Language:

 • en
 • bg
 • ru
 • ro
 • el
 • tr
 • sr
 • es
 • de
 • fr
 • it
 • nl
 / +359 879 09 23 64 e-mail
We speak English

No booking fees!
FREE cancellation in most cases!

Search for hotel offers:

* optional
 (€ total)

Hotels in Bulgaria (1040)

Ski in Bulgaria 2022/23

Holidays and events

Live webcams in Bulgaria

Arbanassi palace hotel Hotel 1 of 10 in Arbanasi

(by: 

)

From: To:
Adults: children:

Hotel rating:

hotel rating 3 out of 10 3/10 based on 2 reviews

Value for money: Value for money: 1.0 out of 5 | 1.0 out of 5
Location: Location: 1.5 out of 5Location: 1.5 out of 5 | 1.5 out of 5
Staff/service: Staff/service: 1.5 out of 5Staff/service: 1.5 out of 5 | 1.5 out of 5
Rooms/accommodation: Rooms/accommodation: 1.0 out of 5 | 1.0 out of 5
Food: Food: 1.0 out of 5 | 1.0 out of 5
Entertainment: entertainment: 4.0 out of 5entertainment: 4.0 out of 5entertainment: 4.0 out of 5entertainment: 4.0 out of 5 | 4.0 out of 5

Special offers - hotel accommodation discounts and holiday package deals

hotel overview:

The luxury five-star hotel promises an unforgettable setting. The complex works through the whole year. For your complete relaxation, a wide range of additional services is available.

Location:

view the map

in a scenic locality in the Arbanassi architectural reserve, 5 km from Veliko Turnovo.

Distance to center: 530m
Distance to airport: 183km to Airport Plovdiv
Distance to bus station: 200m
Distance to railway station: 6km to Veliko Tarnovo
Distance to cash machine: 200m
Distance to exchange office: 7km to Veliko Tarnovo
Distance to shops: 200m

hotel facilities:

all facilities

Safe at the reception: yes, free
Safe in the rooms: yes, free
Wi-Fi internet in the hotel: yes, free
Wi-Fi internet in the rooms: yes, free
Reception: 24 hours

Rooms and Accommodation:

rooms details

The Hotel features 6 double rooms, 8 luxurious double rooms, 2 junior suites and 3 luxurious suites.

Single room standard Arbanassi palace hotel - Single room standard

Zimmer Ausstattung: -Badezimmer -sat tv -Klimaanlage -Telefon -Minibar -Internet -Balkon

more

Single room luxury Arbanassi palace hotel - Single room luxury

Zimmer Ausstattung: -Badezimmer -sat tv -Klimaanlage -Telefon -Minibar -Internet -Balkon

more

Double room Arbanassi palace hotel - Double room

Ñòàíäàðòíàòà äâîéíà ñòàÿ å ñúñ ñïàëíÿ, îáîðóäâàíà ñ êëèìàòèê, ìèíè áàð, òåëåôîí, êàáåëíà ÒV. Âñÿêà ñòàÿ èìà ïðîñòîðíà òåðàñà ñ êðàñèâà ãëåäêà. Áàíÿòà å ñ âàíà.

more

Double room luxury Arbanassi palace hotel - Double room luxury

Ëóêñîâàòà äâîéíà ñòàÿ å ñúñ ñïàëíÿ, êëèìàòèçèðàíà. Íà ðàçïîëîæåíèå íà ãîñòèòå èìà ìèíè áàð, òåëåôîí, êàáåëíà TV, ðóì ñåðâèç. Âñè÷êè ñòàè ñà ñ ïðîñòîðíè òåðàñè èëè ôðåíñêè ïðîçîðöè, ðàçêðèâàùè êðàñèâà ãëåäêà. Áàíèòå ñà ñ âàíà.

more

Apartment standard Arbanassi palace hotel - Apartment standard

Ñòàíäàðòíèÿò àïàðòàìåíò ñå ñúñòîè îò 2 îòäåëíè, êëèìàòèçèðàíè ïîìåùåíèÿ- ñïàëíÿ è õîëîâà ÷àñò. Íà ðàçïîëîæåíèå íà ãîñòèòå å ìèíè áàð, òåëåôîí, êàáåëíà TV, ðóì ñåðâèç è ïðîñòîðíà òåðàñà. Âñè÷êè áàíè ñà ñ âàíè.

more

COMMUNITY REVIEWS

+ Review by
23.12.2012 05:10

Type of traveller:
family with children

: 2 out of 5: 2 out of 5 | 2 out of 5

Arbanassi palace hotel

nice view,but thats it!poor management of aplace full of history,cold environment(literally).feels like a mausoleum...the place needs improvement of staff first of all,rooms,bathrooms,furniture even if they are from the time of jivkov they could mantain ...

Read the entire review

+ Review by
22.10.2009 01:38

: 1 out of 5 | 1 out of 5

Arbanassi palace hotel

NEVER , I REPEAT NEVER TRY TO STAY IN THIS HELL !!!!!!!!!!
THEY RESERVE FOR YOU A ROOM , YOU GO THERE FROM ANOTHER COUNTRY AND THEY SAID : SORRY WE DON'T HAVE ANY ROOM EVEN ANY APARTMENT FREE !!!!!!! CAN YOU IMAGINE THAT ???
THE MANAGER WASN'T THERE ...

Read the entire review

read all reviews

 
cache load