Language:

 • en
 • bg
 • ru
 • ro
 • el
 • tr
 • sr
 • es
 • de
 • fr
 • it
 • nl
+359 889 701 445 / +359 889 701 445 e-mail
We speak English

No booking fees!
FREE cancellation in most cases!

Search for hotel offers:

* optional
 (€ total)

Hotels in Bulgaria (689)

Ski in Bulgaria 2016/17

Holidays and events

Live webcams in Bulgaria

Berlin Green Park Hotel Hotel 29 of 39 in Golden Sands

(by: 

)

From: To: Adults: children:

No booking fees apply. Cancellation is FREE, except for last minute bookings - you can see the terms for free cancellation when you select dates and services.

Season Low season Middle season High season
Period 30.05.2016 - 
10.06.2016;
07.09.2016 - 
29.09.2016
11.06.2016 - 
07.07.2016;
21.08.2016 - 
06.09.2016
08.07.2016 - 
20.08.2016
Double/twin room
(price for 2 adults + 1 children)
83 € 101 € 129 €
Single room
(price for 1 adults)
49 € 63 € 82 €
Apartment
(price for 2 adults + 2 children)
99 € 127 € 163 €

No booking fees apply. Cancellation is FREE, except for last minute bookings - you can see the terms for free cancellation when you select dates and services.
All prices are per room/apartment per day, on All inclusive basis.
The additional person discounts are from the regular price per person.
Please, use the booking form, to get a price for your period of stay, number of people and meals included.
The regular prices are NOT valid during national holidays, Christmas and New Year periods!

Description of the All Inclusive Gold Program for Season 2016:
• From 07:30 to 10:00 – breakfast at the buffet restaurant with comprehensive menu and live-show cooking.
• From 12:00 to 14:00 – lunch at the buffet restaurant with comprehensive menu and international dishes: salads, soups, main dishes, deserts, fruits, live-show cooking.
• From 12:00 to 14:00 – snacks at Beach Bar.
• From 18:30 to 21:00 – dinner at the buffet restaurant with comprehensive menu and international dishes as well as three themed evenings per week. Variety of local alcohol and non-alcohol drinks.
• Sweets, fruits, crackers and sandwiches from 10:00 to 11:00 and from 15:00 to 17:00.
• Ice cream from 15:00 to 17:00
• Once per stay dinner in the à la carte restaurant / Booking required, reservations are accepted the day before/
• Second dinner in the à la carte restaurant of Berlin Green Park for guests accommodated in Berlin Golden Beach and a second dinner in the à la carte restaurant of Berlin Golden Beach for guests accommodated in Berlin Green Park.
• 24 hours: Bulgarian alcoholic and soft drinks, tea, coffee - 24 hours at the lobby bar in Berlin Golden Beach and at the fitness bar in Berlin Green Park. The other bars will be available according to their working hours;
• Midnight snacks from 00:00 to 01:00
• Upon arrival - complimentary for guests - once: a bottle of mineral water, kettle, instant coffees and two teabags in the room;
• Complimentary sun chairs and umbrella at the swimming pool or at the beach (one umbrella and two sun chairs per room). Mattress toppers are an additional charge;
• Outdoor pool with kids section and water slide as well as indoor pool which operates till 10.06.2015 and after 20.09.2015.
• Towels for the pool, which can be received at the reception with a deposit for the entire stay;
• Table tennis
• Tennis courts – extra paid
• Water gymnastics, aerobics, boccia, darts and other sports according to the animation program of the hotel - 7 days per week;
• Daytime and evening animation for adults, mini-disco – 7 days per week;
• Mini Golf and multifunctional playground for football, basketball, volleyball, handball and other tournaments according to the animation program, situated nearby Berlin Green Park Hotel available for the guest from both our hotels.
• Kids Club from 11:00 to 18:00 - 7 days per week and various children's facilities close to the hotel;
• Children's buffet in the main restaurant and a special children's menu in the à la carte restaurants;
• Free Wi-Fi in public areas, hotel rooms and the beach;
The right to use the program All Inclusive GOLD is closely associated with the hotel accommodation and requires wearing a bracelet.
All Inclusive GOLD program begins with a lunch on day of arrival and ends with a breakfast on the day of departure.
For an additional charge guests can receive: parking, billiard, massage, sauna, hairdresser services, mini bar, safe, tennis at Berlin Green Park Hotel.

Hotel rating:

hotel rating 8 out of 10 8/10 based on 4 reviewsStaff/service: Staff/service: 3.5 out of 5Staff/service: 3.5 out of 5Staff/service: 3.5 out of 5Staff/service: 3.5 out of 5 | 3.5 out of 5
Rooms/accommodation: Rooms/accommodation: 3.5 out of 5Rooms/accommodation: 3.5 out of 5Rooms/accommodation: 3.5 out of 5Rooms/accommodation: 3.5 out of 5 | 3.5 out of 5
Food: Food: 3.0 out of 5Food: 3.0 out of 5Food: 3.0 out of 5 | 3.0 out of 5
Entertainment: entertainment: 3.8 out of 5entertainment: 3.8 out of 5entertainment: 3.8 out of 5entertainment: 3.8 out of 5 | 3.8 out of 5

Special offers - hotel accommodation discounts and holiday package deals

hotel overview:

Modern hotel complex, opened in July 2003,with well-groomed gardens, green areas, flowerbeds and plant pots. The beautiful surroundings and numerous possibilities for sport and entertainment, added to the charm and character of this wonderful hotel, make it the best place for a completely memorable, enjoyable and pleasurable stay.

