Language:

 • en
 • bg
 • ru
 • ro
 • el
 • tr
 • sr
 • es
 • de
 • fr
 • it
 • nl
 / +359 884 88 77 50 e-mail
We speak English

No booking fees!
FREE cancellation in most cases!

Search for hotel offers:

* optional
 (€ total)

Hotels in Bulgaria (696)

Ski in Bulgaria 2017/18

Holidays and events

Live webcams in Bulgaria

Maxi Park Hotel & Spa Hotel 7 of 13 in Velingrad

(by: 

)

From: To:
Adults: children:

Hotel rating:

hotel rating 10 out of 10 10/10 based on 1 reviews

Value for money: Value for money: 5.0 out of 5Value for money: 5.0 out of 5Value for money: 5.0 out of 5Value for money: 5.0 out of 5Value for money: 5.0 out of 5 | 5.0 out of 5
Location: Location: 5.0 out of 5Location: 5.0 out of 5Location: 5.0 out of 5Location: 5.0 out of 5Location: 5.0 out of 5 | 5.0 out of 5
Staff/service: Staff/service: 5.0 out of 5Staff/service: 5.0 out of 5Staff/service: 5.0 out of 5Staff/service: 5.0 out of 5Staff/service: 5.0 out of 5 | 5.0 out of 5
Rooms/accommodation: Rooms/accommodation: 5.0 out of 5Rooms/accommodation: 5.0 out of 5Rooms/accommodation: 5.0 out of 5Rooms/accommodation: 5.0 out of 5Rooms/accommodation: 5.0 out of 5 | 5.0 out of 5
Food: Food: 5.0 out of 5Food: 5.0 out of 5Food: 5.0 out of 5Food: 5.0 out of 5Food: 5.0 out of 5 | 5.0 out of 5

Special offers - hotel accommodation discounts and holiday package deals

SPO Relax weekdays (01.01.2018 - 28.12.2018)
Bed & breakfast
Room type  overnights
SGL room Deluxe
1 Adults
56€ per day
book now
DBL room Deluxe
2 Adults 2 Adults 1 children
41€ per person per day
book now
Valid for monday, tuesday, wednesday, thursday.
The package includes:

Accommodation, rich breakfast buffet, Free Spa Package which includes the use of an indoor mineral pool, a Dead Sea salt pool and Water Effects Pool, outdoor swimming pool and jacuzzi, 3 types of saunas, steam bath, tepidarium, hammam, relaxation room, two procedures with 10% discount for parents, fitness center, children's playground with animators, games and entertainment for your children with professional governesses, beautiful eco-path , guarded parking and taxes.

Package prices are not valid during national holidays, special dates!!!
Booking deposit: 100%.
SPO Family weekdays (01.01.2018 - 28.12.2018)
Bed & breakfast
Room typemin. 3 overnights
DBL room Deluxe
2 Adults 2 Adults 2 children 2 children
41€ per person per day
book now
Valid for monday, tuesday, wednesday, thursday.
The package includes:

Accommodation in a Deluxe Double Room for 2 adults and 1 child / 2 children under 12 years of age, rich breakfast buffet, Free Spa Package which includes the use of an indoor mineral pool, a Dead Sea salt pool and Water Effects Pool, outdoor swimming pool and jacuzzi, 3 types of saunas, steam bath, tepidarium, hammam, relaxation room, two procedures with 10% discount for parents, fitness center, children's playground with animators, games and entertainment for your children with professional governesses, beautiful eco-path , guarded parking and taxes.

