè áàð, ëè÷åí ñåéô, ñåøîàð, 24-÷àñîâ ðóì ñúðâèñ, âàíà èëè äóø êàáèíà â áàíèòå, äæàêóçè â ìåçîíåòèòå, õàëàòè, ïåðàëíÿ è õèìè÷åñêî ÷èñòåíå, óäîáñòâà çà õîðà ñ óâðåæäàíèÿ.

mehr

Maisonette-Wohnung Strimon SPA Club hotel - Maisonette-Wohnung

Âñè÷êè ñòàè ñà îáçàâåäåíè ñ êëèìàòèöè, ñàòåëèòíà TV, ðàäèî, èíòåðíåò, äèðåêòåí òåëåôîí ñ ãëàñîâà ïîùà, ìèíè áàð, ëè÷åí ñåéô, ñåøîàð, 24-÷àñîâ ðóì ñúðâèñ, âàíà èëè äóø êàáèíà â áàíèòå, äæàêóçè â ìåçîíåòèòå, õàëàòè, ïåðàëíÿ è õèìè÷åñêî ÷èñòåíå, óäîáñòâà çà õîðà ñ óâðåæäàíèÿ.

mehr

 
cache load