Location:

view the map

Berlin Green Park Hotel is situated on a hill, at a quiet place in the park. The hotel overlooks the Black Sea Coast and from the upper floors there is a wonderful panorama over the sea. The hotel is ideally located, only a few minutes on foot away from the beach and the yacht port.

Address: Golden Sands 9007, Bulgaria, Golden Sands

Distance to beach: 100m
Distance to center: 850m
Distance to airport: 29km to Airport Varna
Distance to railway station: 18km
Distance to cash machine: 150m
Distance to exchange office: in the hotel
Distance to restaurants: in the hotel
Distance to shops: in the hotel

hotel facilities:

all facilities

Animation program, evening shows and kiddy club are available as well.

Airconditioning in the hotel: no
Safe at the reception: no
Safe in the rooms: yes, on payment
Wi-Fi internet in the hotel: yes, on payment
Wi-Fi internet in the rooms: yes, on payment
Reception: 24 hours
Elevator: yes

Rooms and Accommodation:

rooms details

Guest may choose to book rooms with sea- or park view.
The apartments: With area of more than 50 m2 and furnished like the standard rooms but with an extra living-/bedroom for a third/fourth person. On request - apartments with sea- or park view.

SGL room Berlin Green Park Hotel - SGL room

Ñòàèòå ñà óäîáíè è ïðîñòîðíè, îáçàâåäåíè ñ êëèìàòèê, äèðåêòíà òåëåôîííà ëèíèÿ, ñåéô è ìèíè-áàð ñðåùó çàïëàùàíå, êàáåëíà òåëåâèçèÿ, ñåøîàð, áàíÿ, òåðàñà è äðóãè. Ãîñòèòå ìîãàò äà èçáèðàò ìåæäó ñòàè ñ èçãëåä êúì ìîðåòî è ïàðêà.

more

DBL room Berlin Green Park Hotel - DBL room

Ñòàèòå ñà óäîáíè è ïðîñòîðíè, îáçàâåäåíè ñ êëèìàòèê, äèðåêòíà òåëåôîííà ëèíèÿ, ñåéô è ìèíè-áàð ñðåùó çàïëàùàíå, êàáåëíà òåëåâèçèÿ, ñåøîàð, áàíÿ, òåðàñà è äðóãè. Ãîñòèòå ìîãàò äà èçáèðàò ìåæäó ñòàè ñ èçãëåä êúì ìîðåòî è ïàðêà.

more

Studio Berlin Green Park Hotel - Studio

Îáçàâåäåíè ñà êàòî ñòàíäàðòíèòå ñòàè, íî ñà ïî-ïðîñòîðíè, ñ âñåêèäíåâíà è âúçìîæíîñò çà òðåòî/÷åòâúðòî ëèöå.

more

Apartment Berlin Green Park Hotel - Apartment

50 ì2, îáçàâåäåíè êàòî ñòàíäàðòíèòå ñòàè, íî ñ äîïúëíèòåëíà äíåâíà/ñïàëíÿ çà òðåòî/÷åòâúðòî ëèöå. Ïî æåëàíèå íà ãîñòèòå àïàðòàìåíòèòå ìîãàò äà ñà ñ èçãëåä êúì ìîðåòî èëè ïàðêà.

more

COMMUNITY REVIEWS

+ Review by
04.08.2011 10:42

Type of traveller:
a couple on a holiday

: 4 out of 5: 4 out of 5: 4 out of 5: 4 out of 5 | 4 out of 5

Berlin Green Park Hotel

Very good hotel. Nice entertainment and the food was also very good. Nice room and a very nice seaview if you got a room on one of the top floors. I'll definitely return there. We stayed there in July.

Read the entire review

+ Review by
24.08.2009 04:58

Type of traveller:
organised group

: 3 out of 5: 3 out of 5: 3 out of 5 | 3 out of 5

I would recommend to a friendI would recommend to a friend

Berlin Green Park Hotel

The staff was very friendly and knows english very well. The dinner was from 7 to 9 which standard all inclusive schedule. Anyway, I liked the general structure of the hotel, it's very clean and the rooms are big but simply decorated, nothing fancy. The ...

Read the entire review

+ Review by
12.07.2007 09:13

Type of traveller:
family with children

: 5 out of 5: 5 out of 5: 5 out of 5: 5 out of 5: 5 out of 5 | 5 out of 5

Berlin Green Park Hotel

We really liked our first vacation at Golden Sands. The hotel was good, we would like to return there. The rooms were clean, the beds and shower were good. The food was perfect. The personnel was standoffish. People got up at 6:00 to put their towels ...

Read the entire review

+ Review by
21.06.2007 03:33

: 4 out of 5: 4 out of 5: 4 out of 5: 4 out of 5 | 4 out of 5

Berlin Green Park Hotel

We arrived at Berlin Green Park Hotel in Golden sands 2 adults, 1 teenager and 2 children on the 01.06.2007l. The hotel was superb our family suite was excellent with 2 huge rooms both with sea view and balcony , the food was ok but you have to remember ...

Read the entire review

read all reviews

 

Hotels in Golden Sands

Golden Sands

Places to go in Golden Sands

Deals & discounts in Golden Sands

News from Golden Sands

Flights to Bulgaria - book air tickets online