Package prices are not valid during national holidays, special dates!!!
Booking deposit: 100%.
SPO Relax weekend (01.01.2018 - 28.12.2018)
Bed & breakfast
Room type  overnights
SGL room Deluxe
1 Adults
92€ per day
book now
DBL room Deluxe
2 Adults 2 Adults 1 children
56€ per person per day
book now
Valid for friday, saturday, sunday.
The package includes:

Accommodation, rich breakfast buffet, Free Spa Package which includes the use of an indoor mineral pool, a Dead Sea salt pool and Water Effects Pool, outdoor swimming pool and jacuzzi, 3 types of saunas, steam bath, tepidarium, hammam, relaxation room, two procedures with 10% discount for parents, fitness center, children's playground with animators, games and entertainment for your children with professional governesses, beautiful eco-path , guarded parking and taxes.

Package prices are not valid during national holidays, special dates!!!
Booking deposit: 100%.
SPO Family weekend (01.01.2018 - 28.12.2018)
Bed & breakfast
Room typemin. 3 overnights
DBL room Deluxe
2 Adults 2 Adults 2 children 2 children
56€ per person per day
book now
Valid for friday, saturday, sunday.
The package includes:

Accommodation in a Deluxe Double Room for 2 adults and 1 child / 2 children under 12 years of age, rich breakfast buffet, Free Spa Package which includes the use of an indoor mineral pool, a Dead Sea salt pool and Water Effects Pool, outdoor swimming pool and jacuzzi, 3 types of saunas, steam bath, tepidarium, hammam, relaxation room, two procedures with 10% discount for parents, fitness center, children's playground with animators, games and entertainment for your children with professional governesses, beautiful eco-path , guarded parking and taxes.

Package prices are not valid during national holidays, special dates!!!
Booking deposit: 100%.
SPO Maxi weekdays (01.01.2018 - 28.12.2018)
Bed & breakfast
Room type2 overnights3 overnights4 overnights5 overnights
SGL room Deluxe
1 Adults
111€
book now
152€
book now
194€
book now
239€
book now
DBL room Deluxe
2 Adults 2 Adults 1 children
82€ per person
book now
112€ per person
book now
141€ per person
book now
179€ per person
book now
Valid for monday, tuesday, wednesday, thursday, sunday.
The package includes: rich breakfast buffet, free use of sports and spa center - indoor mineral pool, Dead Sea salt pool and water effects pool, outdoor mineral pool and jacuzzi, 3 mineral melters, Finnish sauna, Russian sauna, cedar sauna, steam bath, tepidarium, relaxation room, fitness, playground, beautiful eco-trail, guarded parking.

Package prices are not valid during national holidays, special dates!!!
Booking deposit: 100%.
SPO Maxi weekend (04.01.2018 - 28.12.2018)
Bed & breakfast
Room type2 overnights3 overnights
SGL room Deluxe
1 Adults
147€
book now
198€
book now
DBL room Deluxe
2 Adults 2 Adults 1 children
107€ per person
book now
148€ per person
book now
Valid for friday, saturday, sunday.
The package includes: rich breakfast buffet, free use of sports and spa center - indoor mineral pool, Dead Sea salt pool and water effects pool, outdoor mineral pool and jacuzzi, 3 mineral melters, Finnish sauna, Russian sauna, cedar sauna, steam bath, tepidarium, relaxation room, fitness, playground, beautiful eco-trail, guarded parking.

Package prices are not valid during national holidays, special dates!!!
Booking deposit: 100%.

hotel overview:

If you wish your vacation to combine crystal clear mountain air, healing mineral water, luxurious, comfortable and nice ambiance, delicious food, entertainment for young and older, a variety of spa therapies and treatments, come and stay with us at Maxi Velingrad.

Location:

view the map

Situated in one of the best parts of Velingrad, surrounded by impressive panoramas, hidden in the pine woods, Maxi Park Hotel & Spa offers 100 deluxe rooms and 4 apartments, conference facilities, a traditional Bulgarian tavern with authentic interior and a cozy terrace, Mediterranean restaurant, lobby bar with panoramic windows towards the surrounding area and an impressive fireplace for the winter evenings, indoor kids club and a few outdoor playgrounds, indoor mineral water pool, SPA center which matches unique chambers with a variety of therapies, sun deck, outdoor pool, and an eco path.

