Language:

 • en
 • bg
 • ru
 • ro
 • el
 • tr
 • sr
 • es
 • de
 • fr
 • it
 • nl
 / +359 884 88 77 50 e-mail
We speak English

No booking fees!
FREE cancellation in most cases!

Search for hotel offers:

* optional
 (€ total)

Hotels in Bulgaria (690)

Ski in Bulgaria 2016/17

Holidays and events

Live webcams in Bulgaria

RIU Pravets Golf & SPA resort Hotel 1 of 1 in Pravets

(by: 

)

From: To: Adults: children:

Hotel rating:

hotel rating 10 out of 10 10/10 based on 1 reviews

Value for money: Value for money: 4.0 out of 5Value for money: 4.0 out of 5Value for money: 4.0 out of 5Value for money: 4.0 out of 5 | 4.0 out of 5
Location: Location: 5.0 out of 5Location: 5.0 out of 5Location: 5.0 out of 5Location: 5.0 out of 5Location: 5.0 out of 5 | 5.0 out of 5
Staff/service: Staff/service: 5.0 out of 5Staff/service: 5.0 out of 5Staff/service: 5.0 out of 5Staff/service: 5.0 out of 5Staff/service: 5.0 out of 5 | 5.0 out of 5
Rooms/accommodation: Rooms/accommodation: 4.0 out of 5Rooms/accommodation: 4.0 out of 5Rooms/accommodation: 4.0 out of 5Rooms/accommodation: 4.0 out of 5 | 4.0 out of 5
Food: Food: 5.0 out of 5Food: 5.0 out of 5Food: 5.0 out of 5Food: 5.0 out of 5Food: 5.0 out of 5 | 5.0 out of 5
Entertainment: entertainment: 5.0 out of 5entertainment: 5.0 out of 5entertainment: 5.0 out of 5entertainment: 5.0 out of 5entertainment: 5.0 out of 5 | 5.0 out of 5

Special offers - hotel accommodation discounts and holiday package deals

hotel overview:

It is a luxury Resort with a total of 242 units 212 rooms, 10 Studios and an Executive floor with 10 rooms, 6 One-bedroom and 4 Two-bedroom Suites offering all features and services to satisfy the most demanding requirements of the leisure and business traveler.

Location:

view the map

Located within easy reach of Sofia, 67 km from international airport on a highway, it is beautifully situated along the shores of a natural lake.

Address: 8 Ezeroto district, Pravets 2161, Pravets

Distance to airport: 67km to Airport Sofia
Distance to railway station: 69km

hotel facilities:

all facilities

The apartment blocks on the northern shore provide convenient and comfortable condos with a lake view.

Photo Safari and Photo-hunting, walk and picnic at the Dam Brusen, attractions for kids and adults alike! You will be enchanted with the surprises and diversity of plant and animal species which the forest carefully keeps in mystery! All of you who like bicycle riding will have the opportunity to rent a bike directly at the hotel. The tranquillity of weekends and the virtual golf are the perfect combination in order for you to find out that everybody can play golf at RIU Golf and SPA resort!
Tempting SPA procedures await you in the SPA centre of the hotel!

Airconditioning in the hotel: no
Safe at the reception: no
Safe in the rooms: yes, on payment
Wi-Fi internet in the hotel: yes, free
Wi-Fi internet in the rooms: yes, on payment
Reception: 24 hours
Elevator: yes

Rooms and Accommodation:

rooms details
SGL room RIU Pravets Golf & SPA resort - SGL room

SGL room Mountain view
SGL room Lake view
more

DBL room RIU Pravets Golf & SPA resort - DBL room

* Áàíÿ * Ñåøîàð è êîçìåòèêà * Ìîêåò * Òåëåôîí ñ äèðåêòíî èçáèðàíå * Âèñîêîñêîðîñòåí èíòåðíåò * Îòîïëåíèå è îõëàæäàíå ñ èíäèâèäóàëåí êîíòðîë * Ìèíè- áàð / ñðåùó äîïëàùàíå/, áåçïëàòíà ìèíåðàëíà âîäà * Ñàòåëèòíè òåëåâèçèîííè êàíàëè * Ïëàòåí òåëåâèçèîíåí êàíàë * Ñåéô â ñòàÿòà * Ðàáîòíà ìàñà ñ ëàìïà * Ðàçòåãàòåëíî êðåñëî * Áàëêîí * Ïîâå÷åòî îò ñòàèòå èìàò èçãëåä êúì åçåðîòà è ãîëô èãðèùåòî * Ñòàè çà íåïóøà÷è

DBL room Mountain view
DBL room Lake view
more

Studio Executive RIU Pravets Golf & SPA resort - Studio Executive

* Õàëàò è ÷åõëè * Ëóêñîçíà êîçìåòèêà * Åëåêòðè÷åñêà êàíà çà ÷àé è êàôå * Åäíà, èëè äâå ñïàëíè * Ðàçòåãàòåëåí äèâàí * Ðàáîòíî áþðî * Îñâåòèòåëíè òåëà ñ íàñî÷âàùà ñå ñâåòëèíà * Ïîäãîòâÿíå íà ñòàÿòà çà íîùóâêà * Èçãëåä êúì åçåðîòî, èëè ïàðêà

more

Junior Suite RIU Pravets Golf & SPA resort - Junior Suite

* Áàíÿ ñ áèäå * Õàëàò è ÷åõëè * Åëåêòðè÷åñêà êàíà çà ÷àé è êàôå * Õîë ñ ðàçòåãàòåëåí äèâàí * Èçãëåä êúì åçåðîòî, èëè ïàðêà

more