Address: district Ludjene, 30 Nikolay Hrelkov str, Velingrad 4600, Velingrad

Distance to center: 290m
Distance to airport: 130km to Airport Sofia
Distance to railway station: 1km

hotel facilities:

all facilities

* 24-hour reception
* Daily housekeeping service
* Safe deposit box
* Large bathroom with separate rain shower
* 100% cotton bath towels
* Luxury bathrobes and slippers
* Fully stocked private bar
* Newspaper stand
* Information folder
* Spa center
* Living area with banquette sofa
* Wireless Internet access
* Individual heat and cooling control
* Cable TV
* Large work desk
* Maximum guests per room: 2 adults + 2 kids or 3 adults
* Hairdryer
* Dimmer lights
* Multi-line telephones with speakerphone and voicemail
* Electricity: AC 220 volts

Airconditioning in the hotel: yes
Safe at the reception: yes, free
Safe in the rooms: yes, free
Wi-Fi internet in the hotel: yes, free
Wi-Fi internet in the rooms: yes, free
Reception: 24 hours
Elevator: yes

Rooms and Accommodation:

rooms details
SGL Deluxe room Maxi Park Hotel & Spa - SGL Deluxe room

* 24-h ðåöåïöèÿ * Åæåäíåâíî ïî÷èñòâàíå * Ñåéô * Áàíÿ ñ îòäåëåí äóø è âàíà * 100% ïàìó÷íè õàâëèè è ÷àðøàôè * Ëóêñîçíè õàëàòè è ÷åõëè çà áàíÿ * Ìèíè-áàð ñ àëêîõîëíè, áåçàëêîõîëíè íàïèòêè è ñíàêñ * Ùàíä çà âåñòíèöè * Êàáåëíà Ò * Ñïà öåíòúð * Èíôîðìàöèîííà ïàïêà * Êúò ñ ìåêà ìåáåë * Áåçïëàòåí áåçæè÷åí èíòåðíåò * Èíäèâèäóàëíî êîíòðîëèðàíå íà îòîïëåíèå è îõëàæäàíå * Ïðîñòîðíî áþðî * Ìàêñèìàëåí áðîé ãîñòè â ñòàÿ: 2 âúçðàñòíè è 2 äåöà èëè 3 âúçðàñòíè * Ñåøîàð * Íîùíè ëàìïè * Òåëåôîí * Åë. ìðåæà: AC 220 âîëòà

more

DBL room Deluxe Maxi Park Hotel & Spa - DBL room Deluxe

* 24-h ðåöåïöèÿ * Åæåäíåâíî ïî÷èñòâàíå * Ñåéô * Áàíÿ ñ îòäåëåí äóø è âàíà * 100% ïàìó÷íè õàâëèè è ÷àðøàôè * Ëóêñîçíè õàëàòè è ÷åõëè çà áàíÿ * Ìèíè-áàð ñ àëêîõîëíè, áåçàëêîõîëíè íàïèòêè è ñíàêñ * Ùàíä çà âåñòíèöè * Êàáåëíà Ò * Ñïà öåíòúð * Èíôîðìàöèîííà ïàïêà * Êúò ñ ìåêà ìåáåë * Áåçïëàòåí áåçæè÷åí èíòåðíåò * Èíäèâèäóàëíî êîíòðîëèðàíå íà îòîïëåíèå è îõëàæäàíå * Ïðîñòîðíî áþðî * Ìàêñèìàëåí áðîé ãîñòè â ñòàÿ: 2 âúçðàñòíè è 2 äåöà èëè 3 âúçðàñòíè * Ñåøîàð * Íîùíè ëàìïè * Òåëåôîí * Åë. ìðåæà: AC 220 âîëòà

more

 

Hotels in Velingrad

Velingrad

Deals & discounts in Velingrad

News from Velingrad

Flights to Bulgaria - book air tickets online